लग्नांतर ही गोष्ट ज्या मुली अति प्रमाणत करतात…तसेच ज्या मुली या प्रकारची कामे करतात…फक्त त्याचं मुलींच्या स्त नांचा आणि नि तं बाचा आकार वाढतो

लाईफ स्टाईल

आपण पाहिला असेल कि ल ग्नानंतर अनेक म हिलांच्या श रीर रचनेत खूप बदल होतो, ल ग्नानंतर अनेक म हिलांचे स्त न तसेच नि तं ब खूप मोठ्या प्रमाणत वा ढतात, मग काही अति शहाण्या लोकांच्या म नात अनेक नाही ते विचार येतात, आणि हे असे लोक अशा म हिलां बद्दल काही पण विचार करू लागतात. पण आपणांस सांगू इच्छितो कि ल ग्नानंतर म हिलांच्या श रीरात होणारे बदल हे खूप नैसर्गिक आहेत.

जरी एखाद्या म हिलेचे श रीर ल ग्ना आधी स्ली म असेल तरी ल ग्न होताच त्यांच्या श रीरात आपल्याला बरेच बदल दिसून येतात. ल ग्ना नंतर बहुतेक मुली जा ड होतात आणि त्यांचे अवयव बदलतात. यासाठी करण्यात आलेल्या स र्वेक्षणात अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. आपणांस माहित आहे कि ल ग्न झाल्या नंतर म हिलांना त्याच्या घरात अनेक कामे करावी लागतात.

त्या एका घरगुती आणि सं सारिक जी वनाकडे वाटचाल करतात, आणि त्यामुळे त्याच्यावर घरातील का माचा ता ण अधिक असतो अशा परिस्थितीमध्ये त्याच्या श रीरातील काही हा र्मो न्स बदलू लागतात. ज्याचा थेट प रिणाम हा त्याच्या आ रो ग्यावर होऊ लागतो, अशा वेळी काही महिला या आधीपेक्षा खूप बारीक होतात तर काही म हिला या आधीपेक्षा जा ड आणि सुंदर दिसू लागतात.

तसेच या सर्वेक्षणात अनेक बाबी नोंदवल्या गेल्या आहेत, त्यानुसार ज्या महिला या का म क्री डा करताना पु रुषाच्या अं गावर स्वार असतात त्याच्या नि तं बाचा आकार हा वाढतो.  तसेच ज्या म हिला या अधिक नाते सं बं ध ठेवतात त्याच्या बाबतीत सुद्धा या गोष्टी घडून येतात. आणि आपणांस सांगू इच्छितो कि हा सर्व नैसर्गिक खेळ आहे.

तसेच ज्या म हिलांच्या त्या भा गाचा विकास होत नाही त्यांना बा ळाला ज न्म देताना खूप त्रा स होतो, पण ज्या म हिलांच्या त्या भागाचा विकास झालेला असतो अशा म हिलांना त्या प्रमाणात खूप कमी त्रा स स ह न करावा लागतो. तसेच बा ळाला ज न्म दिल्यावर सुद्धा म हिलांच्या श रीरात अनेक हा र्मो न्स विकसित होतात. ज्याचा परिणाम हा त्याच्या श रीरावर होतो.

तसेच बा ळाला ज न्म दिल्यानंतर अशा परिस्थितीत मु लींचा आहार वाढतो. त्यामुळे सहाजिकच त्याचे वजन हे वाढते. ज्यामुळे मु-लीच्या श-रीरावरील स्ना-यूची वाढ होऊ लागते. तसेच या काळात म हिलांच्या श रीरात दूध निर्माण करणारे हा र्मो न्स विकसित होतात, त्यामुळे त्याच्या छा ती च्या भागामध्ये देखील खूप बदल होतो.

तसेच एखादी स्त्री आपल्या पहिल्या बा ळाला ज न्म देते तेव्हा तिच्या आ रो ग्यामध्ये अनेक चढ उतार येऊ लागतात. तसेच हे सर्व होत असतंच पण त्या काळात केलेल्या ऑ प रेशन तसेच अनेक गो ळ्याचा देखील परिणाम हा अनेक म हिलांवर होत असतो, तसेच आज काल अनेक महिला या धावत्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळ्या आ जा रांनी ग्र स्त आहेत.

त्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारच्या औ ष धाचे से वन करावे लागते. त्यामुळे सुद्धा अनेक म हिलांचे वजन वाढते तर काही म हिला या आधी सारख्या राहतात किंवा अधिकच बारीक होतात, तर हे सर्व नैसर्गिक पद्धतीने होत असते. तर या सर्व वरील कारणांमुळे म हिलांच्या त्या दोन भा गात खूप बदल होत असतात.

ज्याला ल ग्नांतर निर्माण होणारे सं बं ध आणि म हि लांच्या आयुष्यात होणारे बदल हे कारणीभूत असतात तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते, तुम्ही याआधी हे वा चले होते का?  हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *