फक्त हा फक्त हा एक घरगुती उपाय… आपली ऑक्सीजन पातळी १००%, फुफ्फुसे होतील १० पट्टीने मजबूत, श्वसनासंबंधी समस्या देखील नाहीशा होतील

आरोग्य

आपल्या सर्वाना माहित आहे कि फु फ्फुस हा शरीरातील किती महत्वाचा भाग आहे, आणि आजच्या या को रो नाच्या काळात तर हा भाग सुर क्षित असणे खूप महत्वाचे झाले आहे, पण आपणास सांगू इच्छितो कि आपल्या फु फ्फुसाची कार्यश क्ती ही आपल्या शरीरातील प्र तिकार श क्तीवर अवलंबून असते. म्हणूनच सध्या या सं क्रम णाच्या काळामध्ये आपल्या शरीराची प्र तिकारश क्ती वाढवण्याबरोबरच आपल्या फु फ्फुसाची काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे.

पण यासाठी आपल्याला नियमित व्यायाम करणे, योगासने करणे, योग्य आहार घेणे, आणि आ जारी प डताच आपल्या डॉ क्ट रांना दाखवणे, तसेच सा’बणाने हात स्वच्छ धु’णे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मा स्कचा वापर करणे. हे जर करत असाल तर आपल्याला कोणत्याही सं क्रम णाचा धो का होणार नाही. यामुळे आपल्या शरीराची प्र तिकार क्षमता देखील योग्य प्रमाणत राहील.

तसेच आजच्या या भी तीयु क्त वातावरणात आज प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर ता ण दिसत आहे. आणि यामध्ये सर्वात जास्त समावेश कोणाचा असेल तर तो म्हणजे B P, शु गर असणाऱ्या लोकांचा. तर यातील अनेक लोकांना अचानक छा तीवरती द बाव आल्यासारखा वाटतो, तर काहींना हा र्ट अ टॅक येतो की काय असे वाटते. पण अशा सर्व व्यक्तींना एक विनंती आहे की आपल्या घरातील हा पदार्थ नेहमीच आपल्या ठेवा.

ज्यामुळे आपली प्र तिकार शक्ती तसेच, आपल्या फु फ्फुसाची आणि हृ दयाची कार्यश क्ती दु प्पट प्रमाणत वाढेल. तसेच ऑ क्सिजन ले व्हल सुद्धा नेहमी 100% राहील. चला तर मग जाणून घेऊया कि यासाठी आपल्याला आपल्या घरातील कोणता पदार्थ हा आपल्याला उपयोगी पडणार आहे आणि आपल्याला त्या गोष्टीचा कसा आणि कितपत फा य दा होणार आहे.

प्रथम हा सोपा आणि साधा घरगुती उ’पाय बनवण्यासाठी आपल्याला पहिला पदार्थ लागणार आहे तो म्हणजे लसूण. आपल्याला कदाचित माहित सेल कि लसणामध्ये अँ’टीबॅ’क्टे’रियल गुणध’र्म तसेच व्हि’टामिन A, B, C, लोह, पो’टॅशियम, कॅ’ल्शिअम आणि मॅ’ग्नेशियम हे घटक मोठ्या प्रमाणत असतात. ज्या द्वारे आपल्या शरीरात इ’न्सु’लिनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणत वाढते.

तसेच लसणाचे सेवन हे आपल्या शरीरातील को लेस्टे’रॉल नि यंत्रित करते, तसेच लसणामुळे र क्ताचे शुद्धीकरण होतेच, शिवाय र क्त पातळ देखील होते त्यामुळे आपल्या शरीरातील र’क्ताचा प्रवाह सुरळीत राहतो ज्यामुळे आपल्या हृ’दयावर कोणताही अतिरि’क्त ताण पडत नाही शिवाय शरीरात र क्ता च्या गाठी देखील होत नाहीत. तसेच लसूण हा आपल्या हृ दयाला ऑ क्सिजनच्या रेडिएशन पासून वाचवतो.

तसेच त्यामध्ये असणारे सल्फर युक्त गुण र क्तवा हिन्यामध्ये अ डथळे देखील निर्माण होऊ देत नाही. त्यामुळे जर का आपण रोज लसणाच्या दोन तीन पाकळ्यांचे खालील सांगितल्या प्रमाणे सेवन केले तर आपली रो गप्र तिकारक श क्ती देखील वाढते. तसेच र क्तदा ब देखील नियंत्रित राहतो. तसेच आपल्याला असणारा ऍ सिडिटी आणि गॅसचा त्रा स देखील कमी होतो. तसेच ज्यांना स्वा स घेताना त्रा स होत आहे, सर्दी आहे, वारंवार खो खला येत आहे अशा व्यक्तींना हा उ पाय तर अत्यंत रा मबा ण ठरणार आहे.

तसेच ज्या लोकांच्या छा तीत अचानक ध डध ड होते अचानक छा तीवर ज डपणा येतो अशा लोकांना देखील हा उ पाय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना सर्दी आहे, कप आहे, तसेच फु फ्फुसाची का र्यश क्ती वाढवायची आहे अशा व्यक्तींनी लसणाच्या 3 ते 5 पाकळ्या घ्यायच्या आहेत आणि मोहरीच्या ते लामध्ये या पाकळ्या काही प्रमाणत भा जू न घ्यायच्या आहेत.

आणि या काळ्या आणि लाल झालेल्या पाकळ्याचे आपल्याला सेवन करायचे आहे तसेच हे जे तेल आहे ज्यामध्ये आपण लसूण त’ळला आहे ते तेल जर का आपल्याला कफ़ झाला असेल, सर्दी असेल किंवा श्वसनासं बं धी समस्या असतील अशा लोकांनी त्या तेलाने मालिश केली तर आपल्याला उत्तम परिणाम मिळणार आहे. तसेच ज्या लोकांना सांधेदु’खी, गुढघेदु’खी आहे अशा लोकांना सुद्धा हा उपाय व’रदा’न ठरणार आहे.

मित्रांनो यामुळे आपल्याला अनेक त्रा सांपासून मुक्तता मिळणार आहे जसे कि आपली रो गप्र तिकार श क्ती वाढणार आहे, शिवाय ऑ क्सिजन पातळी देखील योग्य राहणार आहे, तसेच आपला द मा, सर्दी, श्व सनासं बं धी समस्या देखील नाहीशा होणार आहेत त्यामुळे आपण देखील हा उपाय नक्की करा आणि या सं क्रमणाच्या काळात आपण निरो गी रहा. तसेच जर आपल्याला हा लेख महत्वपूर्ण वाटला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा जेणेकरून ते सुद्धा या परिस्थतीमध्ये सही सलामत राहतील.     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *