या ५ कारणांमुळे आजकालच्या महिला ठेवत आहेत अ-नै तिक सं बंध…पुरुषांनी जरूर जाणून घ्यावे…अन्यथा

लाईफ स्टाईल

आपण आजच्या या धावत्या जगात पाहत असाल कि आपल्या डोळ्यासमोर अनेक सं सार उध्व स्त होत आहेत, आणि याला कारणे अनेक आहेत पण जास्तीत जास्त हे सं सार असणाऱ्या अ- नै’ति’क सं बं  धामुळे उध्व स्त झाले आहेत. प्रे माला बं धन नसते तर वय, जा त आणि नात्याची सी मा देखील नसते, असे म्हटले जाते. परंतु, सध्या प्रे माचे रूपांतर आता अ-नै’तिक सं बं धात होत आहे.

आजकाल अनेक स्त्रि’या, मु ली, तरुण मुले याचा एक असा स’मज झाला आहे कि सं बं ध प्र’स्था पि’त करणे म्हणजेच प्रे म करणे, आजच्या धावत्या जगात अ ल्प वयीन मु’ला-मु लींपासून ते वि वा’हित महिला व पुरुषांपर्यंत हा रो ग प’सर’ला आहे. अगदी क्ष णि’क सु खासाठी वि वाह बा-ह्य सं बं  धामुळे अनेकांचे वै वा’हिक जी वन उद्‌ ध्व’स्त होत असल्याची ध क्‍का दायक माहिती समोर आली आहे.

पण स्त्रिया दुसऱ्या व्यक्तीसोबत अ-नै’ति’क सं बं ध का बनवतात याचा जेव्हा तपा’स झाला, तेव्हा यामागे पाच कारणे समोर आली आहेत, अ-नै’ति’क सं बं ध ही गोष्ट आजच्या आपल्या स मा जाच्या दृष्टीको’नातून अजिबात चांगली तर नाही पण हे का घडतंय याचं कारण जाणून घेणं देखील महत्त्वाचं आहे. तसेच आपणास सांगू इच्छितो कि कोणत्याच म’हिले’ला आपल्या नवऱ्या सोबत वि’श्वास घा त करायचा नसतो पण अशी काही कारणे आहेत ज्यामुळे तिच्यावर ही वेळ येते.

एक’टेपणा:- केलेल्या सर्वेक्ष’णात मे’ट्रो शहरांतील महिला या एका कार’णांमुळे सर्वात जास्त अ-नै’ति’क सं -बं ध बनवतात, आपल्याला माहित असेल कि अनेक म’हिलांचे पती हे प’रदेशात वैगेरे कामाला, असतात किंवा अनेक म’हिलांचे पती हे एकदा कामाला बाहेर गेले कि ते दोन-तीन महिने घरी येत नाही.

अशावेळी अनेकदा पती सोबत न’सल्याने म’हिलांना एकट प-डल्या सारखं वाटतं, तसेच मे’ट्रो शहरातील वा तावरणच अशा पद्धतीचे असते कि अशा वेळेस महिला अ-नै’ति’क सं बं धाच्या दिशेकडे खे चले जातात. त्यांना वाटत असलेला एक’टेपणा घा लवण्यासाठी त्या या मार्गावर ना’ईला जास्त-व नि’घून जातात.

वा द- वि वा द:- आता आपण पाहत असाल कि प्रत्येक प’ती प’त्नी मध्ये वा द हे होतंच असतात, आणि हे सामान्य आहे. पण हेच वा द कधी कधी इतक्या टो काला जातात, कि मग पुरुष असो कि महिला मग अ-नै’ति’क  सं -बं धाच्या दिशेकडे वा’टचा’ल चालू होते, कारण या दोघांमध्ये काहीच अलबेल राहिलेले नसते. पण अशा वेळी दोघांमध्ये संयम असणे खूप महत्वाचे आहे अन्यथा या गोष्टी घ डतात.

क मजो री:- आपण पहात असाल कि आजच्या या धावत्या जगात आपले आयुष्य किती बदल आहे, आपला आहार, आपल्याला लागलेल्या घा ण स-वयी, धू म्र पान आणि याचा सर्व परिणाम हा आपल्या वै वा हिक जी वनावर होत आहे परिणामी अनेक पुरुष हे क म जो री, टि कून न राहणे या सारख्या स मस्यां’ना ब ळी पडत आहेत.

मग अशावेळी अनेक प्रयत्न करून सुद्धा एकदा पुरुष हा आपल्या प’त्नीला खुश ठेवू शकत नाही, परिणामी अशावेळी महिला या आपल्या नवऱ्याच्या मागे अ-नै’ति’क सं बं धाकडे वळल्या जातात, कारण प्रत्येक स्त्री’ची ती गरज असते, त्यामुळे ना ईला जास्त-व हे सर्व होऊन जाते.

अयो ग्य वि वाह:- आपण स मा’जा’त पाहत असाल कि, कमी वयाच्या मु लीचं ल ग्न हे जास्त वयाच्या व्यक्तीशी केलं जात होतं. त्यामुळे अनेकदा अशा मु’ली आपल्या पती सोबत समा-धा-नी राहत नाहीत परिणामी त्या आपल्या वयाच्या मु लांच्या मागे पडतात आणि त्याच्यामध्ये अ-नै’ति’क सं -बं ध  प्रस्था पित होतात.

पैशाचा मो ह:- हे कारण जास्त करून शहरांमध्ये राहिलेल्या म हिलांच्या बाबतीत जास्त दिसून आले आहे, मोठं मोठ्या शहरामध्ये असणारी च मच मती जी वनशै’ली हे एकमेव कारण यामागे आहे, आणि अशावेळी अनेक महिला या पैशाच्या मागे प डतात, पती द्वारा इच्छा पूर्ण होत नसल्याने, खर्च करायला पैसे मिळत नसल्याने महिला पैशेवा ल्या व्य क्तींशी अ-नै’ति’क सं बं ध ठेवतात.

तर तुम्हाला ही पाच कारणे योग्य वाटतात का? तुम्हाला काय वाटत? क में ट मध्ये कळवा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.