होय, मी श रीर विकते…आणि त्या दिवशी सकाळपासून माझी चौथी वेळ होती..खूप त्रा स होत होता..तरी सुद्धा मी पाचव्यांदा माझे श रीर..पण जे झाले

आज नको साहेब, आज सकाळ पासून माझी चौथी वेळ आहे, खूप त्रा स होRead More…