पुरुषांना महिलांकडून अपेक्षित असणा-या ‘या’ 5 गोष्टी…. दररोज करतांना असे करा आपल्या पा र्टनरला तृप्त….!

लाईफ स्टाईल

जेव्हा जेव्हा से- क्सचा विषय येतो तेव्हा तेव्हा महिला पा र्टनरला उ त्तेजित करण्यासाठी वा त्या से- क्स दरम्यान दुखावल्या जाणार नाही यासाठी पुरुषांनी कोणत्या गोष्टी कराव्यात वा करु नये याबाबत अनेकदा पुरुषांना सांगण्यात येते. महिला या थोड्या सं वेदनशील असतात त्यामुळे से- क्स दरम्यान त्यांना चुकीच्या पद्धतीने हाताळले तर त्या दुखावतात.

मात्र या सर्वांचा विचार करताना पुरुषांना से- क्स दरम्यान काय हवे असते याकडे थोडा कानाडोळाच केला जातो. से- क्स हा पुरुषाची जितका आवडीचा तितकाच खूप खास विषय असतो. त्यामुळे आपल्या महिला जोडीदारानेही आपल्याला से- क्स दरम्यान तितक्याच चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा असते.

मात्र याबाबतीत म हिलांकडून दुर्लक्ष होते. त्यामुळे से- क्स दरम्यान अनेकदा पु रुषांची निराशा होते, म्हणूनच महिलांनी से- क्स द रम्यान काही ठराविक गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. एक लक्षात ठेवा, ज्या नात्यात प्रेम नसते(वा- सना असते) तेथे फक्त दोन श री रांचे मि लन होत असते आणि त्यांच्यासाठी सं- भोग हा केवळ एक खेळ असतो. पण ज्या नात्यात आ त्मिक प्रेम असते तेथे दोन आ त्म्यांचे मि लन होत असते आणि अशा जागी वा- सनेला कणभर सुद्धा जागा नसते. येथे सं- भो ग क्रिया आ त्मसमर्पणाचे प्रतीक असते.

त्यांच्या फँ- टसी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा:- जसं महिलांना से- क्स बाबत काही फँ- टसी असतात त्या प्रमाणे पुरुषांच्या मनातही अशा काही गोष्टी असतात. त्यामुळे तुम्ही से- क्स दरम्यान त्यांच्याशी बोलून त्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्यांच्या स्टॅ मीनाची स्तुती करा :- जसं महिलांना से- क्स दरम्यान त्यांच्या सौदर्याची स्तुती केलेलं आवडतं तसच पुरुषांनाही त्याच्या से- क्स परफॉ र्मन्स बद्दल स्तुती केलेली आवडते.

ज्यामुळे त्यांचा से- क्स दरम्यान उत्साह वाढतो. ज्याचा फा यदा तुम्हाला पर मोर्च आनंदापर्यंत नेण्यासाठी होतो. – पुरुषांच्या सं वेदनशील जागांवर त्यांना स्प र्श करा:- जशा महिलांच्या श री राचे काही भाग जसे ग ळा, स्त- न, मां- ड्या हे सं वेदनशील जागा आहेत तसेच पुरुषांचेही का न, ग ळा, छा ती, ओ ठ या सं वेदनशील जागा आहेत. त्यामुळे त्यांना स्प र्श केल्यास त्यांना छान वाटते आणि ते उत्ते जित होतात.

काही स्त्रियांना जोडीदाराने वेगवेगळ्या पो झि-शन्स मध्ये इं-टर को-र्स करावे असे वाटते. इं -टर को-र्स करताना जोडी दाराने घ ट्टमि-ठीत घ्यावे असे ही स्त्रियांना वाटते. स्त्रियांच्या अशा अनेक फें- टसी असतात. पुरुषांसोबत से- क्सी गोष्टींवर बोलणे:- अनेकदा महिलांना से- क्सी गोष्टींवर बोलणे आवडत नाही. मात्र पु रुषांना या गोष्टी फार आवडतात. त्यामुळे आपण पुढाकार घेऊन या विषयावर त्यांच्याशी बोलतात तर त्यांना वाटेल की आपल्याएवढी तुम्हालाही से- क्समध्ये रस आहे.

नजरेला नजर द्या:- से- क्स दरम्यान महिला अनेकदा ला जतात आणि पुरुषांपासून नजर लपवतात. मात्र काही वेळा से- क्स दरम्यान पुरुषांच्या नजरेला नजर देणेही त्यांना आवडते. त्यामुळे या गोष्टी कडेही लक्ष द्या. एक गोष्ट लक्षात ठेवा से- क्स दरम्यान जरूरी नाही की नेहमी पुरुषांनीच पुढाकार घ्यावा. महिलांनी ही कधी कधी से- क्ससाठी पुढाकार घेतल्यास पुरुषांना देखील या गोष्टीत आनंद मिळतो.

रिलेशन शिप केल्यानंतर पुरुषांना काही काळ गप्प राहायचे असते. थोडा एकांत हवा. याउलट स्त्रियांना छान गोष्टी आणि मिठी हवी असते. पुरुषांना स्त्रियांना हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की लैं- गि क सं- बंध ही एक शा री रिक गरज आहे, एक विधी नाही. आणि ज्यासाठी फो- र-प्ले किंवा भा वनिक ओझे आवश्यक आहे.

त्या क्षणांमध्ये, काही वेळा स्त्रिया बनावट का मो-त्तेजनाचा आव आणतात. पुरुषांना हे नको असते. महिलांनी नाते बनवताना त्यांना काय वाटते ते दाखवावे अशी पुरुषांची इच्छा असते. पुरुषांना महिलांनी मेक अप केला असेल तर ते जास्त आवडते आणि त्याच्या अनुसार ते प्र- ण यापूर्वी स्वत:ला तयार करतात.

अनेक वेळा पुरुष आपल्या पत्नीकडून काही अपेक्षा ठेवतात पण ते तिच्याशी उघडपणे बोलू शकत नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले आहे की प ती-प त्नी दोघेही आपली इ च्छा एकमेकां समोर उघडपणे व्यक्त करू शकत नाहीत. अनेक वेळा बायकाही त्यांच्या अपेक्षेनुसार अनेक गोष्टी पतीसोबत शे अर करतात, पण पुरुष या बाबतीत थोडे वेगळे असतात. म्हणूनच आपण आपल्या पा र्टनर ला समजून घेऊन त्याच्या काही अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न नक्की करा.

जसे की मी म्हटले, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा शा री रिक आणि मा नसिक दृष्ट्या जास्त सं वेदनशील असतात म्हणून पुरुषाने स्त्री च्या इच्छा-अपेक्षा लक्षात ठेवून, कुठलीही जो रज बर दस्ती न करता पुढील कारभार करावा उगाचच माकडा सारख्या उड्या मारू नये. पुरुषांचा कसं असतं, ‘कसं का होईना मला भेटतय ना; मी झालो समाधानी’ असा दृष्टिकोन पुरुषाने मुळीच बाळगू नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *