हृ दयरो ग, दातदु खी, अशक्तपणा, बद्धकोष्टता, केसग ळती अशी कोणतीही समस्या असो…फक्त भाजलेल्या लसणापासून करा हा उपाय…काही दिवसांत मिळेल आपल्याला आराम     

आरोग्य

आपल्या सर्वांना लसूण हे माहितच आहे. होय, लसूण हे प्रत्येकाच्या घरातील स्वयंपाकघरांमध्ये सहज उपलब्ध असते. तसेच लसूण अनेक भाज्यांमध्ये स र्रासपणे वापरला जातो. आपल्याला माहित आहे कि भाजीत लसूण घा तला तर आपल्या भाजीची चव किती वाढते. तसेच लसूण नेहमीच भाज्या बनवताना किंवा टे म्परिं गसाठी वापरला जातो परंतु आपणास सांगू इच्छितो कि लसूण केवळ चवीसाठीच वापरला जातो असे नाही, तर आ रो ग्या साठीही लसूण खूप फा य दे शीर मानला जातो.

या कारणास्तव, अनेक डॉ क्ट र रु ग्नां ना लसूण खाण्याचा सल्ला देतात. कारण लसूणमध्ये अनेक औ ष धी गु णध र्म आढळतात, जे आपल्या आ रो ग्यासाठी खूप फा य देशीर मानले जातात. कच्च्या लसूणमध्ये प्रचंड प्रमाणात जी वनस त्त्व आणि ख नि जांचा समावेश आहे. याशिवाय व्हिटॅमिन बी 6, व्हिटॅमिन सी आणि से ले नियमचे गुणधर्म देखील त्यामध्ये आहेत.

पण जर आपण लसूण भाजून त्याचे सेवन केले तर आपल्याला त्यातून बरेच आ श्च र्यकारक असे फा य दे मिळतील. होय, भाजलेले लसूण खाल्ल्याने अनेक गं भी र आ जा र आपल्याला टाळता येतात. जर आपण भा ज लेला लसूण सेवन केला तर ते आपल्या शरीरातील खराब को लेस्ट्रॉ लची स मस्या कायमची दूर करते. एवढेच नव्हे तर आपल्या र क्ता त असलेले अतिरिक्त तेल आणि च र बी काढून टाकून हृ दयाला योग्यप्रकारे कार्य करण्यास देखील मदत होते.

तसेच जर वि वाहित पु रु षांनी भा ज लेल्या लसणाचे सेवन केले तर ते त्यांच्यासाठी खूप फा य देशीर मा नले जाते. तसेच लसूणमध्ये सल्फर नावाचं क म्पाउं ड आहे, जे क र्करो गा च्या पेशी शरीरात वाढण्यापासून रो खण्याचं कार्य करतात, अशी माहिती काही सं शो धनाद्वारे समोर आली आहे. यातील अँ टीऑ क्सि डेंट्सच्या गु णध र्मामुळे अ का ली येणाऱ्या वृ द्धत्वाची लक्षणं कमी होण्यास मदत होते.

यावेळी भा ज लेले लसूण खा:- लोक बर्‍याच वेळा भा जलेल्या लसणाचे सेवन करतात पण आपण बर्‍याचदा पाहिले असेल कि त्याचा आपल्याला फारसा फा य दा मिळत नाही. पण यासाठी आपल्याला दिवसातून दोन वेळा सकाळी आणि रात्री भा ज लेले लसूण खावे लागतील. तसेच जर तुम्ही रिकाम्या पोटी भा ज लेला लसूण खाल्ला तर तुम्हाला त्याचा अधिक फायदा होईल. आपण दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी एक किंवा दोन लसूण कळ्या चा व ला आणि त्यानंतर एक ग्लास पाण्याचे सेवन केले. तर यामुळे आपल्याला उ त्साहव र्धक वाटेल आणि दिवसभर आपण फिट राहाल. चला तर मग जाणून घेऊ भाजलेले लसूण खाण्याचे आश्यर्यकारक असे फा य दे.

लै गिं क सा मर्थ्य वा ढते:- भा ज लेला लसूण पु रु षांसाठी खूप फा य देशीर मा नला जातो. आपणास सांगू इच्छितो की लसणामध्ये टे स्टोस्टे रॉन हा र्मो न बू स्टिंग करण्याचे गु णध र्म असतात. त्यामुळे जर पु रु षांनी भाजलेले लसूण खाल्ले तर त्यांची म र्दा नी ता कद मोठ्या प्रमाणत वाढते. तसेच आपले टा ईमिं ग देखील वाढते ज्यामुळे आपण बे डवर चांगली कामगिरी करता, तसेच यामुळे आपल्या नि रो गी वी र्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणत वाढ होते. यासाठी आपल्याला रोज दिवसांतून दोन वेळा तरी भा ज लेल्या लसणाच्या काही पाकळ्या खाव्या लागतील.

हृ दय नि रो गी राहते:- आपणास सांगू इच्छितो कि ओमेगा 3 हे फॅ टी ए सिड भा ज लेल्या लसणामध्ये मोठ्या प्रमाणत आ ढळतात. तसेच हे आ म्ल आपल्या हृ दयासाठी खूप महत्वाचे मा नले जाते. हे आपले हृ दय मज बूत बनविण्यात मदत करते. तसेच भा ज लेला लसूण खाल्ल्याने हृ दयवि का राचा झ टका येण्याचा धो का देखील कमी होतो. तसेच जर आपल्याला आपले हृ दय नि रो गी ठेवायचे असेल तर आपण भा जलेले लसूण खाऊ शकता.

सर्दी, खोकला,या आ जा रांपासून ब चाव करण्यास मदत करते:- जर तुम्ही भा ज लेला लसूण खाल्ला तर तुम्ही सर्दी, खोकला, या आ जा रांपासून लांब राहवू शकता. कारण लसूणमध्ये अँ टीबा योटिक, अँ टीवा य रल आणि अँ टीफं गल गु णध र्म आहेत, जे फ्लूमुळे होणाऱ्या आ जा रांपासून आपल्या शरी राचे सं रक्षण करतात. तसेच आपल्या खरूज, नायटा यासारख्या स मस्या देखील काही दिवसांत नाहीशा होतात.

पचन क्रिया म जबूत करण्यासाठी:- जर एखाद्या व्यक्तीला पाचक स मस्या असल्यास, अशा परिस्थितीत त्याने भा ज लेला लसूण घेणे आवश्यक आहे. भा ज लेला लसूण आपली पचन प्र णाली ब ळक ट करते. कारण त्यात फायबरचे प्रमाण जास्त असते, जे पाचक श क्ती वाढविण्यात खूप उपयुक्त असते. त्यामुळे आपले सकाळी पो ट देखील सा फ होते.

दा त दु खीपासून मिळतो आराम:- जर आपल्याला दातदु खीचा त्रा स होत असेल तर भा ज लेला लसूण अशा अवस्थेत बारीक करून घ्या आणि दातामध्ये धरा. यामुळे आपल्याला त्वरित वे द नापासून आराम मिळेल. तसेच आपणास सांगू इच्छितो की लसूणमध्ये अँ टी-बॅ क्टेरि याचे घटक असतात जे तोंडाचा दु र्गं ध दूर करण्यास देखील मदत करतात. जर आपल्याला सुद्धा हा लेख महत्वपूर्ण आणि उपयोगी वाटला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा जेणेकरून ते सुद्धा एक नि रो गी आयुष्य जगतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *