सं बंध बनवताना नवरा झोपी गेला, सकाळी डोळे उघडले, तर पत्नी मृ त अवस्थेत आढळली, तिच्या सोबत जे काही घडले होते, जाणून आपल्याला सुद्धा धक्का बसेल

अजब गजब

आपल्याला माहित आहे कि या जगातील प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जोडीदारांसोबत सं बंध बनवण्याची खूप आवड असते, मग तो पृथ्वीवरील कोणताही सजीव असो, प्रत्येक सजीव प्राण्याला या गोष्टीची आवड असते, कारण ही क्रि या केल्यानंतर मिळणारे सु ख हे काही वेगळेच असते. पण लोक ही क्रिया करताना वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब करतात.

अनेक लोकांना मोबाई ल मध्ये वेगवेगळे वि डिओ बघून, या क्रि’येमध्ये सुद्धा तु फानी शोधत असतात, एक वेगळा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण काही वेळेस ही गोष्ट योग्य पद्धतीने झाली नाही तर मग ”लेने के देने पड़ जाते हैं”. आता लंडन मध्ये देखील एका जो डप्यासोबत असे काहीसे झाले आहे.

होय, लं डन मधील एक जोडप्याने कामात व्य’स्त असल्याने अनेक दिवस शा रीरिक सुख अनुभवले नव्हते, त्यामुळे त्यांनी सुट्टीच्या दिवशी बाहेर कोठे तरी जाऊन या गोष्टीचा परर्मो’च आनंद घ्यायचा असे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी सुट्टीच्या दिवशी एका अलिशा न भागात एक लॉ ज सुद्धा बुक केला.

आणि सुट्टी दिवशी 38 वर्षीय वा रेन मा’र्टिन कॉल्टर आपल्या प’त्नीसोबत लक्झरी रि सॉर्टमध्ये राहायला आणि मौजम स्ती करायला गेला, आणि याच वेळी या लक्झरी लॉजमध्ये राहत असताना त्यांनी सं बंध ठेवण्याचे ठरवले, पण वा रे न मा र्टिन अगदी वेगळ्या पद्धतीने शा री रिक सु ख अ नुभ वायचे होते.

अगदी ज्या प्रमाणे अनेक लोक व्हि डीओ मध्ये बघतात त्या प्रमाणे वारेन सं बंध बनवायचे होते, अशा परिस्थितीत त्याने आपल्या प त्नीला सुद्धा तयार केले, त्याची प त्नी सुद्धा या गोष्टी साठी खूप उ ताव ळी झाली होती, आणि त्यांनी पाहिलेल्या व्हि डीओ प्रमाणे करा यचे ठरवले आणि त्यानुसार वारेनने आपल्या प त्नीचे हा त आणि पाय बां धले.

एवढेच नाही तर त्याने आपल्या पत्नीच्या तों डात रुमाल देखील घातला, आणि त्यांनी शा रीरिक सुख अनुभवण्यास सुरुवात केली. यामध्ये त्यांना मजा देखील येत होती पण वारेनने न शा केली होती ज्यामुळे तो सं बं ध बनवून झाल्यावर लगेच झोपी गेला. पण त्यावेळी त्याची प त्नी त्याच अव स्थेमध्ये होती.

तिचे हा’त आणि पा’य हे बे डला बां धले होते शिवाय तिच्या तों डात रुमाल देखील होता, पण त्यावेळी वारेन देखील झोपी गेला होता त्यामुळे तिचे हा’त पा’य सो डण्यास कोणाच नव्हते शिवाय ती कोणाला आवाज सुद्धा देऊ शकत नव्हती कारण तों डात रुमाल होता अशा परिस्थितीत तिची प्र कृ’ती खा लावू लागली.

तिला श्वा स घेण्यास त्रा स होऊ लागला आणि यातच तिचा मृ त्यू झाला, पण जेव्हा वारेनने सकाळी डोळे उ’घडले तेव्हा त्याची पत्नी त्याला मृ त अव स्थेत मिळाली. हे पाहून तो घा बरून पळून गेला. नंतर रिसॉ’र्ट्सने पो लिसांना याची माहिती दिली. पो लिस घटना स्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मृ त दे ह पो स्ट मा र्टमसाठी पाठविला.

त्याच्या शोधात त्याने लवकरच महिलेच्या पतीला अ टक केली. त्याच्यावर दु’र्लक्ष केल्याचा आ रो प करण्यात आला. त्याच्यामुळेच एका बा’ईचा मृ त्यू झाला. यासाठी को र्टा ने त्याला 6 वर्षांची शि क्षा सु’नावली. दुसरीकडे, सो शल मी डियावर ज्याने ही घट’ना वाचली त्यांना देखील आश्चर्य वाटले. एखादा माणूस इतका नि’ष्काळजी कसा होऊ शकतो यावर त्याचा विश्वास नव्हता. एका चु कीमुळे त्याच्या प’त्नीचे प्रा ण ग मा वले.

त्यामुळे आपण सुद्धा हे शा री रिक सु ख अ नुभवताना योग्य मार्गाने करत चला अन्यथा आपल्या सोबत सुद्धा काही सुद्धा होऊ शकते, तसेच आपल्याला सुद्धा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा, किंवा आपल्या जोडीदारांसोबत सुद्धा शे अ र करा जेणेकरून आपल्याला सुद्धा या गोष्टीची जाणीव होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published.