से क्स पॉ वर वाढवण्यासाठी म्हणून जर आपण सुद्धा या गोष्टीचे से वन करत असाल तर सा वधान…उलट आपली से क्स पॉ वर या गोष्टीमुळे होत आहे आधीपेक्षा कमी 

आरोग्य

आपल्याला माहित असेल कि प्रत्येक माणसासाठी, त्याची लैं गि क श क्ती ही खूप महत्वाची असते आणि कोणताही व्यक्ती त्याच्या लैं गि क शक्तीमध्ये कोणताही बि घा ड झाल्याचे पा हू शकत नाही. परंतु आपणास माहित आहे का कि काही खास गोष्टींचे सेवन केल्यास पुरु षां ची लैं गि क शक्ती ही पहिल्यापेक्षा अधिक कमी होते आणि आजकाल अनेक लोक अशा गोष्टीचे सेवन स र्रास करत आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया कि कोणत्या गोष्टींमुळे आपली लैं गि क श क्ती ही कमी होऊ शकते.

अ ल्को हो ल:- आपण पाहत असाल कि बरेच लोक म द्य, भां ग, सि गा रे ट अशा अनेक प्रकारच्या गोष्टींचे से वन करत असतात आणि त्यांना असे वाटत असे कि अशा गोष्टीमुळे आपली लैं गि क श क्ती आणि आनंद दु प्पट होतो. पण हे सत्य नाही. आपणास सांगू इच्छितो कि डॉ क्ट राच्या म्हणण्यानुसार, या गोष्टींचे सतत से वन केल्यास भविष्यात आपल्याला न पुं सक त्व सुद्धा येऊ शकते.

तसेच जे लोक या गोष्टीचे से वन करतात त्यांना या मा द क पदार्थांची कायम स वय लागते. मग त्यांचे लैं गि क जी वन हे पूर्णपणे शून्य होते आणि या गोष्टीमुळे त्यांचे वि वा हित जी वन आणि लैं गि क जी वन ख राब होते. म्हणूनच, कोणत्याही प रिस्थि तीत हे टाळले पाहिजे. त्यांचे दु ष्परिणाम त्वरित दिसून येत नाहीत परंतु दी र्घका ळ याचे सेवन केल्यास आपल्यासाठी ते हा निका रक आहे.

नीम ह कीमची औ ष धे:- आपल्यापैकी बरेच जण लैं गि क श क्ती वाढविण्यासाठी लोक क डूनिंबासह हा कीमने दिलेली पा वडर किंवा गो ळ्या खातात आणि त्याने दिलेली हीच औ ष धे नंतर गं भीर आ जा रांना कारणीभूत ठरतात. म्हणून या से क्स  व र्धक पो स्टर्स आणि क्वा क्स च्या वॉ ल पें टिंगच्या मागे आपण फ सवू नका. जर आपण सं भो ग केला नाही तरी चालेल, परंतु आपण त्यांची औ ष धे घेऊन गं भीर आ जा र ओ डावून घेऊ शकता.

प्रा ण्यांचे मां स आणि तेल:- काही लोक लैं गि क श क्ती वा ढवण्याच्या नावाखाली व न्य आणि ना मशेष झालेल्या प्रा ण्यांचे मां स आणि तेल वि कतात. पण अद्याप अशा गोष्टीमुळे लैं गि क श क्ती वाढविण्याचे कोणतेही प रिणाम आ ढळलेले नाहीत. हे लोक फक्त इतरांना मू र्ख बनवण्याचे काम करत असतात.

खरं तर असे लोक प्रा ण्यांची अ वैध रित्या त स्करी करत असतात. पॅं गो लिन मां स, सां डा तेल आणि मां स, डॉ ल्फिन मां स, का सवाचे मां स, वा घ आणि ह रणांचे मां स इत्यादींना से क्स पॉ वर वर्धक म्हणून बढती दिली जाते. परंतु सत्य हे आहे की अशा गोष्टी लागू केल्याने काहीही होत नाही. आपण डॉ क्ट रां च्या स ल्याने औ ष धे आणि तृ णधान्यांसह आपली लैं गि क श क्ती देखील वाढवू शकता.

अं ग्रेजी औ ष धे:- आपल्यापैकी बरेच लोक लैं गि क श क्ती वाढविण्यासाठी बाजारातुन बर्‍याच इं ग्रजी औ ष धाचे सेवन करतात जसे कि वा यग्रा इ. अशा गो ळ्याचा फा य दा होतो, परंतु वै द्य की य स ल्ल्याशिवाय त्याचे से वन करणे एक धो कादा यक कार्य आहे.

अ ल्कोहो लसह औ ष धे घेणे:- आपल्यापैकी बरेच तरुण म द्यपान करून वा यग्रा सारख्या औ ष धां चे सेवन करतात. यामुळे त्यांना अधिक लैं गि क सा म र्थ्य मिळते, पण ते तात्पुरते असते. आपणास सांगू इच्छितो कि यातून मृ त्यू चा धो का देखील असतो. म्हणून दा रू पिऊन अशा गो ळ्या चे से वन टाळले पाहिजे.

पण जर आपली लैं गि क श क्ती असेल आणि आपल्याला सं भो ग करताना अ डचण येत असेल तर आपण डॉ क्ट रांच्या सल्याने आपण शि लाजित पांढरी मु सेली अ श्वगंधा यासारख्या गोष्टीचा वापर तुम्ही करू शकता. आपणस सांगू इच्छितो कि पु रूषांमधील यौ न क्ष मता वाढवण्यासाठी आणि वी र्य अधिक चांगले बनवण्यासाठी याचा उपयोग होतो.

2010 मध्ये एका अभ्यासात सिद्ध झाले आहे की, अ श्वगंधाचा प्रयोग केल्याने वी र्याच्या गुणवत्तेसह त्याच्या संख्येमध्येही वृ द्धी होते. तसेच जर तुम्हाला ही बा तमी आवडली असेल आणि उपयोगी वाटली असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना आपण शे अ र करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.