महिलांमधील लैं गिक इ’च्छा वाढवण्यासाठी उपाय… 2 दिवसात होइल तयार… पुरुषांनी एकदा

लाईफ स्टाईल

या लेखात आपण लैं गि क सं भो गात स्त्रियांच्या थं ड पणाच्या सम स्ये बद्दल बोलणार आहोत. यासोबतच महिलांची शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करण्याच्या इ च्छे ची कम त रता दूर करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक अतिशय चांगला देशी घरगुती उपाय सांगणार आहोत. या रेसिपीमुळे, शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करण्यात रस नसलेल्या सर्व महिलांमध्ये आश्च र्यकारक उ त्सा ह आणि ऊर्जा मिळेल.

से क्स मधे त्यांची रुची वाढू लागेल आणि ती देखील तिच्या पतीला सं बंध प्रस्था पित करण्यासत पूर्ण पा ठिं बा देऊ लागेल. प्रिय वाचकांनो, शारी रिक संबं धाचा आनंद तर तेव्हाच मिळतो, जेव्हा या सह वा सात स्त्री पु रुष दो घांचाही स्वी कार असतो आणि दोघेही एकमेकांना उघ ड पणे साथ देतात.

पण जेव्हा पुरुष पूर्ण मू ड मध्ये असतात, उ त्सा ही असतात परंतु जर स्त्री कडून म्हणजे प त्नी कडून प्र ति साद मिळत नसेल किंवा तिने केवळ पतीच्या आनंदा साठी बा ह्य मनाने सं भो ग केला तर सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी चा खरा आनंद पूर्णपणे संपतो.

प लं गा वर पडलेल्या पत्नीच्या दु र्ल क्षा मुळे पुरुषांची उ त्ते जित ता ही शां त होऊ लागते, त्यामुळे ना पुरुष स्वत: सं भो गा चा पूर्ण आनंद घेऊ शकत नाही आणि ना तो आपल्या स्त्री जोडी दा राला सं तु ष्ट करू शकत नाही, कारण तो आधीच ती अ तृ प्त भावनेने सं भो गात सोबत असते.

अनेक स्त्रिया, लैं गि क इ च्छा नसल्यामुळे, बाहेरच्या म नाने सं बंध प्रस्था पित करताना पुरुषाला पटकन वी र्य प तन करण्यास भा ग पाडतात, त्यामुळे पुरुष शी घ्र प त नाचा ब ळी ठरतात. साहित्य: प्र थम तुम्ही 50 ग्रॅम पांढरी मुसळी घ्या आणि 25 ग्रॅम तुळशीच्या बिया घ्या. या बियांमध्ये लैं गि क हा र्मो न्स स क्रि य करण्यासाठी औ षधी गुण ध र्म आहेत.

कृती: आता तुम्हाला फक्त पांढरी मुसळी आणि तुळशीच्या बिया बारीक करून त्यांची पावडर करायची आहे. आणि ही पावडर गाळून त्यात ५० ग्रॅम साखरेचा चुरा मिसळा. आणि झाले, तुमची रेसिपी तयार आहे. ही पावडर एका स्व च्छ काचेच्या कुपीमध्ये ठेवा आणि रोज रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा गा ई च्या दुधा सोबत सेवन करा.

फायदे: आमच्यावर वि श्वा स ठेवा, या पावडरचे सेवन केल्यावर 10 ते 15 दिवसांच्या आत महिलांची शारी रिक सं बंध बद्दल इ च्छा आणि उ त्ते ज ना इतकी ती व्र आणि आ क्र मक होते की ती स्वतः तिच्या पतीला भेटण्याची विनंती करू लागते.

या रेसिपी मुळे त्यांचे लैं गि क हा र्मो न्स स्त्री च्या आत इतके सक्रिय होतात की से क्स च्या इ च्छे बरोबरच लैं गि क सं भो गा त सतत काहीतरी नवीन करण्याचा प्रय त्न करण्याची इ च्छा असते. त्यामुळे पती-पत्नीचे लैं गि क जी वन गोड होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *