बाबो!! एक ३६ वर्षीय उच्चशिक्षित महिला राहिली १५ वर्षांच्या मुलाकडून ग रोद र…हे सर्व कसं घडलं…जाणून आपल्या सुद्धा पायाखालची जमीन सरकेल

अजब गजब

आपण आज स माजात पाहत असाल कि अनेक मु ले मु ली या पळून जात आहेत, आता याला प्रेम म्हणावं कि त्या वयात असणारा वे डेपणा म्हणावा, प्रे माला बं धन नसते तर वय, जा त आणि ना त्याची सीमा देखील नसते, असे म्हटले जाते. परंतु, सध्या प्रे माचे रूपांतर आता अ नै ति क सं बं  धात होत आहे. ज्यामुळे रोज आपल्या समोर अनेक घटना घडत आहेत.

आता आजकाल अनेक स्त्रि या, मु ली, तरुण मुले याचा एक असा समज झाला आहे कि सं बं  ध प्र स्था पित करणे म्हणजेच प्रे म करणे, आजच्या धावत्या जगात अ ल्प वयीन मु ला-मु लींपासून ते वि वा’हित म हिला व पुरुषांपर्यंत हा रो ग पसरला आहे. आणि यामध्ये अगदी मोठ्या स्त्रि या देखील काही मागे नाही आहेत.

अनेक शिकलेल्या स्त्रि या देखील यामध्ये वाहत जात आहेत, असं म्हटलं तरी काय वावगं ठरणार नाही. कारण अशीच एक ध क्का दायक घ टना नुकतीच दिल्लीमधून समोर येत आहे. ज्या घ टनेचा नुकताच खुलासा झाला आहे. यामध्ये पी डित म हिलेने ध क्का दायक खुलासा केला आहे, तिने सांगितले कि मी ३८ वर्षाची आहे, आणि माझे ल ग्न होऊन १६ वर्ष झाले आहेत.

पण ल ग्न झाल्यावर सर्वकाही ठीक होत, पण काही वर्ष झाले माझ्यामध्ये आणि माझ्या न वऱ्यामध्ये सारखी भां ड णे होऊ लागली त्यामुळे आम्ही घ ट स्फो ट घेण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्यानुसार मी आणि माझा मुलगा वेगळे राहू लागलो. माझा मुलगा हा आता वर्षांचा आहे, आणि याच द रम्यान माझी त्याच्या एक मित्रांसोबत ओळख झाली.

आणि तो माझा चांगला मित्र झाला, त्याचे वय सुद्धा २३ वर्ष होते असे ती म्हणाली, मग काय आमच्या मध्ये चांगल्या गप्पा रंगल्या पण त्यानंतर आमच्या दोघांमध्ये खूप जवळीक वाढली आणि आमच्या मध्ये सं बं  ध प्र स्थापित झाले. आणि काही दिवस हे असेच चालले, आणि याच दरम्यान ती म हिला ग रो द र राहिली. ती म्हणाली कि मी सुद्धा एकटी राहत असल्याने यामध्ये वाहत गेले.

पण याच दरम्यान तिला एक ध क्का दायक माहिती समजली, तिने सं  बं  ध ठेवलेल्या मुलाचे वय २३ वर्ष नसून १५ आहे, हे समजताच तिचे हो श उ डाले. ती म्हणाली कि या मुलाने माझे वय २३ वर्ष आहे असे खोटं बोलून माझ्या सोबत ज वळीक साधली, माझ्या सोबत प्रे म केले आपणांस सांगू इच्छितो कि ही म हिला एक उ च्चशि क्षित आहे.

तसेच ती हा विचार करून है राण होती कि याचे वय तर १५ वर्ष आहे, तरी सुद्धा आपण ग रो द र कसं राहिलो, असो पण आपल्या भा रतीय का यदया नुसार वर्षांच्या पुढील २१ वर्षांच्या आतील एखाद्या व्यक्ती सोबत सं बं  ध ठेवणे हा गु न्हा आहे. आणि आता याच म हिलेवर याच अं तर्ग त गु न्हा नोंद झाला आहे.

त्यामुळे आज आपल्या स माजा मध्ये काय घडत याचा विचार करणे गरजेचे आहे, एकीकडे ती म हिला जी उ च्च शिक्षित आहे ती आपल्या पेक्षा छोट्या मुला समवेत सं बं  ध प्र स्था पित करत आहे, तर इकडे खे ळण्या बा गडण्याच्या वयात तो मुलगा सुद्धा खोटे बोलून काय करतो आहे हे आपण पाहिले आहे.

आता यामध्ये चू क कोण आणि बरोबर कोण? हे आपल्यालाच ठरवायचे आहे. तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? यामध्ये कोणाची चू क आहे? क में ट मध्ये कळवा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *