११ व १२ मार्च शिव शंकराच्या आशीर्वादाने या सहा राशींसाठी बनत आहे राजयोग…खरी होतील आपली स्वप्ने…घर आनंदाने भरून जाईल   

राशी भविष्य

आपल्याला माहित असेल कि ग्र ह आणि न क्ष त्रां ची स्थि ती सतत बदल असते, ज्यामुळे म नु ष्याच्या जी व ना वर तसेच त्याच्या कामकाजावर अनेक प रि णा म होत असतात. पण ज्यो ति षां च्या म्हणण्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या राशीमध्ये ग्र हां ची हालचाल चांगली असेल तर त्याचा प रि णा म आ यु ष्यात आनंददायी होतो.

परंतु ग्र हां च्या हालचालीअ भा वी अनेक प्र ति कू ल प रि स्थि तीतून जावे लागते. तसेच बदल हा निसर्गाचा नि य म आहे आणि तो सतत चालू राहतो, हा बदल थांबविणे शक्य नाही. पण ज्यो ति षशा स्त्री य गणनानुसार काही राशीचे लोक आहेत, ज्यांच्या राशीवर आणि ज न्मकुं ड लीवर शिवरात्रीमुळे बदल होणार आहे. भगवान शंकराची कृपा या राशीवर राहणार आहे ज्यामुळे त्याचे भाग्य बदलू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया या भा ग्य शाली राशीचे लोक कोण आहेत?

कोणत्या राशींवर शिव शंकराची कृपा राहणार आहे:-

वृषभ:- या राशीच्या लोकांसाठी येणारा का ळ हा खूप विशेष असेल. आपल्या ज्ञानाच्या अनुभवावर आपल्याला नवीन संधी मिळू शकतात. आपले उत्पन्न वाढणार आहे, शिव शंकराच्या आशीर्वादाने कु टुं बात सुरू असलेल्या स म स्यां वर तो ड गा निघेल. तसेच आपण एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता, ज्यात कु टुं बातील सदस्य आपले पूर्ण समर्थन करतील. तसेच आप प्रे म आ युष्य चांगले राहील आणि वि वा हित जी व नात गोडपणा राहील.

मिथुन:- या राशींचा येणार काळ सुद्धा भाग्यवान असेल. शिव शंकराच्या आशीर्वादाने वि वा हित लोक वै वा हि क सं बं ध चांगल्या प्रकारे ठेवू शकणार आहेत. तसेच बऱ्याच का ळापासून नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात स का रा त्मक बदलांमुळे न फ्या ची प रि स्थि ती निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासामध्ये रस असेल. आपल्या प रि श्र माचे प रि पूर्ण निकाल तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत.

कन्या:- या राशीवर शिव शंकराचे विशेष आशीर्वाद कायम असतील. विद्यार्थी त्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक कौशल्ये निवडतील, जे त्यांचे भविष्य उज्ज्वल बनवेल. आ र्थिक त्रा सा तून मु क्त ता मिळेल. कामकाजात केलेले प्र य त्न यशस्वी होतील. आपण आपल्या गोड आवाजाने लोकांना प्र भा वि त करू शकता. नोकरी क्षेत्रात प्रतिष्ठा वाढेल. वडिलांच्या मार्गदर्शनामुळे तुम्हाला तुमच्या कोणत्याही कामात चांगले फा य दे मिळू शकतात.

मकर:- शिव शंकराची कृपा मकर राशीच्या लोकांवर राहील, आपल्या प्रिय मित्राकडून किंवा नातेवाईकांकडून आपल्याला एखादी भेट मिळू शकते, ज्यामुळे तुमचे म न आनंदित होईल. तसेच नोकरीच्या क्षेत्रात आपल्याला यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायाच्या संदर्भात आपण एक आनंददायक आणि फा य दे शी र प्रवासाला जाऊ शकता. त्यावेळी प्र भा वशा ली लोकांशी संपर्क साधला जाईल. कौ टुं बिक स म स्या सं प तील. आपल्या कु टुं बाची आ र्थिक स्थि ती म ज बू त करण्यात आपण यशस्वी व्हाल.

कुंभ:- या राशीच्या लोकांनी केलेले प्र य त्न यशस्वी होतील. स र का रचे पूर्ण सहकार्य असेल. रा ज का र णा च्या क्षेत्रात तुम्हाला यश मिळेल. पालकांचा आशीर्वाद आणि पाठिंबा एखाद्या कामात चांगले फा य दे आणू शकतो. तसेच लवकरच आपले ल व्ह मॅ रे ज होण्याची शक्यता आहे. सा मा जि क मान वाढेल. वि वा हित व्यक्तींकडून चांगला वि वा ह प्रस्ताव येऊ शकतो. आपली कोणतीही अपूर्ण इच्छा पूर्ण होईल. जर को र्टा चा खटला चालू असेल तर तो जिंकला जाऊ शकतो.

मीन:- या राशीच्या लोकांना येणाऱ्या का ळा त खूप फा य दा होईल. थांबलेली कामे प्रगतीपथावर येतील. नशिबाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. शिव शंकर आणि शनि देव यांच्या आशीर्वादाने वैयक्तिक जी व ना त सुरू असलेल्या स म स्या दूर होतील. प्रे म आ यु ष्यात गोडवा राहील. तसेच आपण एक मोठी गुं त व णूक करू शकता, ज्याला नंतर एक चांगला परतावा मिळेल. मित्रांसमवेत चांगला वेळ जाईल. घरी धा र्मि क कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात.

उर्वरित राशींसाठी येणारा का ळ कसा असेल:-

मेष:- या राशीच्या लोकांचा येणारा काळ वा दा ने भरलेला असेल. आपल्याला आपला रा ग आणि बोलण्यावर नि यंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जर तुम्हाला मोठी गुं त वणूक करायची असेल तर घरी अनुभवी लोकांचा सल्ला घ्या. व्यवसाय चांगला होईल. व्यवसायाच्या संद र्भात आपण प्रवासाला जाऊ शकता. तसेच प्रवास करताना वाहन चालवताना सा वध गि री बाळगा. कौ टुं बिक वातावरण चांगले राहील. आपण आपल्या आ रो ग्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

कर्क:- या राशीच्या लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या नवीन योजनांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तुमच्या आ युष्यात बरेच चढउतार येतील. नोकरी असलेल्या लोकांना अधिक क ठो र मे ह नत घ्यावी लागू शकते. मोठे अधिकारी आपले समर्थन करतील. दुसर्‍या कोणत्याही व्यक्तीला क र्ज देण्यास टा ळा, अन्यथा पैसा अ ड कून राहिल. वाहन चालवताना बे फि कीर होऊ नका.

सिंह:- या राशीची वेळ थोडी क ठी ण आहे. अचानक तुम्हाला लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागू शकतो. प्रवासादरम्यान वाहन वापरताना का ळजी घेणे आवश्यक आहे. व्यवसाय चांगला होईल. अचानक तुम्हाला मुलांकडून एक चांगली बातमी मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. तसेच मालमत्ता-सं बं धि त वि वा द सं पू शकतात. मित्रांसमवेत मौजमजेचा वेळ घालवाल. आपण आपले रखडलेले काम पूर्ण करण्याचा प्र य त्न करू शकता. आपण आपल्या भविष्यासाठी नवीन योजना देखील बनवाल.

तूळ:- या राशीच्या लोकांचा काळ थोडा क ष्टा चा असणार आहे. आपल्याला धा र्मि क कार्यक्रमात भाग घेण्याची संधी मिळेल. देवाची भक्ती केल्याने तुमचे म न शां त होईल. घरातील एखादा सदस्य आपल्यावर चि डू शकतो. नोकरीच्या क्षेत्रातील सर्व लोकांशी चांगला सं बं ध ठेवा, याचा तुम्हाला फा य दा होईल. व्यवसायाच्या सं दर्भात एक नवीन योजना तयार केली जाऊ शकते, ज्याचा फा य दा भविष्यात होऊ शकेल. नशिबापेक्षा तुम्हाला तुमच्या प रि श्रमांवर अवलंबून राहण्याची गरज आहे.

वृश्चिक:- या राशीचे लोक सामान्यपणे आपला वेळ घालवतील. जर आपण रो जगाराच्या क्षेत्रात बदल करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग्य वेळ नाही. भाग्य आपले समर्थन करणार नाही म्हणून कोणतीही कृती करू नका. प्रे म जी वन सामान्य असेल. बेरोजगारांना चांगल्या नोकर्‍या मिळू शकतात. नि रु प योगी क्रि याक ला पांपासून वाचवावे लागेल. आ र्थिक परिस्थिती क म कु व त होईल, म्हणून व्य र्थ खर्चावर अं कुश ठेवा. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष कें द्रित करणे आवश्यक आहे.

धनु:- या राशीच्या लोकांना त्यांच्या गु प्त श त्रूंपासून सा वध राहण्याची गरज आहे. कारण ते आपले कार्य ख राब करण्याचा प्रयत्न करतील. आपले भविष्य म ज बूत करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्र यत्न कराल. कुटुंबातील सदस्य आपले पूर्ण समर्थन करतील. अनुभवी लोकांची व्य वसायात मदत मिळू शकते, जे आपल्याला चांगला न फा देतील. आ रो ग्याकडे थोडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सामाजिक आणि धार्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये. तसेच ही माहिती आपल्याला आवडली असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की पाठवा किंवा शे अ र करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *