स्त्री शारी रिक सं भो गा साठी उ त्सुक आहे हे कसे ओळखावे…? ती स्त्री त्यावेळी करते असे काही इशारे आणि…

लाईफ स्टाईल

एखाद्या स्त्री किंवा पुरुषाकडे पाहून तुम्ही सांगू शकता की तो वा सनां ध आहे किंवा त्याला शारी रिक सं बंध ठेवायचे आहेत. जर नसेल तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की महिला शारी रिक सं बंध ठेवण्यास इ च्छुक असल्याचे कसे सांगतात. अनेक स्त्रिया लैं गि क सं बंध ठेवू इ च्छित असल्याचे काही संकेत देतात विज्ञानाने सिद्ध केले आहे की पुरुषांपेक्षा स्त्रियां मध्ये लैं गि कता जास्त असते.

तथापि, स्त्रिया लैं गि क रित्या उ त्सुक आहेत या गोष्टी सहज ओळखता येत नाहीत. जेव्हा स्त्रिया जलद श्वास घ्यायला सुरुवात करतात – जेव्हा स्त्रियांना शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करायचा असतो तेव्हा त्या श्वास जलद गतीने घेऊ लागतात आणि हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात की त्यांना सं बंध प्रस्था पित करण्यात रस आहे. असे करून ती तिच्या जोडी दाराला संकेत देते. त्यामुळे हे चिन्ह तुम्ही समजून घेतले पाहिजे.

कारण प्रत्येक महिला आपल्या पा र्टनरशी सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी थेट बोलत नाही. जर तुम्ही रि लेशन शिप मध्ये असाल आणि तुमचा पा र्टनर तुम्हाला मि ठी मा रत असेल आणि वेगाने श्वास घेऊ लागला असेल तर समजून घ्या की तिला तुमच्या सोबत शारी रिक सं बंध ठेवायचे आहेत.

जेव्हा महिला त्यांच्या ओ ठांशी खेळतात – अनेक स्त्रिया आपल्या जोडी दाराला सांगण्याचा प्रयत्न करतात की ते ओठ चावून खेळत असताना त्यांना सं बंध प्रस्था पित करायचा आहे. अशा महिला उ त्कट असतात. जेव्हाही तिला सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठीची गरज भासते तेव्हा ती असे हावभाव करून पा र्टनरला इशारा करते.

जेव्हा स्त्रिया त्यांच्या केसांशी खेळतात – बर्याच स्त्रिया जेव्हा त्यांच्या केसांशी खेळतात तेव्हा ते प्रेमात असल्याचे सूचित करण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा स्त्रिया केसांची गुं फण करतात आणि केस सरळ करू लागतात तेव्हा हे सूचित करते की त्यांना सं बंध प्रस्था पित करायचा आहे. तथापि, हे देखील खरे आहे की जेव्हा एखादी महिला तिच्या केसांशी खेळत असते.

तेव्हा तिला शारी रिक सं बंध ठेवायचे असतात हे देखील आवश्यक नाही. याचा अर्थ असाही होतो की ती तुमच्यावर प्रेम करते. तुमच्या दोघांच्या सं भाषणात त्या तुमच्या खूप जवळ येतात – जेव्हा एखाद्या स्त्रीला कुणीतरी आवडू लागते तेव्हा ती तिचे शब्द हातवारे करून बोलते.

याउलट, पुरुष आपले प्रेम उघडपणे व्यक्त करतात, परंतु प्रत्येक स्त्री आपले प्रेम उघडपणे व्यक्त करत नाही. मात्र, ती अनेक हातवारे करते. जर एखादी स्त्री तुमच्याशी बोलताना वा रंवार तुमच्या जवळ येत असेल आणि तुम्हाला स्प र्श करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर समजून घ्या की तीला तुम्ही आवडू लागले आहात.

तुमच्या किंवा स्वतःच्या शरी राला स्पर्श करत असते – जेव्हा एखादी स्त्री तुमच्याकडे पाहत हात पाय घासते किंवा तिच्या शरी रावर वारं वार घासते तेव्हा समजून घ्या की ती तुम्हाला आमंत्रण देत आहे. बर्‍याच स्त्रिया त्यांच्या मानेवर किंवा हातावर हात घासू लागतात. असे करून ती तुम्हाला तिला तुम्ही आवडत आहात आणि तिला सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी स्वार स्य असल्याचे दर्शवते.

जेव्हा ती तुमच्याशी डोळ्यांनी बोलू लागते – स्त्रियांसाठी स्वतःला व्यक्त करण्याचा सर्वोत्तम मा र्ग म्हणजे त्यांच्या डोळ्यात आणि हाव भावा कडे पाहणे. जर एखादी स्त्री तुमच्या डोळ्यात बघून सतत हसत असेल किंवा तिच्या केसांशी खेळत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की तिला तुम्ही आवडत आहे. स्त्रिया तुमच्या डोळ्यात बघतात आणि अनेक गोष्टी सांगतात, ज्या तुम्हाला समजल्या पाहिजेत. अशा स्त्रिया तुमच्या डोळ्यात बराच वेळ पाहतात आणि वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या मनातील गोष्टी सांगतात. हा ग्रीन सिग्नल मानला जातो.

कानाच्या अ त्यंत जवळ येऊन बोलतात – तुमच्या कानात बोलणे म्हणजे आमंत्रण नाही, पण जेव्हा एखादी स्त्री तुमच्या कानाजवळ येते आणि मादकपणे हळूवारपणे बोलते, तेव्हा याचा अर्थ तुम्हाला आमंत्रित करणे होय. असे करून ती तुम्हाला तिला तुम्ही आवता हे सूचित करत आहे. मात्र या संकेतांचा गै रस मज करून घेऊ नका.

टीप: बर्याच स्त्रियांना पुरुषांना कसे संकेत द्यायचे हे चांगले माहित आहे. पण तुम्ही या चिन्हांचा जास्त गै र स मज करून घेऊ नका. हे नियम प्रत्येक स्त्रीला लागू होतातच असे नाही. तुम्हाला फक्त महिलांचे हाव भाव विचारपू र्वक समजून घेणे आवश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *