समर्थांच्या मंदिरात जाताना किंवा पूजा करताना करा या प्रकारे मुजरा…तर समर्थ होतील आपल्यावर प्रसन्न…आपल्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण…फक्त करा ही क्रिया    

धार्मिक

स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ जय जय श्री स्वामी समर्थ हा मं त्रजप जर आपण केला तर आपली प्रत्येक दो षातून मु क्ती होते. आपण ज्या हिं दू ध र्माचे पा लन करतो, जिथे राहतो तिथे देवांचे वर्गीकरण आहे ते असे ” अ, ब, क, ड “. हे चार प्रकार म्हणजे देवांचे यथोचि त वर्गीकरण होय. स्वामी समर्थ महाराज यापैकी ‘अ’ वर्गातील देव आहेत. अ वर्ग म्हणजे प्रत्यक्ष प रब्र म्हस्वरूप ते स्वयंजा गृत देव होय.

ते फक्त यासाठी फक्त पा त्रच नाहीत तर महापात्र देव आहेत. श्री स्वामी समर्थ महाराज हे साऱ्या विश्वाचे राजे आहेत, अनंतकोटी ब्र म्हंडाचे ना यक आहेत, राजाधिराज योगी, सिद्ध पु रुष आहेत. त्यामुळे त्यांना श रण जाण्यासाठी मु जरा पद्धत अनुसरली जाते. ही पद्धत म्हणजे स्वामींना श रण जाणे, अशा महान देवाला श रण गेल्याने आपल्यातील दो ष नाहीसे होतात. आपला अ हंकार पळून जातो व उरतो तो फक्त भ क्तिभाव.

आजही अनेक भ क्तांना स्वामी दर्शन देत असतात. त्यांच्या सर्व भक्तांनी त्यांना राजाधिराज, अनंत कोटी ब्र म्हांडना यक, राजाधिराज, योगीराज, कलियु ग जाणते महाराज, सदैव पाठीशी राहणारा देव असे संबोधले आहेत. म्हणून अशा महान देवाला तीन वेळा मु जरा करून श रणाग ती प त्करून आपल्या गुरूला स्वतःला अ र्पण करण्यासाठी नाक घासून दं डवत, नमस्कार केला जातो.

श रण येणाऱ्या भ क्तांना स्वामी आपल्या जवळ घेतात, कु रवळतात व मायेने गों जारतात आणि डोक्यावर आशीर्वादाचा हात ठेवतात. मुजरा केल्यावर गुरुरब्रह्मचा सर्वार्थ नैवद्य प्राप्त होतो. म्हणून आपण हातपाय धुवून अवदुंबराला प्रदक्षिणा घालून आपण स्वामींच्या दर्शनासाठी जातो. आपला भाव, म न शुद्ध ठेवावे.

आचरण शुद्ध ठेऊन तीन वेळा मुजरा करावा. स्वामींना मुजरा करणे व नमस्कार करणे या दोन्ही शुद्ध गोष्टी आहेत ज्या आपण शुद्ध अं तकरणाने केल्या पाहिजेत. यो गीराज व राजाधिराज म्हणजे जणू आपला पालनक र्ता होय म्हणून फक्त नमस्कार न करता तीन वेळा मु जरा करावा तसेच ना क घा सून वं दन करणे म्हणजे सर्वार्थाने स्वा मींना श रण जाणे.

जेव्हा कधी जाल तेव्हा हे नक्की स्मरण करा की आपला भाव शुद्ध हवा आणि एक नि यम म्हणून नव्हे तर सेवेकरी, श रणी म्हणून तीन वेळा मुजरा करून ना क घा सून स्वामींना स्वच्छ अं तकरणाने स्म रण करा. मंदिरात प्रवेश करतेवेळी म नात शुद्ध, चांगले विचार म नात ठेवा. त्यासाठी स्वामींचा अखं ड जयघो ष करा, म नातल्या म नात स्वामींच्या मं त्राचा जप करा.

स्वामींच्या रूपाचे चिं तन करा तुमचं म न शां त होईल. अगदी न म्रपणे भक्तिमय वातावरणात, जय घो ष नाम घो ष करीत मठात प्रवेश करावा. घं टा वाजवून त्या ध्वनीलहरी ऐका त्यामुळे आपल्या शरीरातील चक्रे संतुलित होतात, हीच सात्विक ऊ र्जा घेऊन स्वामींना समोरून नमस्कार न करता स्वामींच्या फोटोच्या उजव्या बाजूला उभे राहून नमस्कार करावा.

त्यावेळी स्वामींच्या फोटोची ते जस्वी कि रणे, सात्विक ल हरींचा अनुभव घ्यावा व संपूर्ण न म न धन अर्पून स्वामींना श रण जावे. प्रदक्षिणा घालताना तिथली कंपने अनुभवावी, त्यामुळे तुमची सर्व न कारात्मक ऊ र्जा नाहीशी होईल. मंदिरातील तीर्थ प्रसाद आवर्जून घ्यावा ज्यामुळे तुमचं मा नसिक स्वा स्थ्य नेहमीच चांगलं राहील.

तसेच स्वामी हे कोणत्या ना कोणत्या रू पाने आपल्या पाठीशी उभे राहतात पण स्वा मींना पाहण्यासाठी तशी दृ ष्टी सुद्धा आपल्याला हवी! श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. तसेच जर आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल आणि आपण सुद्धा स्वामींचे प्रामाणिक भक्त असाल तर हा उ पाय स्वामींच्या प्प्रत्येक अनुयायाला शे अ र करा जेणेकरून ते सुद्धा आपल्या जी वनात यशस्वी होतील आणि आपल्याला स्वामींचे आशीर्वाद लाभतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *