लग्नासाठी र क्तगट कोणता असावा?…जर एकच र क्तगट असेल तर ग र्भधारणेत अडचण येते का ? जाणून घ्या यामागील वास्तव

लाईफ स्टाईल

मुला-मुलीच्या वि‍वाहासाठी पालकवर्ग आयुष्यभर जमा केलेली पुंजी खर्ची घालतात. केवळ विश्वासाच्या जोरावर दोन अनोळखी जी वांना एकत्र आणतात. परंतु, काळाच्या प्रवाहात ‘विश्वास’ मागे पडला आहे. स माजात चोर- भामट्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. निरखून, पारखून ‘संशोधन’ नाही केले तर अंती फसवणूक पदरी पडते.

शेवटी नशिबाला दो ष देण्यात संपूर्ण आयुष्य निघून जाते. त्यामुळे विवाहाची बोलणी करण्यापूर्वीच काळजीपूर्वक पाऊल उचलणे गरजचे आहे. लग्नाआधी आपण अनेक प्रकारचे प्लॅनिंग आणि अडजस्टमेंट करतो. आपण कुंडली जुळवतो आणि मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील गुण जुळतात की नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो.

परंतु आपल्या आणि भावी जोडीदाराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या वै द्यकीय गोष्टींकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. यापैकी एक गोष्ट म्हणजे तुमच्या जोडीदाराचा र क्त प्रकार जाणून घेणे कारण ते थेट तुमच्या मुलाशी सं बंधित आहे. लग्नाच्या वेळी पती किंवा पत्नीचा ब्ल ड ग्रुप सारखा असू नये असं तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल.

जर दोघांचाही ब्ल ड ग्रुप सारखा असेल तर बाळाच्या जन्माच्यावेळी स मस्यांना तोंड द्यावं लागू शकतो याशिवाय एकापेक्षा जास्त वेळा ग र्भापत होण्याचा धोकाही वाढतो. याबाबत अनेक समज-गैरसमज लोकांच्या मनात आहेत. यात किती तथ्य आहे याबाबत आज आपण माहिती घेऊयात.

ब्ल ड ग्रुपचे २ कम्पो नेंट्स असतात. A, B, AB आणि O. दुसऱ्या कम्पो नेंट्सला RH फॅक्टर्स असं म्हटलं जातं. ज्या लोकांमध्ये आरएच एंटी जन असतात ते लोक आर एच पॉझि टिव्ह असतात. ज्या लोकांमध्ये आरएच एं टीजन नसतात ते लोक निगे टिव्ह असतात. म्हणून प्रत्येक ब्ल ड ग्रुप पॉझि टिव्ह किंवा निगे टिव्ह असतो. उदा, A+, A-, B+, B-, O+, O

पती-पत्नी दोघांचा र क्तगट आरएच निगे टिव्ह किंवा दोघांचाही आरएच पॉझि टिव्ह असल्यास काही हरकत नाही. पतीचा आरएच नका रात्मक आणि पत्नीचा आरएच पॉझि टिव्ह असला तरी काही हरकत नाही. पती आरएच पॉझि टिव्ह आणि पत्नी आर एच निगे टिव्ह असेल तेव्हा ही स मस्या उद्भवते. RH निगे टिव्ह र क्तगट असलेल्या आईच्या मुलाचा र क्तगट नका रात्मक किंवा सका रात्मक असू शकतो.

न जन्मलेल्या बाळाचा र क्तगट पॉझि टिव्ह असल्यास, नाळेद्वारे म्हणजेच नाभी सं बधीद्वारे मासिक र क्ताच्या देवाणघेवाण दरम्यान, बाळाचे आरएच पॉझि टिव्ह र क्त आईच्या आरएच निगे टिव्ह गटाशी प्रतिक्रिया देते. या प्रतिक्रियेच्या परिणामी, रो ग प्रतिकारक प्रतिपिंडे तयार होतात.

जर हे प्रतिपिंड मोठ्या प्रमाणात तयार झाले तर ते न जन्मलेल्या बाळासाठीही धो कादायक ठरू शकते. यामुळे र क्तातील हिमो ग्लोबिनचे नुकसान होते आणि र क्तातील बिली रुबिनचे प्रमाण वाढते. यामुळे न जन्मलेल्या बाळाला कावीळ होऊ शकते. आपल्या देशात कावीळची प्रकरणे अनेकदा ग र्भात आढळतात. ग र्भाच्या काविळीमुळे बाळाचा ग र्भातच मृ त्यू झाल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळून येते.

ती नसली तरी ग र्भाच्या मेंदूवर त्याचा मोठा परिणाम होतो. आधुनिक वै द्यक शास्त्राकडेही यावर उपाय आहे. पत्नी आरएच निगेटिव्ह आणि पती आरएच पॉझि टिव्ह असण्याआधी मुलाच्या जन्मा दरम्यान अशी कोणतीही स मस्या उद्भवू शकत नाही, परंतु दुसर्या मुलाच्या जन्मात धो का होण्याची शक्यता असते.

तसे, जर आरएच निगेटिव्ह ग्रुप असलेल्या आईच्या मुलाचा ग्रुप आरएच पॉझिटिव्ह असेल, तर प्र सूतीच्या ७२ तास आधी आईला अँ टी-डी (आर एच ओ) इम्यु नोग्लो बुलिन इंजे क्शन दिल्याने धोका टळू शकतो. प्रत्येक प्र सूतीच्या वेळी आरएच निगे टिव्ह आईला दिल्यास ही स मस्या दूर होते.

डॉ क्टरांच्या म्हणण्यानुसार शक्य असल्यास जवळच्या नाते वाईकांमध्ये लग्न करू नका. लग्न करायचं असेल तर दोघांचेही जे नेटिक्स अभ्यास केला जाणं फार महत्वाचं आहे. जेणेकरून सतत ग र्भपात होणं, बा ळामध्ये दो ष होण्याची शक्यता कमी असते. तर मित्रांनो तुमच्या टि प्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टि प्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. मि त्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती मित्र आणि परिवारापर्यंत ही माहिती पाठवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *