या चार राशींवर बरसणार भोननाथाची कृपा…या राशीचे भाग्य च मकणार…पै शांच्या बाबतीत या राशी ठरणार भाग्यवान…तर या राशींसाठी असणार क ठीण काळ 

राशी भविष्य

आपल्याला माहित आहे की ज्यो तिषानुसार, ग्र ह न क्षत्रांची स्थि ती रोज बदलत असते, ज्यामुळे सर्व 12 राशींवर काही प्र माणात प रिणाम होत असतो. ज्यो तिषांच्या म्हणण्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या राशीमध्ये ग्र ह न क्षत्रांची स्थि ती चांगली असेल तर त्याचा प रिणाम जी वनात स का रात्मक होतो परंतु जर न क्षत्रांची स्थि ती आ युष्यात चांगली नसेल तर बर्‍याच स म स्या उ द्भ वू लागतात. तसेच बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि तो सतत चालू राहतो.

ज्यो तिषशा स्त्रीय गणनानुसार काही राशीचे लोक असे आहेत ज्यांच्या कुं डलीतील या सोमवारी ग्र ह व न क्षत्रांची स्थि ती शुभ आहे. या राशीच्या लोकांच्या नशिबात ल क्षणीय सु धारणा होईल आणि शिव शंकराची मो हक दृ ष्टी या राशीवर राहील. चला तर मग जाणून घेऊया या भा ग्यशाली राशीचे लोक कोण आहेत?

कन्या:- शिव शंकराची कृपा कन्या राशीवर कायम राहणार आहे. तसेच आपला मा न सिक ता ण कमी होईल. तसेच आपले रो जगा राच्या क्षेत्रात केलेले प्र यत्न यशस्वी होतील. गुं तव णूकीशी सं बं धित कामात तुम्हाला न फा मिळू शकेल. अचानक आ र्थि क न फा होण्याची शक्यता आहे. आपले कोणतेही जुने वा दवि वा द संपणार आहेत. भावं डांम धील चालू असलेले म तभे द सं पू शकतात. आपले संपूर्ण म न कामात गुं तले जाईल. सा मा जिक क्षेत्रात, तसेच अनेक नवीन क्षेत्रात आपले लोक मित्र होऊ शकतात. तसेच लवकरच तुमचे ल व्ह मॅ रेज होण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक:- या राशीच्या लोकांना त्यांच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी मिळेल. ज्यामुळे तुमचे म न आनंदित होईल. तसेच शिव शंकर यांच्या कृपेने आपल्याला कौ टुंबिक मा लम त्तेचा लाभ मिळू शकेल. कोणतीही र खडलेली कामे पूर्ण केली जातील. आपल्या न शिबाला भरपूर सहकार्य मिळेल. आपली आ र्थि क स्थि ती पूर्वीपेक्षा म जबूत होईल. तुमच्या प रिश्र माचे योग्य फळ तुम्हाला नक्कीच मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासामध्ये रस असेल. प्र भा वी लोकांशी संपर्क साधला जाऊ शकतो. सा मा जिक कार्यात आपण भाग घ्याल. आपली स मा जात प्र तिष्ठा वाढेल.

मकर:- या राशीच्या लोकांची वेळ शुभ असल्याचे दिसते. शिव शंकर यांच्या आ शीर्वादाने नोकरी क्षेत्राला चालना मिळेल. मोठे अधिकारी तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. विद्यार्थी शिक्षणाच्या क्षे त्रात यशाची अ पेक्षा करतील आणि त्याच्या त्या अ पेक्षा देखील पूर्ण होतील. आपल्याला आपल्या कामात कौटुंबिक सहकार्य मिळेल. प्रे म प्रकरण दृ ढ होतील. मोठ्या प्र माणात पै शाचा फा य दा होण्याची शक्यता आहे. आपण व्यवसायात नवीन तं त्रज्ञान वापरू शकता, जे आपल्याला नंतर उ त्कृष्ट प रिणाम देईल. न्या यालयीन ख टल्यांमध्ये आपल्याला य श मिळेल.

बाकीच्या राशींसाठी येणारा काळ कसा असेल ते जाणून घेऊया:-

मेष:- या राशीच्या लोकांचे आ युष्य खूपच त्रा सदा यक होणार आहे. क ठोर परिश्र म करूनही, आपण आपल्या कामात इ च्छित परिणाम मिळवू शकणार नाही. तुमचे म न खूप नि राश होईल. आपल्याला मुलांच्या वतीने स म स्यांना सामोरे जावे लागू शकते. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी अधिक क ष्ट करावे लागतील. आपल्या मौ ल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा. आपल्या जोडीदाराबरोबर चांगले सं बंध ठेवा.

वृषभ:- या राशीच्या लोकांची वेळ मि श्रित असणार आहे. आपण घरातील सदस्यांसमवेत बसून एखाद्या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करू शकता. आपण आपला विचार स का रात्मक ठेवला पाहिजे. काही कामाच्या सं बं धात प्रवासाला जावे लागेल. तुमचा प्रवास य शस्वी होईल. न का रा त्मक विचारांवर आपले व र्चस्व होऊ देऊ नका. आ र्थिक प रिस्थि ती सामान्य असेल, म्हणून आपण आपल्या ख र्चावर लक्ष ठेवा. न का रात्मक कृतींमध्ये भाग घेऊ नका. नोकरी क्षे त्राचे वा तावरण सामान्य असेल. मोठे अधिकारी विशिष्ट कामांमध्ये मदत करू शकतात.

मिथुन:- या राशींच्या लोकांसाठी येणारी वेळ योग्य असेल. मित्रांसह आपण नवीन का र्य सुरू करण्याचा विचार करू शकता. सा मा जिक क्षेत्रातील आपला सन्मान वाढेल. नोकरीच्या क्षे त्रात क ष्टानंतर यश मिळण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही प्रकारच्या वा दाला प्रोत्साहन देऊ नका. आपण आपल्या मुलास मार्गदर्शन करू शकता. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी अधिक प रिश्र म करावे लागतील परंतु आपल्या मे हनतीने योग्य निकाल मिळतील.

कर्क:- या राशीच्या लोकांना मि श्रित परिणाम मिळतील. आपल्या प्रे म जी वनात गोडवा असेल. आपण कुठेतरी आपल्या प्रि य व्यक्तीसह हँ ग आ उ ट करण्याची योजना आखू शकता. आपले वि वा हित जी वन चांगले राहील. प रदेशात काम करणाऱ्या लोकांना मि श्रि त निकाल मिळेल. आपल्या आ रो ग्याकडे लक्ष द्या, कारण आपण एखाद्या ती व्र आ जा रामुळे खूप अ स्व स्थ होऊ शकता. जुन्या मित्रांच्या मदतीने पै से मिळण्याची आशा आहे. महत्वाच्या योजनांवर ल क्ष कें द्रित करावे लागेल.

सिंह:- या राशींचे लोक कौ टुंबिक ख र्चाबद्दल खूप चिं तेत असतील. आपल्यास काही नवीन ज बाबदाऱ्या मिळतील, म्हणून आपण आधीच तयार रहा. घराची आ र्थिक स्थि ती मजबूत करण्यासाठी आपण नवीन यो जना बनवू शकता. मित्रांकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. व्यवसायातील कोणतेही बदल टाळले पाहिजेत अन्यथा नु कसान होऊ शकते. प्रे म आ युष्य चांगले राहील आपण कुठेतरी फिरण्याची यो जना आखू शकता. ध र्मा च्या कार्यात अधिक वेळ व्यतीत होईल.

तूळ:- या लोकांना चांगला वेळ मिळेल परंतु नोकरीच्या क्षे त्रात थोडी का ळजी घेण्याची गरज आहे कारण काही लोक आपल्या कामावर न जर ठेवू शकतात. पालकांचे आ रो ग्य चांगले असेल. कुटुंबातील सदस्यांसह एखाद्या धा र्मि क ठिकाणी भेट देण्यासाठी आपण एखादा प्रो ग्राम बनवू शकता. प्रॉपर्टीचा वा द चालू असल्यास प रिस्थि ती आपल्या बाजूने असल्याचे दिसते. खासगी नोकरी करणार्‍यांना मोठ्या अधिकाऱ्याचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. जर घराचे आवश्यक काम थांबवले गेले असेल तर ते वेळेवर पूर्ण होईल.

धनु:- या राशीच्या लोकांची वेळ मि श्रित असणार आहे. कु टुंबातील स दस्याच्या आ रो ग्याबद्दल तुम्ही का ळजी करू शकता. विद्यार्थ्यांनी क ठीण विषयांवर लक्ष कें द्रित करणे आवश्यक आहे. स्प र्धात्मक परीक्षेत बर्‍यापैकी सं घर्षानंतर यश मिळण्याची शक्यता असते. जुन्या मित्रांशी बोलल्यानंतर आपण आनंदी व्हाल. आपल्याला गु प्त श त्रूंपासून सा वधगि री बाळगावी लागेल, अन्यथा आपल्याला त्यांच्या बाजूने त्रा स होऊ शकतो.

कुंभ:- या राशीच्या लोकांना पै शांच्या व्य वहारात सा वधगि री बाळगणे आवश्यक आहे. कामाचे वा तावरण सामान्य राहील. आपण नवीन नोकरी सुरू करण्याचा विचार करू शकता. आपण सा मा जिक कार्यात भाग घ्याल. आ र्थिक परिस्थि ती चांगली राहील. जोडीदाराला तुमच्या भा वना समजतील. तुम्ही तुमच्या श त्रूचा प रा भव कराल. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासापासून किं चित वि चलित होऊ शकते, म्हणून आपले म न नियं त्रित ठेवा.

मीन:- या राशीच्या लोकांसाठी नि राशाज नक काळ असेल. कामात क ठोर परिश्र म करूनही तुम्हाला अ पेक्षित नि काल मिळू शकणार नाही. अ ज्ञात लोकांवर जास्त अवलंबून राहणे चांगले. कौ टुंबिक वा द होण्याची शक्यता आहे. आपण आपला रा ग आणि बोलण्यावर नि यंत्रण ठेवले पाहिजे. घरातल्या कोणत्याही वडिलांधाऱ्या व्यक्तीची त ब्येत ख राब असू शकते, ज्याची तुम्हाला खूप चिं ता वाटेल. कामाच्या क्षेत्राचे वा तावरण चिं ताजनक असेल.

तुम्हाला १५ मार्चची राशिफल कशी आवडली का? नक्की सांगा तसेच ही कुंडली तुमच्या मित्रांसह सा मा यिक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *