सं -भोग कधी आणि कसा करावा…त्यासाठी आपल्याला या १० गोष्टी माहित असणे गरजेचे आहे..विवाहीत जोडप्यानो

लाईफ स्टाईल

अ श्लि-ल फिल्म पाहणारा कोणीही व्यक्ती असेच सांगेल की से -क्स करणे फार सोपे आहे. से -क्स करणं किती सुंदर आणि भा वनिक असते तसंच एकाच वेळी प्रत्येकजण का मो त्तेजक कसे होतात, हेच अ श्लि ल फिल्ममध्ये दाखवले जाते. कधी-कधी असे घडू शकते, पण बऱ्याचदा असे होत नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्या. होय, अ -श्लि-ल फिल्ममध्ये से -क्स करणं इतके सोप्या पद्धतीने दर्शवले गेले आहे की प्रत्येकजण असा विचार करू लागतो..

की ही कृती खूप रोमांचक आहे. पण से -क्स करणे नेहमीच उत्साहपूर्ण नसते. विशेषत: जेव्हा आपण लग्नानंतर सतत सं -भो-ग करता. बऱ्याचदा दोघांकडेही अर्धवट माहिती असते. त्यामुळे काही से -क्स फॅ-क्ट्स हे प्रत्येक जोडीला माहीत असायलाच हवेत. त्यामुळे या लेखाद्वारे आपण काही अशा गोष्टी जाणून घेणार आहोत, ज्या तुम्हाला से -क्सबद्दल कोणीही कधी सांगितल्या नसतील.

१. एखाद्या व्यक्तीसोबत भेट झाल्यानंतर तुमच्यामध्ये लगेचच शा -री-रिक सं बंध घडून येतील असे तुम्हाला वाटत असेल तर असं मुळीच नव्हे. सिनेमांमध्ये दाखवलं जातं की लोक डे टवर जातात आणि एकमेकांना पाहताच त्यांच्यातील भावना उत्ते जित होतात आणि मग घरी जाऊन लैं -गि क सं बं धाचा आनंद घेतात. पण प्रत्यक्षात असे घडत नाही. प्रत्येक व्यक्ती सोबत तुमचे शा रीरि क सं बं ध होऊ शकत नाहीत.

२. एकमेकांमधील संवाद व्यवस्थित ठेवा. एकमेकांमधील प्रेम आणि नातं मजबूत ठेवण्यासाठी संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे से -क्स ला ईफमध्येही सुधारणा होते. कारण एकमेकांशी प्रेमाने बोलत राहिल्यास, तुम्ही एकमेकांच्या अधिक जवळ येता. अन्यथा तुमचं नातं व्यवस्थित राहात नाही.

३. काही महिलांना नक्की कोणत्या गोष्टींनी उ त्ते-जित होता येतं हे कळत नाही. पहिले स्वतःला नक्की काय हवंय हे जाणून घ्या आणि बिनधास्त आपल्या जोडीदाराशी याबाबत चर्चा करा. तरच तुम्ही से -क्स ला-ई-फचा व्यवस्थित आनंंद घेऊ शकता. असं केल्याने फो र-प्ले-मध्ये जास्त सहजता येते आणि से -क्स-चा आनंदही मिळतो.

४. बऱ्याचदा असं समजण्यात येतं की, मूल झाल्यानंतर पत्नीला से -क्स करण्यात रूची नसते. पण असं अजिबात नाही. रिसर्च नुसार मुलाच्या जन्मानंतर स्त्री-चा च रमो-त्कर्ष अधिक वाढतो. न र्व्ह ए डिं-ग जास्त सं वेदनशील झाल्यामुळे महिलांना मुलांच्या जन्मानंतर से -क्स करावं वाटतं.

५. कधीतरी महिलांनीही से -क्ससाठी पुढाकार घ्यावा. कारण असं करण्यास बऱ्याचदा महिला तयार होत नाहीत. पण लक्षात ठेवा की जर तुम्ही पुढाकार घेतला तर तुमच्या जोडीदाराला अधिक सुख मिळते. लहान मुलं असतील तर से -क्स लाईफमध्ये बऱ्याचदा अडचण येऊ शकते. त्यामुळे मुलांना व्यवस्थित झोपू द्या आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा त्या संधीचा फा यदा घ्या.

६. एकमेकांमधील संवाद व्यवस्थित ठेवा. एकमेकांमधील प्रेम आणि नातं मजबूत ठेवण्यासाठी संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे से -क्स लाईफ मध्येही सुधारणा होते. कारण एकमेकांशी प्रेमाने बोलत राहिल्यास, तुम्ही एकमेकांच्या अधिक जवळ येता. अन्यथा तुमचं नातं व्यवस्थित राहात नाही.

७. आजकाल वेगवेगळ्या रंगाचे आणि सुगंधाचे कं -डो-म बाजारात उपलब्ध आहेत. ल्यु ब्रि-के टेड, रिं ड आणि डॉ टे-ड. फो र -प्ले दरम्यान उ त्ते जना आणि आनंद वाढविण्यासाठी तुम्ही या कं -डो-मचा वापर करा. असं केल्याने तुमच्या से -क्समध्ये अधिक वेगळेपणा आणि नाविन्यपूर्णताही येते आणि तोच तोचपणा राहात नाही.

८. तुम्हाला से -क्स करताना काय हवंय? तुम्हाला काय आवडतं? या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासह नक्की बोला. पण से -क्स करताना नाही तर तुम्ही दोघं एकमेकांना जेव्हा वेळ देता तेव्हा. योग्य वेळ आणि योग्य मूड असेल तेव्हा या गोष्टीवर एकमेकांशी बोलायलाच हवं.

९. चांगल्या से -क्स ला-ईफसाठी तुमचं श-रीर आणि मन दोन्ही निरो-गी असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे बॅ-ले-न्स डाएट, योग्य झोप घ्या आणि जास्त चहा, कॉ-फी अथवा सि-ग-रेट, दा रू पिणं टाळा. तसंच दोघेही ऑफिसमध्ये काम करत असतील तर रात्री से -क्स करण्यापेक्षा सकाळी अथवा पहाटे से -क्सचा आनंद घ्या. कारण तेव्हा मूड अधिक चांगला असतो.

१०. एकमेकांचा सहवास असताना त्याचा आनंद घ्या. जास्तीत जास्त फो र- प्ले करण्याचा प्रयत्न करा. कारण च-रम सुख हवं असेल तर त्यासाठी फो -र प्ले करणं अत्यंत आवश्यक आहे. से -क्स लगेच करू नका. ११. चित्रपटांमध्ये अथवा पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे से -क्स रोज करणं शक्य नाही. सामान्यतः आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा से -क्स करणं योग्य आहे. अतिशयोक्ती करू नका. किती से -क्स करता यापेक्षा कसं से -क्स करता हे जास्त महत्त्वाचं आहे. दोघांनाही यातून सुख मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे.

१२. से -क्स लाईफ काही वर्षांनंतर कंटाळवाणी होते. त्यामुळे वेगवेगळ्या पो- झि-शन तुम्ही ट्राय करा. केवळ से -क्स बघून समाधान मानू नका तर तुमचा जोडीदार क-म्फ-र्टेबल असेल तर त्याच्याबरोबर या पो -झि-शन्स नक्की ट्राय करा. फो -र -प्लेची वेळ वाढवा. आपल्या जुन्या गोष्टींना उजाळा द्या.

१३. आपण प्रत्येक वेळी सं -भो-ग करताना याद्वारे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात समाधान देईल अशी अपेक्षा करू नका. कधी कधी आपल्याला कशाचीही जाणीव होत नाही, यामुळे कदातिच सं -भो-ग होऊ शकणार नाही आणि हे अगदी सामान्य आहे. कधी कधी लैं -गि-क सं -बंध कंटाळवाणे किंवा एकतर्फी सुद्धा असू शकते, यासाठी सरावाची आवश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *