5 मिनिटांत वीर्यपतन होणं म्हणजे शिग्रपतन असते का?… नेमका काम क्रीडेचा टाईम किती असतो

लाईफ स्टाईल

शीघ्र वी र्य पतन एक लैं गि कअक्षमतेचा प्रकार आहे, ज्यामध्ये पुरुष लिं गा चाताठर पणा कायम ठेवण्यास असमर्थ होतो, ज्यामुळे त्याचे सं भो गापूर्वी आणि एका मिनिटांतच वी र्य पतन होते. या परिस्थितीमध्ये अमाप सं कोच व त णाव निर्माण होऊन जोडीदारांच्या सं बंधावर नका रात्मक प्रभाव पडू शकते. शी घ्रवी र्य पतन प्राथमिक(जी वनपर्यंत) किंवा दुय्यम (प्राप्त) असू शकतो.

या परिस्थितीची कारणे श रीर शास्रीय, मानस शा स्त्रीय किंवा जनुकीय असू शकतात. विभिन्नन उपचार प्रणालींचे समायोजन उदा. त णाव व्यवस्थापन, औ षधोपचार, मानस शा स्त्रीय समुपदेशन आणि व्यायामाने परिस्थिती सुधारण्यास मदत होते. तीव्र स मस्या असलेल्या लोकांना उपचाराच्या अभावाने अमाप त णाव होऊ शकतो.

खूप वेळा, वी र्ययो नीमध्ये प्रवेश करू शकत नसल्यामुळे, प्र ज नन क्षमतेच्या स मस्या निर्माण होतात. मात्र, वै द्यकीय साहाय्य मिळवल्यानंतर, बहुतांश लोकांमध्ये शी घ्रवी र्यपतनाचे यशस्वी समाधान झालेले आहे. अनेक वेळा पुरुष तसले घाण व्हिडीओ पाहून किंवा लैं गि कसं बंध ठेवताना आपल्या लैं गि कक्षमते बाबत चिं ता करत असतात.

यामुळे काहीवेळा शी घ्रवी र्यपतन होतं. याचबरोबर जलद ह स्त मै थुनामुळे पुरुषाच्या लिं गामध्ये अति सं वेदनशीलता येऊन वी र्य पतन होतं. तर कोणत्याही लैं गि कसं बंधांमध्ये 3 ते 5 मिनिटांमध्येवी र्य पतन होणं सामान्य आहे. वैज्ञानिक अभ्यासानुसार 2 मिनिटांमध्येवी र्य पतन होणं हे शी घ्रवी र्यपतन लक्षण असल्याचं समोर आलं आहे.

माझ्या मते, लैं गि कसं बंधांच्या वेळी जोडीदाराचं समाधान झालं नसेल आणि 3 मिनिटांनच्या आत वी र्य पतन झालं तर ते शी घ्रवी र्य पतन आहे. यावर एकच उपाय. ज्यावेळी वी र्य पतन होणार आहे असं वाटतं त्यावेळी तुम्ही थांबून पुन्हा लैं गि कसं बंध ठेवू शकता. यामुळे लैं गि कसं बं धांचा कालावधी वाढून वी र्य पतनाच्या कालावधी मध्ये देखील वाढ होते.

पॉईंट-ऑफ-नो-रिटर्न म्हणजेच उत्ते जनाची पातळी ही अत्यंत उच्च शिखरावर असते. यावेळी तुमच्या श रीरामध्ये अनेक प्रतिक्रियां होतात. तुमच्या ओटी पोटाच्या वरील भागात एक दबाव तयार करून तुमचं वी र्यबा हेर येतं. अनेकजण याच पद्धतीने लैं गि कसु खाचा आनंद घेतात. याचवेळी तुम्ही काहीक्षण विश्रांती घेऊन पुन्हा याचा आनंद घेऊ शकता.

लैं गि कसं बंध ठेवताना केवळवी र्य पतनाकडे लक्ष न देता तुमच्या पार्टनरच्या श रीराचे आणि तुमच्या श रीराचं निरीक्षण करा. या कालावधीत फो रप्ले वर लक्ष केंद्रीत करताना लिं गआ तमध्ये टाकण्याची घाई करू नका. यामुळे तुम्हाला लैं गि कसु खाचा खरा आनंद मिळणार असूनवी र्य पतन देखील उशिरा होईल. तसेच शी घ्र पतनाचा सं बंध, व्यक्तीच्या स्वभावात खोलवर भिनलेली अधिरता, उतावळेपणा व घाई याच्याशी असतो.

अनेक पुरुष लैं गि कसं बंध ठेवताना खूप अधीर होतात. स्वत:चा लैं गि कआ वेग आवरणं त्यांना शक्य होत नाही. त्यांच्या स्वभावातला हा उतावळेपणाच लैं गि कसं बंध ठेवताना नकळत त्यांच्या श रीरातून शी घ्र पतनाच्या रूपाने व्यक्त होऊ लागतो. यावर शारी रिक उपाय करून काहीच उपयोग होत नाही. कारण उतावळेपणा हा त्यांच्या मानसिकेतेचा पैलू आहे.

अशा वेळी व्यक्तीच्या स्वभावातली अधिरता आणि उतावळेपणा कमी व्हावा यासाठी उपाय करणं गरजेच असतं. हा उपाय मनोचि कित्सा, समुपदेशन आणि से क्सथे रपी यांच्या मदतीने करता येऊ शकतो. सं बंध ठेवत असताना अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यासवी र्य पतन होऊ न देता तुम्ही विश्रांती घ्या. यामुळे तुम्हाला आणखी ताकद आणि जास्त वेळ लैं गि कसं बंध ठेवण्यास उत्तेजना मिळेल.

लैं गि कसं बंध ठेवत असताना प्रत्येक 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही विश्रांती घेत ही क्रिया करू शकता. यामधील विश्रांतीच्या काळात दीर्घ श्वास घेत तुमच्या पा र्टनर्सशी बोलत, डोळ्यातून संवाद साधत ही क्रिया पुन्हा सुरू करू शकता. यामुळे तुमचा लैं गि क सुखाचा कालावधी वाढण्यास मदत होणार असून तुमच्या पार्टनरलादेखील यामधून आनंद मिळणार आहे.

मित्रांनो, आजच्या पिढीच्या व्यक्तींमध्येवी र्य पतन झाले म्हणजेच लैं गि कसु ख आहे हा चुकीचा समज आहे. पण याला इतर अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. काम क्रीडा ही खूप वेगळी गोष्ट आहे. केवळवी र्यपतन म्हणजेच लैं गि क सं बंध नसून श रीराच्या का मुक भागांवर लक्ष दिल्यानं तुमचं जी वन आणि लैं गि कजी वनदेखील समाधानकारक होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *