बाबो!! ची नमधील महिला आपल्या पतींना घालत आहेत न पुं स क होण्याचं औ ष ध…पण त्यामागील कारण जाणून आपले सुद्धा होश उडतील

अजब गजब

आपल्याला माहित आहे कि या जगातील प्रत्येक म हिला ही सं श यी असते, आणि तिला कायम वाटतं असते कि आपल्या पतीचे बाहेर काही ल फ डे असेल किंवा तो आपल्याला धो का देत असेल, आणि प्रत्येक म हिलेला हे वाटणे स्वा भाविक आहे कि तिचा पती हा आपल्यावर सदैव म ना पासून प्रे म करावा, आपल्यासोबत संवाद साधावा, आपली का ळजी घ्यावी आपल्याला काय हवे नको ते सर्व बघावे, अशी प्रत्येक म हिलेची म ना पासून इच्छा असते.

पण काही म हिलांच्या बाबतीत हे घडत नाही मग अशावेळी म हिला अनेक गोष्टीचा वापर करून त्या आपल्या पतीला दुसऱ्या म हिलां पासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पण आता या ची न मधील म हिलेने असे काही डोके ला वले कि ज्यामुळे तिच्या पतीचे आयुष्य धो क्या त आले असते. होय, आपल्या पा र्टन रने तिला द गा देऊ नये तसेच दुसऱ्या म हिलांच्या मागे लागू नये म्हणून या म हिलेने आपल्या पतींला एक प्रकारचे औ ष धं दिले, पण आपणास सांगू इच्छितो कि हे साधेसुधे औ ष ध नव्हते तर हे पुरू षांना न पुं  स क बनवणारं औ ष ध होते.

ग्लो बल टा इम्सच्या रिपो र्टनुसार, ची न मधील कि की नावाची ही म हिला आपल्या पतीला गु पचू प पणे अशा प्रकारचं औ ष ध देत होती ज्याने तो न  पुं स क होईल आणि कधीही दुसऱ्या म हिलांच्या मागे लागणार नाही. हाती आलेल्या माहितीनुसार ही म हिला आपल्या पतीला गु पचु प डा यथा इल स्टी’ल बे स्ट्रो’ल देत होती, आणि हे औ ष ध एक प्रकारचं सिं’थेटि क ए स्ट्रो जन आहे ज्यामुळे पुरु’षांच्या त्या भा गांमध्ये अजिबात ता ठरता येत नाही.

तसेच प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार ची न मधील अनेक म हिलांनी आपल्या पतीला अशा प्रकारचे औ ष ध ऑ’नला’इन ऑर्डर करून गु प्त पणे जेवणातून तसेच पे यातून दिले आहे, तसेच असे औ ष ध खा’ल्ल्यानंतर काही  द गा बा ज पतींनी आपल्या पत्नीला द गा देणं बंद केलं. या लेखामध्ये अनेक म हिलांना विचारण्यात आले होते तेव्हा त्याच्यानुसार हे औ ष ध फा य देशीर असल्याचं सांगितलं.

तसेच एका म हिलेने सांगितले कि जेव्हा मी हे औ ष ध माझ्या पतीला दिले तेव्हा त्याच्या त्या भा गाची ता ठरता पूर्णपणे गेली होती, तो त्यावेळी माझ्यासोबत का म क्री डा करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत होता पण त्याला यश मिळाले नाही, तेव्हापासून माझा पती हा माझ्यासोबत घरीच राहतो आणि चांगलाही वा गतो, आणि तो माझ्याशी प्रे’माने सुद्धा वा’गत आहे. तसेच आता हे औ ष ध ऑ नला’इन सुद्धा मिळायचे बं’द झाले आहे.

पण काही ठिकाणी अगदी गु प्त पणे याची विक्री चालू आहे आणि या औ ष धाची म हिला मोठ्या प्रमाणत मागणी करत आहेत. तसेच या औ ष धाला कोणताही रंग किंवा गं ध नाही, तसेच हे औ ष ध दिल्यानंतर पुरु षांच्या त्या भा गा ची ता ठरता क्ष मता २१ दिवस पूर्णपणे गा यब होते आणि त्यानंतर काही दिवसांनी ता ठ रता क्ष’मता पुन्हा येते. आपणांस सांगू इच्छितो कि ची’न मधील अनेक पुरु’षांचे बाहेर, सं  बं  ध असतात ज्यामुळे त्याच्या प’त्नींनी हा उ पाय शोधून काढला आहे.

पण तेथील स र कारने दिलेल्या आ देशानुसार जरा का एखाद्या पुरुषाला या औ ष धामुळे काही झाले तर त्याच्यावर का य देशीर कारवाई सुद्धा केली जाऊ शकते. पण आता तेथील म हिलांवर मोठ्या प्रमाणत टी का होत आहेत, आणि असं औ ष ध विकणाऱ्यांवर बं दी घालण्याची मागणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणत होत आहे. तसेच अशा या औ ष धामुळे पु’रुषांच्या त्या भा गावर देखील गं भीर प’रिणाम होऊ शकतो.

आपल्यातील अनेक जण ल’ग्न झाल्यावर आपल्या ज न्मा’च्या या जोडीदारावर आपण आपलं स’र्वस्व बहा’ल करतो. सर्वात जवळचे नाते बनते हे, आपण आपल्या जो डीदाराशी सर्व गोष्टी बोलू शकतो, आपल्या ह’क्काचं असं माणूस आपल्याला मिळत. पण हो, त्यासाठी आपल्याला योग्य जोडीदार मिळणं आवश्यक आहे आणि जेव्हा तसे होत नाही तेव्हा मग तेव्हा आपल्याला अशा अनेक वि चित्र गोष्टी ऐकायला मिळतात.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? त्या महिलेने जे काही केले ते नक्कीच मा फीच्या ला य क नाही आहे? तुम्ही याआधी याबाबत वा चले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *