महिलां मध्ये से क्सची इ च्छा वाढवण्याचे उपाय… या उपायाने महिला कधी पण करण्यास तयार होइल…कारण

लाईफ स्टाईल

काम वा सना नसणे ही महिलांमध्ये सामान्य सम स्या बनत चालली आहे. या कमतरते ची अनेक कारणे असू शकतात. कमी काम वा सना म्हणजे सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा किंवा स्वारस्य नसणे. असे काही पदार्थ आहेत जे स्त्रियांमध्ये काम वा सना वाढवू शकतात. जाणून घ्या महिलांमध्ये शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी इ च्छा वाढवण्यासाठी घरगुती उपाय.

शतावरी खाणे – शतावरी विविध आ रोग्य सम स्यां वर मात करण्यासाठी वापरली जाते. हे महिलांसाठी एक श क्ति शाली टॉ नि क मानले जाते. त्यात दाहक-विरोधी गुण ध र्म आहेत, जे मा दी अव यवां ना उत्ते जित करतात. काम वा सना वाढवण्या सोबतच वं ध्य त्वा ची सम स्या दूर करण्याचेही काम करते. जर तुम्हाला सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा नसेल तर शतावरी औ ष धी वन स्प ती वापरा.

यात फायटो एस्ट्रो जेन असते जे हा र्मो न्स संतु लि त करते आणि सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा ती व्र करते. लसूण खा – लसूण खाल्ल्याने महिलां मध्ये ही काम वा सना वाढते. हा सर्वात सोपा घरगुती उपाय आहे. हे नैस र्गि क पद्धतीने र क्त पातळ करते. उच्च र क्त दाब प्रति बं धित करते. लसणात अँ टी को आगु लंट गुण ध र्म आढळतात, ज्यामुळे जन नें द्रि यां मध्ये र क्त प्र वाह वाढतो.

महिलांनी संध्याकाळच्या आधी लसणाचे सेवन करावे जेणेकरुन त्या रात्री उशिरा पर्यंत आपल्या जोडी दाराला बि छा न्यात साथ देऊ शकतील. अश्वगंधाचे सेवन – काही वेळा तणा वा मुळे महिलांमध्ये काम वा सना कमी होते. अशा स्थितीत सं बंध प्रस्था पित करण्याची श क्ती आणि इ च्छा वाढवण्यासाठी अश्वगंधा अतिशय प्रभावीपणे काम करते. अश्वगंधा कॉर्टिसॉल नावाचे स्ट्रेस हा र्मो न कमी करते.

महिलांमध्ये सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा ती व्र करण्यासाठी हे उपयुक्त आहे. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की अश्वगंधा महिलांच्या शरी रात काही हा र्मो न्सचा स्रा व वाढवते, ज्यामुळे काम वा सना आपोआप वाढते. डाळिंबाचा रस प्या – इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये नुक त्याच प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार महिलांमध्ये से क्स ची इ च्छा वाढवण्याचे गुण ध र्म डाळिंबाच्या रसा मध्ये आढळतात.

डाळिंबाच्या रसा मध्ये अँ टि ऑ क्सि डंट असतात जे उत्ते ज ना वाढवण्यास प्रभावी पणे कार्य करतात. यामध्ये आढळणारे अँटि ऑ क्सि डंट गु प्तां ग आणि संपूर्ण शरी रात र क्त प्र वाह सुधारते. अशा स्थितीत ज्या महिलांना उत्ते जि त होत नाही किंवा सं बंध प्रस्था पित करण्याची इ च्छा कमी झाली आहे, त्यांनी रोज ताज्या डाळिंबाचा रस प्यावा.

सफरचंद देखील काम वा सना वाढवते – वैवा हिक जीवन सदैव आनंदी राहावे असे वाटत असेल तर सफरचंद नक्की खा. तसेच महिलांमध्ये काम वा सना वाढण्यास मदत होते. दी र्घ काळ सं बंध प्रस्था पित करण्याचा आनंद घेण्यासाठी देखील हे उपयुक्त आहे. सफरचंद मध्ये अँटि ऑ क्सि डंट, फ्ले व्हो नॉइड आढळते जे महिलांच्या गु प्त भा गां मध्ये र क्त प्र वाह गति मान करते,

ज्यामुळे या अव य वां ना नैस र्गिक मा र्गा ने से क्स साठी उत्ते ज न मिळते. याशिवाय सफरचंद खाल्ल्याने से क्स करताना त्रा स होत नाही. केशर खा – केशर महिलां मध्ये काम वा सना वाढवण्याचे काम करते. दुधात केशर टाकूनही पिऊ शकता. हवे असल्यास ग रम पाण्यात केशराच्या दोन-तीन तांड्या ठेवाव्यात. यानंतर तुम्ही ते भाता सोबत खाऊ शकता.

अशोकाची साल महिलांमध्ये काम वा सना वाढवते. अशोकाची साल वापरल्याने कोणत्याही प्रकारच्या लैं गि क सम स्या दूर होतात. साल व्यतिरिक्त, त्याची फुले, पाने, बिया देखील लैं गि क सम स्या दूर करण्यासाठी औ षध म्हणून वापरतात. अशो का च्या सालात टॅनिन, के टो स्टे रॉल, सॅपो नि न, कॅल्शियम, लोह यांसारखे घ टक मोठ्या प्रमाणात असतात. अशोकाची साल यो नी तू न स्त्रा व, ग र्भा श या तील र क्त स्त्रा व यावरही नियंत्रण ठेवते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *