१८ व्या शतकांतील अशी एक महिला जिने तब्ब्ल ४६६ पु’रु’षांशी सं बं ध बनवून त्यांना मा रू’न टा’कले…पण यामागील कारण जाणून आपल्याला सुद्धा बसेल ध’क्का

लाईफ स्टाईल

आपण अनेक मालिकांमध्ये वि ष क’न्या या पहिल्या असतील, पण आपल्याला माहित आहे का कि पूर्वीच्या काळी रा’जे महारा’जे आपल्या म’हालात वि ष क’न्या ठेवतं होत्या. आता आपण विचार करत असाल कि वि ष कन्या म्हणजे काय तर आपणास सांगू इच्छितो कि ज्या मु’लीला ल’हानांपासून वि ष पा’ज’ले जात होते अशा मुली म्हणजे वि ष क’न्या. आणि अशा वि ष क’न्याचा उपयोग अनेक राजे आपल्या श त्रू’ला मा र’ण्यासाठी करत होते.

अर्थात वि ष क’न्या किती खऱ्या किंवा फक्त का’ल्प’निक याविषयी पु’रावे नाहीत. पण आज आपण ज्या म’हिलेबद्दल जाणून घेणार आहोत तिला वि ष क’न्या म्हटले तरी काय वावगं ठरणार नाही. पण आज आपण ज्या महिलेबद्दल जाणून घेणार आहोत तिने तब्बल १२०० पु रु’षांना मा र ले होते. होय, आणि त्याला कारण देखील तसेच होते. १८ व्या शतकातील ज्यु’लिया ही महिला वि ष बनवत होती आणि तिने तब्ब्ल ४६६ पुरु’षां’ना आपल्या वि षा ने मा र ले होते.

पण त्याला कारण देखील तसेच होते, आपल्याला माहित असेल कि त्याकाळी म’हिलांना कसलेच स्वा तं’त्र्य नव्हते. त्यावेळी महिलाना अनेक अ त्या चा राना समोर जावे लागत असतं. घरामध्ये होणार प्रचंड त्रास, त्याकाळी असलेली पु रुषां ची काम वा स ना , मा न सि क त्रा स, ही न वा गणू क, अशा प्रकारचे अ न्या य त्यावेळी म’हिलांना स ह न करावे लागत होते. आणि त्यावेळी महिला या कोणाकडेच त क्रा र करू शकत नव्हत्या किंवा त्यांना घ ट स्फो ट घेण्याचा पर्याय नव्हता.

अशा या काळात त्यावेळी अनेक महिला या लै गिं क त्रा साला ब ळी प डत होत्या. त्यावेळी याच महिलेने अनेक महिलांना त्रा स देणाऱ्या तब्ब्ल ४६६ पुरु षां सोबत सं बं ध बनवून त्यांना मा रून टा क ले होते, आणि अनेक महिलांना तिने पुरु’षां’च्या त्रा सातून मु क्त केले होते. मात्र त्या ज्यु’लिया या महिलेचे यामध्ये अ’तोनात हा ल झाले होते. ती त्याकाळी अशा पु रु षांना आपल्या जा ळ्या’त ओ डून त्याच्याशी सं बं ध बनवत होती.

आणि सं बं ध बनवून झाल्यानंतर ती जे वि ष बनवतं होती, ते वि ष त्या पुरु’षां’ना वा इ न किंवा इतर कोणत्याही पे यामध्ये मि’सळून देत होती. आणि या वि षा चे चार थें’ब कोणालाही का य मचे झो प वण्यासाठी पुरेसे होते. तसेच यामध्ये जे लोक मे ले त्यांना बहुधा स र्दी, उ ल ट्या, अश क्त पणा आणि ओ’टीपो टात दु ख’णे  एवढेच व्हायचे, आणि त्यानंतर ते म र ण पा’वायचे,या वि षा ला चव, रंग किंवा गंध नव्हता.

तसेच अनेक महिला सुद्धा ज्यु’लिया कडून हे वि ष घेऊन जायच्या आणि आपल्या छ ळ आणि त्रा स देणाऱ्या नव’ऱ्यांना देऊन त्यांना मा रू न टा क त हो’त्या, तसेच त्याकाळी एखाद्याचा अचानक मृ त्यू होणे ही फार सामान्य गोष्ट होती. श व वि’च्छे’द न फारसे व्हायचे नाही. त्यामुळे मृ त्यू’चे कारण कधी कळायचे नाही. आणि त्याकाळी ज्यु’लियाने वि ष पा’जून तब्ब्ल ४६६ लोकांना मृ त्यू दिला होता.

तर अनेक महिलांना हे वि ष देऊन तिने महि’लांना घरगुती त्रा सातून मु क्तता दिली होती, त्याकाळी तिच्या वि षा पासून तब्ब्ल १२३३ लोकांचा मृ त्यू झाला होता. पण एकेदिवशी ज्यु’लियाचे हे प्रकरण एका वि ष नेणाऱ्या बाईनेच उघ ड केले. तिने ज्यु लियाकडून वि ष नेले होते आणि तिने आपल्या नवऱ्याला वा ई न मध्ये मिसळू’न दिले पण तिला या गोष्टीचे वा ईट वाटले आणि तिने आपल्या नवऱ्याला थांबवले.

त्यावेळी तिच्या नवऱ्याने तिला कारण विचारले तेव्हा ज्यु’लिया आणि तिच्या वि षा बद्दल सांगितले. शेवटी या प्रकरणाची वाच्यता सगळीकडे झाली. तिला अ टक करण्यासाठी अ धि’कारी तिच्याकडे पोहोचले. अखेर १८९३ मध्ये ज्यु’लिया, तिची मुलगी आणि तिला मदत करणाऱ्या तीन म हिलांना फा शी ची शि क्षा सु नावण्यात आली. तिने या वि षा चा वापर करून अनेक महिलाना तिने होणाऱ्या प्रत्येक त्रा सातून मु क्त केले पण ती जे काम करत होती तो शेवटी हा गु न्हा च होता.

पण ही वि ष देणारी महिला अनेकांच्या लक्षात राहिली आणि त्यानंतर यु’रो पमध्ये म हिलांना त्याचे अनेक अधिकार प्राप्त झाले. स्त्रियांना मिळणारी वा गणूक, होणारा त्रा स, मा नसि’क त्रा स, मिळणार द’र्जा आणि काहीच ह’क्कच नसणे ह्या बाबी त्यावेळी या घ टनेने अ धोरे खित झाल्या आणि याप्रकारे ज्यु लियाने अनेक म हिलांना स्वा’तं’त्र्य, तसेच त्याचे ह’क्क मिळवून दिले. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *