महाभारताचे युद्ध हे कुरुक्षेत्रावरच का झाले…जाणून घ्या त्यामागे असणारे रहस्यमय कारण..

धार्मिक

महाभारताचे यु द्ध हे आपल्यातील प्रत्येक व्यक्तीला माहित आहेच, पण या यु द्धामध्ये अनेक अशी रहस्य दडली आहेत. जी आपल्यातील अनेक लोकांना माहित नाही आहेत, त्याबद्दल खूपच कमी लोक जाणतात आणि यापैकीच एक रहस्य आज आपन जाणून घेणार आहोत. आपल्याला माहित असेल कि श्रीकृष्णाच्या मदतीने व पांडवांच्या शौर्याने विजय सत्याचा झाला.

पण या यु द्धामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणत हा नी झाली होती अनेक लोकांना प्रा ण गमवावे लागले होते. आणि कौरवांचा अना चार व अध र्म नष्ट होण्यासाठी व परत ध र्माची स्थापना होण्यासाठी हे यु द्ध होणे आवश्यक होते, म्हणूनच युगपुरुष, योगेश्वर श्रीकृष्णाने ह्या यु द्धाची पटकथा लिहिली होती. आणि आपल्याला माहित असेलच कि श्री कृष्ण हे किती ज्ञानी होते, आणि त्यांना हे माहित होते कि ध र्माचे व सत्याचे आचरण करणारे पांडव त्यांच्याच भावांवर व नातलगांवर श स्त्र चालवण्यास धजावणार नाहीत.

अशा वेळी जर पांडवांनी श स्त्र खाली ठेवले असते तर ध र्माची स्थापना झाली नसती, कौरवांचे अध र्माने व अनीतीने वागणे, प्रजेचे हा ल करणे थांबले नसते. आणि मग अध र्माचा विजय झाला असता. आसुरी प्रवृत्तीला यु द्धाच्या माध्यमाने न ष्ट करणे हा भगवान श्रीकृष्णाचा हेतू होता. म्हणूनच हे यु द्ध केवळ दोन कुटुंबातील आपापसातील यु द्ध नव्हते. हे ध र्म आणि अध र्म ह्यांच्यामधील यु द्ध होते.

जेव्हा यु द्धाची निश्चिती झाली तेव्हा हे यु द्ध ल ढण्यासाठी योग्य ती जागा शोधण्याचे काम सुरु झाले. ही जबाबदारी भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतःवर घेतली होती. आणि अशावेळी श्री कृष्णाने चारही दिशेला आपले दूत पाठवले होते, आणि त्यामधीलच एका दूताने एक घटना श्री कृष्ण याना सांगितली जी खूप भ यानक होती, आणि ती घटना ऐकूनच श्रीकृष्ण ह्यांनी कुरुक्षेत्राची यु ध्दभूमी म्हणून निवड केली.

मग आता ही घटना काय होती, तर तो श्री कृष्ण याचा दूत म्हणाला कि मी ज्या ठिकाणी गेलो होतो त्या ठिकाणी खूप मोठा पाऊस पडत होता, आणि तेथील एका व्यक्तीने आपल्या छोट्या भावाला सांगितले होते कि शेतातील पिकांचे पावसामुळे व पुरामुळे नु कसान होऊ नये म्हणून शेतावर बंधारा घाल. यावर त्या छोट्या भावाने अतिशय रा गाने त्याच्या मोठ्या भावास हे करण्यास नकार दिला.

आणि पुढे म्हणाला कि मी क्या तुझा नोकर आहे का? आपल्या लहान भावाचे असे हे वागणे पाहून त्या मोठ्या भावाने आपल्या लहान भावाची ह त्या केली, आणि तो एवढ्यावरच थांबला नाही तर पुढे त्याने त्याचे शव पायांच्या दिशेने पकडून खेचत शेतातील बंधाऱ्याच्या दिशेने आणले व जिकडून पाणी वाहत होते तिथे त्याचे श व पायाने अक्षरश: ठे चून त्या ठिकाणी बसवले.

दूताने हे दृश्य पाहिले तेव्हा त्याला धक्का बसला व तो तडक हा वृत्तांत सांगण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांकडे आला. जेव्हा श्रीकृष्णांनी ह्या नृ शंस ह त्येचा वृत्तांत ऐकला तेव्हा त्यांनी निश्चय केला की हीच जागा भावांमधील यु द्धासाठी योग्य आहे. करा का तर ह्या ठिकाणी ज्या ता मसिक लहरी उत्पन्न झाल्या आहेत त्यांचा में दूवर प्रभाव पडेल व कौरव–पांडव ह्यांच्या म नात एकमेकांविषयी प्रेमाची भावना उत्पन्न होणार नाही तसेच यु द्धात होणारी हानी बघून समझोता करण्याचा विचार सुद्धा ते करणार नाहीत.

आणि मग जेव्हा हे यु द्ध झाले तेव्हा हे यु द्ध करणाऱ्यांनी आपापसातील कुठल्याच नात्याचा मा न ठेवला नाही. एकाच कुटुंबातील लोक असून सुद्धा त्यांनी अत्यंत क्रू रपणाने एकमेकांचा व ध करण्यास मागे पुढे पहिले नाही. शिष्य गुरुचा वध करण्याची वाट बघत होते तर भाऊ भाऊ एकमेकांवर वार करण्यास उत्सुक होते. आणि मग जेव्हा हे यु द्ध चालू असताना अर्जुनाचा विवेक जागृत झाला.

तेव्हा त्याने विचार केला कि आपल्याच भावावर, काकांवर, भावांच्या पुत्रांवर म्हणजेच आपल्याच लोकांवर श स्त्र चालवण्यापेक्षा सं न्यास घेऊन निघून जावे. स त्ता ,रा ज्य काहीही नको असा विचार त्याच्या मनात आला आणि मग अशावेळी श्रीकृष्णाने अर्जुनाचे मन ओळखून त्याला भगवद्गीता सांगून त्याचे मार्गदर्शन केले. तेव्हा अर्जुनाच्या मनातील सव्र्ह प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि त्याला श्री कृष्णाने सांगितले कि..

ध र्माच्या स्थापनेसाठी प्रसंगी आपल्याच लोकांवर वार केला तर ते पाप ठरत नाही आणि सामान्य मनुष्य हा फक्त त्याचे प्रारब्ध व संचित ह्या गोष्टींमुळे त्याच्या वाट्याला आलेले आयुष्य जगत असतो. त्याची कृती ही त्याच्या हातात नसून नियतीच्या व परमेश्वराच्या हातात असते. म्हणूनच अर्जुनाने कुठलाही किंतु म नात न ठेवता यु द्ध करावे व ध र्माची स्थापना करण्यास हातभार लावावा.

हे सर्व ज्ञान मिळाल्यानंतर व श्रीकृष्णाच्या सर्वव्यापी विश्वरूपाचे दर्शन घेतल्यानंतर अर्जुन यु द्धासाठी सज्ज झाला ह्या यु द्धात ध र्माचा विजय झाला आणि कुरुक्षेत्राची भूमी ह्या सर्व घटनांची साक्षीदार झाली. तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *