स्त्रिया कधी उत्ते जित होतात ? त्यांच्या उत्ते जनाची लक्षणे आणि… त्यासाठी करा फक्त रात्री हा

लाईफ स्टाईल

लैं -गि क उ त्तेजना दरम्यान, स्त्री सं -भो गासाठी पूर्णपणे समर्पित होते आणि सं -भो ग करताना अशी परिस्थिती येते जेव्हा स्त्रीला लैं गि कसं बंध प्रस्थापित करण्याची जास्त इच्छा होते आणि जर पुरुष ती पूर्ण करू शकत नसेल तर तिची इच्छा पूर्ण होत नाही. जेव्हा एखादी स्त्री लैं -गि क सं बंध ठेवण्यासाठी शा रीरिक किंवा मा नसिक रित्या सं -भो ग टाळू लागते, तेव्हा असे स्त्रीमध्ये उ त्तेजना नसल्यामुळे होऊ शकते.

स्त्रीमध्ये उ त्तेजिततेचा अभाव पती-पत्नीमधील लैं गि क सं बं धांवर परिणाम करतो कारण जर पत्नीमध्ये का मवा सना जागृत होत नसेल तर सं -भो ग करताना कोणताही आनंद मिळत नाही. जो अत्यंत आनंद असावा, त्यापासून पती वं चित राहतो आणि पत्नी देखील सं -भो ग पूर्ण करू शकत नाही. या प्रकारच्या कम तरतेवर मात करण्यासाठी, काही घरगुती उपाय आज आपण पाहणार आहोत.

ज्याचा अवलंब करून स्त्री उ त्तेजना वाढू शकते. उ त्तेजिततेच्या अभावामुळे स्त्रिया सं- भो गात रस घेत नाहीत, त्यामुळे ते उघडपणे या गोष्टीचा आनंद घेत नाहीत, त्यामुळे महिलांमध्ये या बाबतचा स्टॅ मिनाही कमी होतो असे दिसून आले आहे.

महिलांमध्ये का मवा सना नसल्याची लक्षणे कशी ओळखावी?:- कोणत्याही स्त्रीमध्ये उ त्तेजनाची कम तरता असते, ज्यामुळे ती लैं- गिक सं बं धांपासून दूर पळते, कोणत्याही स्त्रीमध्ये उ त्तेजनाच्या अभावाची खालील कारणे दिसू शकतात- जेव्हा स्त्रीमध्ये उत्साहाचा अभाव असतो तेव्हा स्त्रीला डोकेदु खी होते, परंतु ती या संदर्भात तिच्या पतीकडे रात्रीच तक्रार करते, म्हणजेच ती फक्त रात्रीच डोके दुखीचे नाटक करते.

पती पत्नीला स्पर्श करताना किंवा सं- भो ग करताना फो रप्ले करण्यात उत्साह दाखवत नाही. पतीने लैं गि क इ च्छा व्यक्त केल्यावर ती मला झोप येत आहे, अस्वस्थता आहे, अशी सबब सांगू लागते, अशी सबब सांगून ती दूर होते. ती झोपायला आली की तिला लगेच झोप येऊ लागते. तसेच सं- बंध प्रस्थापित करण्यासाठी उत्साह नसण्याचे मुख्य कारण यो- नीमध्ये कोरडेपणा असू शकते, अशा परिस्थितीत उ त्तेजनाची कम तरता असते.

अनेकदा ती सं- भो ग करताना नवऱ्यावर चिडते. तसेच ती या दरम्यान नवऱ्याला कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही. नवऱ्याने काही बळ जबरी केली तरी ती लैं गि क उ त्तेजनासाठी प्रवृत्त होऊ शकत नाही. पतीने कितीही प्रयत्न केले तरी ती प्रत्येक वेळी त्याच्या पासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करते. लिं गातील बदलामुळे व्यक्तीचे शारी रिक आणि मान सिक संतुलन नियंत्रित होते.

तथापि, स्त्रियांमध्ये काम वास नेचा अभाव देखील अनेक रो गांना कारणीभूत ठरू शकतो, त्यांचे शा रीरिक परिणाम होतात आणि वैवा हिक जी वनावर वा ईट परिणाम होतो कारण कधीकधी लैं गि क इ च्छा नसल्यामुळे पती-पत्नीमध्ये नाराजी आणि विभ क्त होण्याची परिस्थिती उद्भवते. वै वाहिक जी वनात लैं गि क सं बंध महत्त्वाची भूमिका बजावते.

त्यामुळे पतीपत्नी एकमेकांच्या जवळ येऊन, मा नसिक दृष्ट्या निरो गी राहून आणि लैं गि क इच्छा पूर्ण करून त्यांचे प्रेम मजबूत करतात कारण पत्नी हे विशेष माध्यम आहे ज्याद्वारे पतीच्या लैं गि क इच्छा पूर्ण होतात. स्त्रीला उ त्तेजित करण्यासाठी काही घरगुती उपाय खूप प्रभावी आहेत, जेव्हा जेव्हा स्त्रीला उत्साहाची कम तरता जाणवते तेव्हा ती खालील घरगुती उपाय करून उत्साह वाढवू शकते.

लसूण– लसणाचा प्रभाव उष्ण असतो, जेव्हा जेव्हा का मवा सना कमी होते तेव्हा जेवणानंतर आणि सं बंध प्रस्थापित करण्याच्या एक तास आधी लसणाच्या दोन पाकळ्या मधासोबत खाल्ल्याने त्यामधे वाढ होते. ज्या महिलांची का मवा सना कमी झाली आहे, त्यांनी लसणाचे सेवन केल्यास त्यांची का मवा सना जागी होऊ लागते. लसूण स्वभावाने उष्ण असून त्यात अँ टीकोगुलंट गुणध र्म आहेत, ज्यामुळे स्त्रियांच्या लैं- गि क अवयवांमध्ये र क्ताभिसरण वाढते आणि का मवा सना वाढते.

अश्वगंधा – अश्व गंधा महिलांची स्थिती वाढवते तसेच चिं ता आणि ता णत णाव कमी करते. महिलांमध्ये जर उत्ते जनाची कम तरता असेल तर अश्व गंधा पावडर सेवन केल्याने उ त्तेजना वर परिणाम करणारे हा र्मोन्स सक्रिय होतात. अश्व गंधा पावडर रोज सकाळी- संध्याकाळी एक चमचा दुधासोबत घेतल्याने लैं गि क उ त्तेजनाची कम तरता दूर होते.

शतावरी – महिलांमध्ये का मवा सना वाढवण्यासाठी शतावरी ही एक उत्तम औ षधी आहे. हे स्त्री श रीरातील लैं गि क संप्रे रकांना संतुलित करते आणि पुनरुत्पादक आ रोग्य वाढवते. ग र्भाशयाच्या र क्तस्त्रा व, मा सिक पा ळीच्या स मस्या, अश क्तपणा, वंध्यत्व आणि वारंवार ग र्भपात यांसारख्या वि कारांवर देखील हे फा यदेशीर आहे.

स्त्रियांच्या बाबतीत, सर्वांगासन, बाला सन, उत्थान पिजासन, उत्कट कोनासन (देवाची मुद्रा), कपोतासन आणि सेतुबंधासन उपयुक्त आहेत. अशोकाच्या झाडाची साल – अशोकाच्या झाडाची साल यो नी तून स्त्रा व आणि ग र्भा श याच्या र क्तस्त्रा वावर नियंत्रण ठेवते. हे हा र्मो निक स्रा व दु रुस्त करते आणि संतुलन राखते. काम वा सना नसतानाही याची शिफारस केली जाते

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *