महिलांना पुरुषांपेक्षा सं भोगाची जास्त गरज का असते ?…काय आहेत यामागील वैज्ञानिक कारण

लाईफ स्टाईल

आपल्या देशात स    माजात ‘से -क्स’ हा शब्दच उच्चारणचं मुळी निषिद्ध आहे. पण कसं असतंय ना भिडू, जे निषिद्ध म्हणून झाकलं जातं त्याची चर्चा झ-डतेच झडते! राहून राहून आम्हाला एक प्रश्न विचारला गेला तो म्हणजे, स्त्रीची का मे-च्छा पुरुषाच्या का -मेच्छेच्या दसपट असते हे खरे का ?

पुरुषाची का-मे-च्छा स्त्री-च्या कितीतरी पटीने अधिक असते. तिच्या श रीरातील हा-र्मोन्स, तिची निसर्ग दत्त मातृत्वाची जबाबदारी तिच्या ज न ने-द्रियांची सं वेदनशीलता या सर्वांचा विचार केल्यास स्त्री ही क्षणाची पत्नी व अनंत काळजी माता असते हे सुभाषित योग्यच आहे.

सं -भो-ग हे स्त्रीचं साधन असतं प्रेमासाठी आणि मातृत्वासाठी. आणि पुरुषासाठी ते साध्य असतं. स्त्रीची का मे-च्छा पुरुषाच्या एकच तुर्थांश देखील नसते. इतकी तिची कमी इच्छा असूनही पुरुष स माग मात आपली का-मतृ-प्ती घाईघाईत लवकर आटपून झोपी जातो आणि स्त्री अ-र्ध्यावरच राहते.

वर वर पाहता स्त्रीची इच्छा दीर्घकाळ असते असा गैरसमज होतो. पण तसं नसतं. स्त्री ही इ-स्त्री प्रमाणे सावकाश गरम आणि सावकाश थंड होते. पुरुषाला याची कल्पना नसल्यामुळ आणि केवळ स्वतःच्या तृ प्तीकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ती अतृ-प्त राहते.

सं -भो-गपूर्व प्र -ण-या राधनात स्त्रीची तृ-प्ती प्रेम आणि स्प र्शाद्वारे होते. हे पुरुषाला माहीत नसतं. पुरुष शक्यतो घाईत असतो. त्याच्या तृ प्तीनंतर तो तात्काळ बाजूला सरून झोपी जातो. असं न करता सं -भोगा नंतरही त्याने तिच्या बाहुपाशात राहावं. तिची तृ प्ती झालेली नसल्यास शि -श्ना-च्या व स्त -नाच्या स्पर्शाने तृ प्ती होऊ द्यावी.

बहुसंख्य स्त्रिया का मतृ प्ती सं बंधीची तक्रार व्यक्त करीत नाहीत. तसे करणे त्यांना स्त्री सुलभ सं कोचामुळे अवघड वाटते किंवा का मतृ प्तीची फारशी गरज वाटत नाही.

पुरुष विरुद्ध स्त्रिया;- वैज्ञानिक दृष्ट्या स्त्रियांची लैं -गि-क इच्छा मा सिक पा-ळीचं चक्र आणि ओ -व्ह्यु-लेशन यानुसार पूर्ण महिनाभर बदलत असते. मात्र, अनेक दा-म्पत्य महिन्यातून किती तरी वेळा से -क्स करतात. सध्या मॉ-र्डन दाम्पत्य प्रा-यव्ह-सी आणि कामाचे बिझी दिवस या सर्वाचा विचार करतात आणि त्यानुसार दिवस ठरवून शा रीरिक सं-बंध ठेवतात.

स्त्रियांमध्ये पुरुषांपेक्षा कमी से-क्शुअ-लिटी नसते. मात्र, त्यांच्यातील से -क्शुअ-लिटीचं पॅ-टर्न बदलत असतात. स्त्रियांची लैं -गि-क उत्तेजना आणि org asm पुरुषांपेक्षा वेगळं असतं. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही काहीवेळा काही शा रीरिक आणि मा-नसिक स-मस्यांमुळे लैं -गि-क इच्छा कमी असू शकते.

लैं -गि-क इच्छा म्हणजे फक्त दुसऱ्या व्यक्तीसोबत से -क्शु-अल अ-क्टि-व्हिटी करणं, इतपत मर्यादित नव्हे. तर प्रसंग, व्यक्तिमत्व, वय, परिस्थिती आणि रिलेशनशिप मधील इतर घटकांनुसार ती बदलत असते. लग्नाआधी कोणताच से-क्शु-अल अनुभव नसलेल्या किंवा थोड्याफार प्रमाणात से-क्शु अल अनुभव असणाऱ्या स्त्रियांनाही रो-मान्स आणि से -क्स हवाहवासा वाटतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *