स्त्रीच्या शरी राचे हे भाग मोठे असतील तर ती असते अतिशय भाग्यवान, पुरुषांची होते मोठी… प्राप्त होते सर्व शारी रिक तसेच

कोणत्याही घराचे वैभव त्या घरात राहणार्‍या स्त्रीचे चा रRead More…

ग र्भ वती होण्यासाठी किती वेळा लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करावे..? कधी आणि केव्हा

लैं गि क सं बंध ही एक मजे दार गोष्ट आहे यात शंका नाही, पण से Read More…

या महिलांसोबत लैं’गि’क सं’बंध ठेवणे म्हणजे असते ‘महापाप’… कुठल्याच पुरुषाने चुकून सुद्धा अशा स्त्रीशी सं’बंध ठेऊ नये…!

हिंदू धर्मग्रंथ आणि वैवाहिक नियम – लग्न हा आयुष्यातील सरRead More…