वि’वाहानंतर पहिल्यादा सं बंध बनवताना द्या या पोझिशनना प्राधान्य….मिळेल दोघांना सुद्धा परर्मो’च आनंद…तसेच या वयोगटांतील पुरुष महिला सुद्धा…

आरोग्य

प्रत्येक तिशीतील तरुणांना ल ग्नाबद्दल खूप आकर्षण असते, आपली होणारी बा’यको कशी असेल, आपल्याला ती सुखी ठेवेल का आपले आणि तिचे जमेल का असे अनेक विचार तरुण मुलांच्या म नात येत असतात, आणि असेच काहीसे विचार हे मुलीच्या सुद्धा म नात येत असतात. पण लग झाल्यावर पहिल्यादा सं बं ध ठेवणं हा एक वेगळाच अनुभव असतो, आणि आज आपण त्याबद्दलच जाणून घेणार आहोत.

आजकाल अनेक नववि वा’हित जोडप्यामध्ये एक प्रकारची भी ती असते, खासकरुन पु’रुषांसाठी. कारण त्यांना चांगलं परफॉ’र्म करायचं असतं. ही बाब फार सामान्य आहे. अनेकदा तुम्हीही हे कधी ऐकलं असेल की, पुरुष पहिल्यांदा शा री रिक सं बं ध ठेवताना फार जास्त वेळ प’रफॉ’र्म करु शकत नाहीत. पण आज आम्ही आपल्याला काही उ पाय सांगणार आहोत ज्यामुळे आपली पहिली रा’त्र सुद्धा आनंददायी जाईल आणि आपली बा’यको सुद्धा आपल्यावर खुश होईल.

आजकाल अनेकदा पुरुष सं बं ध ही क्रिया एक स्वा’भिमा न किंवा अं ह’काराचा मु’द्दा ठरवतात आणि आपल्याकडून हे झालेच पाहिजे आपल्याला आपल्या जोडीदाराला खुश करायचे आहे. परंतु या सारख्या फं द्यात आपण चु’कून सुद्धा प डू नका. जर खर्च आपल्यावर ता ण असेल आणि आपण दोघे सुद्धा त्या गोष्टीसाठी तयार नसाल तर तो वेळ एन्जॉ’य करा, एकमेकांना आधी योग्य पद्धतीने समजून घ्या.

एकमेकांना वेळ द्या, एकमेकांबद्दल जाणून घ्या आणि मग जेव्हा योग्य वेळ येईल आणि जेव्हा आपण दोघे सुद्धा त्या गोष्टीसाठी पूर्णपणे तयार असला तेव्हाच सामोरे जा. पहिल्यांदा जोडीदाराचं ला’जणं, तिच्या असण्यावर आणि तिच्या हृ दयाच्या ठो क्यांवर लक्ष केंद्रीत करा. यानेच तुम्हाला चांगला अनुभव येईल. अनेकदा पहिल्यांदा शा री रिक सं बं ध ठेवणे आपल्यासाठी त्रा सदा यक ठरु शकतं.

त्यामुळे आपण शा री रिक सं बं ध बनवताना काही पो ज वापरू शकतात ज्यामुळे आपण दोघे सुद्धा त्या गोष्टीचा आनंद घ्याल आणि ती क्रिया योग्य पद्धतीने घ’डली जाईल. यासाठी आम्ही तुम्हाला कही पो’जेस सांगणार आहोत, ज्या रोजच्या आयुष्यात देखील वापरू शकता आणि आपले वि वाहित जी वन आनंदी बनवू शकता.

मि शन री पो झीशन:- या पो जिशन मध्ये पुरुष महिलांना लीड करतात कारण ते म हिलांच्या अं गावर असतात, ही पो झिशन करत असताना आपला आणि आपल्या पा र्टनरचा सतत आ यकॉ न्टॅ क्ट होतो. तसेच आपल्याला आपल्या जोडीदा’राच्या चेहऱ्यावरील मा दक हा’वभा’व सतत दिसत राहतात आणि त्यामुळे ही क्रिया आपण जास्तवेळ तसेच अगदी जोमा ने करतो, ज्याचा स्त्रि’यांना एक सुखद आनंद मिळतो. तसेच स्त्रि’यांच्या या मा दक अदा पार्टन रला घा याळ करत राहतात. आणि या पो झीशनमध्ये मध्ये आपण सं बं धाचा प’रर्मो’च आनंद घेऊ शकता.

ले ग्ज अप:- यामध्ये म हिलांना थोडी जास्त मे हनत घ्यावी लागते पण या पो झीशनमध्ये मिळणारा आनंद हा अफलातून असतो. कारण यामुळे म हिलांच्या त्या भागावर अधिक दा ब येतो जो म’हिलांना हवा हवासा वाटतो ज्यामुळे त्या तृ’प्त होतात. तसेच आपण जितका जास्त वेळ पाय वर कराल तितका जास्त आनंद आपल्याला मिळेल.

स्प्रे ड इ गल:- जर आपल्या जोडीदारासोबत आपली चांगली गट्टी ज’मली असेल तर ही पो झीशन आपण करू शकता कारण यामध्ये दोघांना सुद्धा आनंद मिळतो. कारण यामध्ये म हिलांना पा’य फा’कवा’वे लागतात त्यामुळे म हिलांना त्या भा’गावर चांगलाच दा ब पडतो आणि पु’रुषांना देखील योग्य प्रकारे करता येते.

सी ट ऑ न मा य लॅ प:- ही पो झीशन म’हिला आणि पु’रुष या दोघासाठी सुद्धा खूप आरामदायी आहे कारण ही पो झीशन बसून करा’यची असते यामध्ये पुरुष बसतात तर म हिला पु’रुषाच्या मा डीवर ब सतात आणि यामध्ये सर्व काही म हिलांना क’राय’चे असते यामुळे महिला तसेच पु रुषांना सुद्धा पर’र्मो’च आनंद मिळतो करतो कारण यामध्ये महिलांची हा’लचा’ल खूप होती असते. आणि योग्य प्रकारे आपल्या आ’तमध्ये पण जाते.

त्यामुळे जर आपले नवीन ल ग्न झाले असेल तर आपण या पो झीशन अवलंबुन बघा ज्यामुळे आपल्या दोघांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणत सु’ख मिळेल आणि आपले वै वा’हिक जी वन अगदी सुखी आणि स’माधा’नी होईल, शिवाय या पो’झीशन कोणत्या सुद्धा व’योगातील पुरुष तसेच महिला अवलंबू शकतात ज्यामुळे तुम्हाला नक्कीच प’रर्मो’च आनंद मिळेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *