१७ मार्च राशीफलं..या आठ राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढणार. तसेच या चार राशींच्या लोकांच्या जीवनात आहे राजयोग…येणाऱ्या दिवसात यश आपलेच असणार    

राशी भविष्य

आपल्याला माहित असेल कि आकाशातील ग्र ह न क्षत्रांची स्थिती सतत बदल असते, ज्यामुळे म नुष्याच्या जी वनात बरेच बदल होत असतात. कधीकधी माणसाचे आयुष्य आनंदाने भरलेले असते तर कधी ग्र ह न क्षत्रांच्या हा लचा लींमुळे आपल्या जी वनात त्रा स सुरू होते. तसेच ज्योतिषशा स्त्रीय गणनेनुसार चंद्र आज तूळ राशि च क्रात प्रवेश करणार आहे. संपूर्ण दिवस चंद्र या रा शींमध्ये विराजमा न असणार आहे. तथापि, हा ब दल आपल्या राशिचक्रांवर कसा प रिणाम करेल? ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया कि कोणकोणत्या राशीवर याचा प रिणाम होणार आहे.

मिथुन:- या राशीच्या लोकांना शुभ प रिणाम मिळणार आहेत. तसेच आपण बनवलेली जुनी ओळख आपल्यासाठी फा य देशीर ठरणार आहे. तसेच आपली थांबलेली कामे सहजपणे पूर्ण होतील. मोठ्या भा वंडांचे आपल्याला पूर्ण सहकार्य मिळेल. आपल्यात स कारा त्मक ऊ र्जा जाणवेल. विद्यार्थ्यांना पदोन्नतीच्या सं धी मिळू शकतात. आपण आपल्या पालकांसह धा र्मिक ठिकाणी भेट देण्यासाठी प्रो ग्रा म बनवू शकता. तसेच आपल्या जोडीदाराचे आ रो ग्य सुधारेल.

कर्क:- या राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामात प्र भावी लोकांची मदत मिळेल. आपल्या मागील गुं तवणूकीमुळे तुम्हाला त्याचा मोठा फा य दा होऊ शकतो. आपल्या घरात आनंदाचे वा तावरण असेल. जर आपण रा जका रणाच्या क्षे त्राशी जोडलेले असाल तर आपण आपल्या शब्दाने लोकांना प्र भा वित करू शकता. व्यवसायात न फा मिळण्याची शक्यता आहे. आपल्या जोडीदाराबरोबर चांगला वेळ घालवा. आपले नाते दृ ढ होईल. मुलांच्या प्रगतीची चांगली बातमी मिळू शकेल.

वृश्चिक:- या राशीचे लोक स्वत: ला आ त्मवि श्वासाने परिपूर्ण आढळतील. तां त्रिक क्षे त्राशी सं बं धित लोकांना आपला अनुभव योग्य दिशेने वापरावा लागेल. जोडीदाराचा स ल्ला घेणे फा य द्याचे ठरू शकते, याचा फा य दा तुम्हाला तुमच्या महत्त्वपूर्ण कामात होईल. बे रो जगारांना चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. मा लमत्तेत गुं तवणूक करण्यासाठी हा का ळ खूप चांगला असणार आहे.

मेष:- या राशींच्या लोकांना का ळजी घ्यावी लागेल. ऑफिसमध्ये कोणाशी तर भां डण होण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक यु क्तिवा दांपासून दूर रहा. व्यावसायिक लोकांना अचानक एखादा  प्र कल्प मिळू शकेल. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खूप क ष्ट करावे लागतील. कामाच्या सं बं धात बऱ्याच धा वप ळीनंतरच तुम्हाला य श मिळण्याची शक्यता आहे. आपल्याला आपला रा ग नि यंत्रित करावा लागेल. कोणतीही मोठी गुं तवणूक करण्यास टा ळा.

वृषभ:- या राशीच्या लोकांची वेळ योग्य असल्याचे दिसते. आपले उ त्पन्न वाढणार आहे. आपल्या आ रो ग्याकडे थोडे लक्ष द्या. हवामा नातील बदलामुळे आ रो ग्यावर परिणाम होऊ शकतो. रा जका रणाच्या क्षे त्राशी जोडलेल्या लोकांना यश मिळेल. घरातील कुटुंबात आनंद आणि शां तीचे वातावरण राहील. तसेच आपण कोणासही क र्ज देऊ नका, अन्यथा क र्ज दिल्यास परत मिळण्यास अ डचण येऊ शकते.

सिंह:- या राशीचे लोक सामान्यत: वेळ घालवतील. आपल्या घरातील वडीलधाऱ्या लोकांची त ब्येत ख राब असू शकते, त्यासाठी तुम्ही खूप चिं तित व्हाल. तसेच आपलं धा र्मि क कार्यात अधिक पैसा ख र्च होईल. उ त्प न्नानुसार ख र्चांवर नियं त्र ण ठेवण्याची गरज आहे, अन्यथा भविष्यात आ र्थिक पे चप्र संगाचे सं कट उ द्भवू शकतात. खा सगी नोकरीत काम करणाऱ्या लोकांना मोठ्या अधिकाऱ्यांशी अधिकाधिक स मन्वय ठेवला पाहिजे.

कन्या:- या राशीच्या लोकांचा येणार वेळ समिश्र असेल. तुम्ही केलेल्या मे हनतीनुसार तुम्हाला फळ मिळेल. आपण आपल्या व्यवसायात काही नवीन बदल करण्याचा प्रयत्न करू शकता. तसेच जो डीदाराचा सल्ला तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुम्ही लांब प ल्ल्याच्या प्रवासाला जाऊ शकता. प्रवास करताना तसेच वाहन चा लवताना सा वधगि री बाळगा. अ ज्ञात लोकांच्या गोष्टींमध्ये जाऊ नका. अन्यथा मोठ्या प्रमाणत नु कसान होऊ शकते.

तूळ:- या राशींच्या लोकांचा काळ सं मिश्र असेल. नोकरीच्या क्षे त्रात काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. तसेच आपल्याला आपल्या सहकार्यांसह चांगला स मन्वय राखण्याची गरज आहे. सा मा जिक का र्यात तुमची आवड वाढेल. तसेच स माजात तुमची प्र तिष्ठा वाढेल. पूर्वीपेक्षा आपली आताची प रिस्थि ती चांगली असेल. आपल्या मुलाशी सं बंधित कोणतीही चिं ता आपल्या म नास मो ठ्या प्र माणात त्रा स देईल. पैशाचे व्यवहार करताना सा वधगि री बा ळगा.

धनु:- या राशीचे लोक आपल्या साथीदाराबरोबर आणि मुलांसमवेत जास्तीत जास्त वेळ घा लवतील. वा ईट सं गतीपासून दूर रहा, अन्यथा मा न आणि स न्मान ग मावू शकता. येणाऱ्या काही दिवसांत पैशाचा व्य वहार अजिबात करू नका. आपली आ र्थि क परिस्थिती क मकु वत राहील. नोकरीच्या क्षेत्रात बड्या अधिकाऱ्याचे सहकार्य असेल. सा मा जिक व र्तुळ वाढेल. आपली अचानक प्रगती होऊ शकते, ज्यामुळे तुमचे म न आनंदित होईल.

मकर:- या राशीचे लोक आपल्या कामात खूप व्य स्त असतील. ऑफिसमधील अधिकाऱ्याशी वा गताना तुम्ही सा वधगि री बा ळगली पाहिजे. तसेच एखाद्या जुन्या मित्राला आपण भेटून आपण आनंदित व्हाल. आपण आपल्या भविष्यातील यो जनांचा विचार करू शकता. तसेच प्रे म आ युष्य जगणार्‍या लोकांनी थोडी सा वधगि री बाळगणे आवश्यक आहे कारण आपले प्रे म प्रकरण उघडकीस येण्याची भीती आहे.

कुंभ:- या राशीच्या लोकांची वेळ बर्‍याच प्रमाणात उ चित असेल. आपण आपल्या जोडीदारासह मंदिरात जाऊ शकता. व्यावसायिकांनीं आपल्या व्यवसायात कोणताही बदल करु नये, अन्यथा न फा कमी होऊ शकेल. तुम्ही तुमच्या वि रोधकांना प राभूत कराल. आ र्थिक परिस्थिती चांगली राहील. मुलाचे सुख मिळू शकेल. को र्टाच्या ख टल्यांमध्ये यश मिळेल. क ठोर परिश्रमानुसार तुम्हाला कोणतेही महत्त्वाचे काम मिळू शकणार नाही, यामुळे तुमचे म न थोडेसे नि राश होईल.

मीन:- या राशींच्या व्यक्तींना प रिस्थितीनुसार स्वत: ला बदलणे आवश्यक आहे. कार्यक्षे त्रात प्रगती होण्यासाठी तुम्हाला अधिक प रिश्रम करावे लागतील. काही म हान लोक सं पर्कात येऊ शकतात. को र्ट को र्टाच्या ख टल्यांपासून दूर रहा. आपणास धा र्मि क कार्यात अधिक जा ण येईल. सासरच्यांना फा यदा होईल अशी अपेक्षा आहे. व्यवसायाच्या क्षेत्रात भागीदारांवर जास्त अवलंबून राहणे योग्य नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *