‘या’ नुकसानांपासून आणि आ जारांपासून वाचायचं असेल तर करा प्राचीन नियमानुसार से क्स…करा या नियमांचे पालन

लाईफ स्टाईल

आजच्या लोकांपेक्षा प्राचीन काळातल्या लोकांचे विचार हे से क्स बद्दल जास्त प्रगत होते असं म्हणावं लागतं. हे गेल्या काही दशकांपासून असे आहे कि से क्स बद्दल बोलायला लाज वाटणे व बोलणे. पण भारतामध्ये से क्स बद्दल असे विचार पूर्वी पासून नक्कीच नाहीत. प्राचीन भारतात से क्स बद्दल अतिशय खुलेपणाने चर्चा होत होती आणि याचं उदाहरण म्हणजे भारतातील से क्स विषयीचा पहिला ग्रंथ ‘का म’सूत्र’.

हा ग्रंथ दुसऱ्या शतकात लिहिण्यात आला असून शरीरासाठी से क्स उत्तम आहे हीच शिकवण नेहमी देण्यात आली आहे. से क्स (सहवास) हा दी’र्घा’यु, शारी रिक आणि मान सिक स्वा स्थ्य सुख प्राप्ती करण्यासह साहचर्य सुख आणि वं शवृ द्धि प्राप्तीसाठी पण तितकच महत्त्वाचा आहे असे प्राचीन नियमांनुसार बोलले जाते. नियमित से क्स ज्या व्यक्ती करतात त्या व्यक्ती अनेक आ जार आणि त्रा सापासून मुक्त राहतात.

आजकाल अशा अनेक व्यक्ती तुम्हाला दिसतील ज्यांची से क्स लाईफ चांगली नसल्यामुळे त्र स्त आहेत. प्राचीन नियमानुसार पती आणि पत्नीमधील सं बंध मजबूत बनवण्यासाठी से क्स हा त्यांच्यातील मोठा आधार होता. अर्थात प्रेमाची भावना त्यामध्ये असणं ही तितकंच महत्त्वाचं आहे. कोणतीही काम वा सना नसून त्यासाठी प्रेमाच्या आधारावरच से क्स करणं जास्त योग्य ठरतं.

प्राचीन काळात कोणते से क्सचे नियम फॉलो करण्यात येत होते हे आपण जाणून घेऊया. ए’क्स्पर्ट्स’नुसार तुम्ही या प्राचीन गोष्टी से क्स करताना लक्षात ठेवल्यात तर तुम्ही मोठ्या नुकसानापासून वाचू शकता. त्यामुळे या बाबी काय आहेत नक्की जाणून घेऊया. पुरातन काळात नक्की काय होते नियम

1- महिलेची मा सि’क पा’ळी जर सुरू असताना 4 दिवस पुरूषाने से क्स केल्यास, कोणत्या ना कोणत्यातरी आ जा’राला पुरूषाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे प्राचीन नियमानुसार मा’सि’क पा ळी सुरु असताना से क्स करून नये. तसंच मा’सि क पा ळी संपल्यानंतर पाचव्या, सहाव्या, बाराव्या, चौदाव्या आणि सोळव्या दिवशी से क्स करणं हे उत्तम मानलं जातं. त्यामुळे ग र्भ’धारणा व्यवस्थित होते असंही समजलं जातं.

2- बह्म वैवर्त पुराणानुसार सकाळ कोणत्याही स्त्री आणि पुरुषांनी संध्याकाळ पूजेच्या वेळी से क्स करू नये. या गोष्टीची पण नेहमी काळजी घ्यावी की, ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त, नि धन, श्रावण महिना, नक्षत्र, दिवाकाल, भद्रा, श्राद्ध, अमा व’स्या या दिवशीसुद्धा से क्स करणं टाळावं असे पूर्वीचे समज आहेत.

3- प्राचीन काळी आपल्या पती अथवा प त्नी व्यतिरिक्त कोणत्याही पुरुषाने अथवा महिलेने इतर कोणाशीही से क्स करण्यास स क्त मनाई होती. या सं बं धां’ना अनै तिक समजण्यात मानले जात होतं अर्थात आताही अनै तिकच समजण्यात येतं. पण त्यावेळी असं केल्यास, या गोष्टीचा पश्चात्ताप त्यांना आयुष्यभर करावा लागत होता.

4- ग र्भा’रपणात ग र्भ’वती महिलांनी से क्स करू नये. असं समजलं जात होतं कि असं केल्याने होणारं मूल अ पंग होण्याची शक्यता असते. आताही ग र्भा’रप’णात से क्स न करण्याचा सल्ला डॉ क्टर देतात.

5- से क्स करण्यासाठी पवित्र वृक्ष, स्म शा’नभूमी, पवित्र स्थळ, गुरुकुल, हॉ स्पिटल अशा ठिकाणी ही परवानगी नव्हती. असं म्हटलं जातं कि कोणतीही व्यक्ती जर असं करत असेल तर त्यांना आ जा’राला सामोरं जावं लागतं. वास्त’विक हॉ स्पिटल, स्म शान’भूमी अनेक जं तू अशा ठिकाणी अस’ल्याने जं तूसंस’र्ग होऊन आ जारी पडणं स्वा’भा’विक आहे. त्यामुळे या गोष्टींची काळजी पूर्वी’पासून घेतली जात होती.

6- तुमचा जोडीदार जर उदास असेल अथवा से क्स करण्याची त्याची इच्छा नसेल तेव्हा त्या’च्याब’रोबर से क्स करू नये. अश पद्दतीने से क्स केल्याने संतती चांगली होत नाही. 7- पूर्वीच्या काळी से क्स करण्यापूर्वी आं’घोळ करण्याला महत्त्व होतं. से क्स’च्या वेळी स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही ज न’नां’ग (प्रा य व्हेट पा र्ट) हे व्यवस्थित स्वच्छ असायला हवेत.

8- पूर्वीच्या काळी असं सांगितलं जात होतं कि संपूर्ण न’ग्न अव’स्थेत से’क्स करू नये. से’क्स करताना महिला आणि पुरूष या दोघांनीही आपल्या शरीरावर चादर किंवा कपड्याने झाकून घ्यायला हवं. यासाठी असं म्हटलं जायचं कि जर से’क्स करताना एखाद्याचा मृ’त्यू झाला तर ती व्यक्ती पूर्ण न’ग्न अवस्थेत राहणार नाही. पण आताच्या युगात असं कोणी करू शकणार नाही. त्यावेळी असं करणं त्यांना तशा परि’स्थि’तीमध्ये योग्य वाटत असावं.

9- का’म सू’त्रचे रचना’कार आचार्य वा’त्स’यायन यांच्या मते स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही का’म शा’स्त्रा’चं संपूर्ण ज्ञान असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांची से’क्स लाईफ अधिक मनो’रं’जक होण्यास मदत होते. कारण से’क्स लाईफ ज्या दा’म्प’त्याची चांगली असते त्यांच्या घरात नेहमी सुख शांती राहते. 10- प्राचीन नियमां नुसार रात्रीच्या पहिल्या प्रह’री से’क्स करणं चांगलं असतं. मध्य’रात्रीचा प्रहर हा अयोग्य समजण्यात येत. या काळात जर से’क्स केले तर जन्माला येणारं मूल हे रा’क्षसी स्वभा’वाचं असतं असं पुरा’णकाला’पासून समजण्यात येत आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *