पुरुषांच्या ‘या’ ६ वा’ईट स’वयींमुळे त्यांच्यातील ‘म’र्दानी’ ता कत होतेय कमी, अनेक पुरुषांना तर आहे हे सर्वात ‘वा’ईट’ सवय…पुरुष आणि महिला दोघांसाठी महत्वाचे

आरोग्य

आपल्याला माहित असेल कि प्रत्येक माणसासाठी, त्याची मर्दा’नी श क्ती म्हणजेच प्र ण य क्ष’मता ही खूप महत्वाची असते आणि कोणताही व्यक्ती त्याच्या मर्दा’नी श क्तीमध्ये कोणताही बि घा’ड झाल्याचे पाहू शकत नाही. परंतु आपणास माहित आहे का कि काही खास गोष्टींचे से’वन केल्यास पु’रुषांची मर्दा’नी श क्ती ही पहिल्यापेक्षा अधिक कमी होते आणि आजकाल अनेक लोक अशा गोष्टीचे ‘सेवन स र्रास करत आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया कि कोणत्या गोष्टींमुळे आपली मर्दा’नी श’क्ती ही कमी होऊ शकते.

धू’म्र’पान:- आजकाल आपण पाहत असाल कि लहान वयातच मुला- मुलींना व्य सनाचे वे ड लागले आहे, सि गारे’ट, दा रू, अनेक प्रकारच्या न शे’च्या वि ळख्यात आज ही त’रुण पिढी येत आहे पण आपणांस सांगू इच्छितो कि यामुळे आपली वि र्या’च्या गु’णव’त्तेवर याचा प’रिणाम होतो तसेच आपले शा री’रिक आ कर्षण देखील कमी होते आणि आपल्याला क मजो री येते, प्र ण य करण्याच्या वेळी ता ठरता, शि’ग्रप तन याच्या सारख्या स मस्यांना तों’ड द्यावे लागते. ज्याचा प’रिणाम हा आपल्या जो’डीदाराच्या शा री’रिक सुखावर होतो.

तसेच या सर्व गोष्टीचा प रिणाम हा आपल्या होणाऱ्या बा’ळावर होतो, अनेक वेळा ज न्माला येणारे मुलं हे पं गु’त्व घेऊन येते किंवा अनेक वेळेस म तिमं द, किंवा आणखी काही स मस्यांनी ही मुले ज न्माला येतात आणि ज्याला सर्वस्वी जबाबदार हे आपण असतो. आपल्या या आ रो ग्या’चा प’रिणाम हा आपल्या होणाऱ्या बा’ळावर होतो.

टाईट कपडे परिधा’न करणे:- आपण आज पाहत असाल कि आजची त’रुण पि’ढी ही अति घट्ट कपडे वापरण्यावर भर देत असते, पण याचा सुद्धा परिणाम हा आपल्या का’मक्री डेवर होत असतो. यामुळे आपल्या खा’जगी जागी अनेक प्रकारचे सं क्र मण होते, खा ज सुटणे, ज ळ’ज ळ होणे या सर्व गोष्टीचा परिणाम हा आपल्या अं डकोशावर होत असतो, अर्थात याचा आपल्या शु क्रा’णूवर होतो. तसेच आपल्या अं’डको’षांचे ता पमा न वाढते. ज्यामुळे कमकु वत वी र्याची निर्मिती होते.

सा’त्विक आहाराचा आपल्या जी वनात समावेश नसणे:- आज आपण अशा अनेक गोष्टीचे से’वन करतो ज्यामुळे आपल्या का’म वा सनेवर  याचा गं भीर प’रिणाम होतो, आज अनेक लोक आपल्या बॉ डीसाठी तसेच पि ळदा’र शरीरासाठी अनेक प्रो टिन पा’वड’रचे से’वन करतात. याचा सुद्धा प’रिणाम हा आपल्या लीं ग ता ठरते वर होत असतो. ज्यामुळे भविष्यात आपल्याला अनेक गोष्टीना तों ड द्यावे लागते.

तसेच आज अनेक मंडळी क्ष’णिक सु’खासाठी अनेक मे डि कल मधील गो ळ्या’चे से’वन करतात पण आपणांस सांगू इच्छितो कि यातून मृ त्यूचा धो का देखील असतो. त्यामुळे अशा गो ळ्याचे सेवन हे डॉ क्ट रांच्या सल्याने केले पाहिजे. पण आपण पांढरी मु सेली अ श्वगं’धा यासारख्या गोष्टीचा वापर काही प्रमाणत नक्की करू शकता पण यासाठी सुद्धा आपण डॉ क्ट रांचा स’ल्ला जरूर घ्या.

गर म पाण्याने अंघोळ करणे:- आपल्यातील अनेक लोक असे आहेत जे अति गर म पाण्याने अं’घोळ करतात पण याचा देखील प’रिणाम हा थेट आपल्या लीं गावर आणि अं डकोशावर होत असतो, त्यामुळे आपण रोज थंड पाण्याने अंघोळ केली तर ते आपल्यासाठी अधिक लाभदायक असेल. शिवाय अति ग रम पाण्याचा आपल्या के’सांवर देखील गं भीर प’रिणाम होत असतो.

सतत मोबाईल आणि लॅ’पटॉ’प याचा वापर:- होय, या गोष्टीचा देखील प’रिणाम हा आपल्या आ रो ग्या’वर होत असतो, आपल्याला कदाचित माहित असेल कि या गोष्टीमध्ये अनेक गं भीर प्रकारची र सा’यने भ’रले’ली असतात, शिवाय यातून निर्माण होणाऱ्या घा तक कि’रणां’चा देखील आपल्या प्र ण’य जी वनावर प’रिणाम होत असतो, त्यामुळे अधिक लॅपटॉप वापरणे, तसेच मो बा’ईल आपल्या खिष्यामध्ये ठेवणे य सर्व गोष्टीचा प’रिणाम नकळत आपल्या आ रो ग्यावर होत असतो.

अ’ति प्रमाणत ह स्त मै थुन करणे:- आज अनेक पु’रुष तसेच म’हि’लांना या गोष्टीची ल’त लागली आहे, पण ही गोष्ट प्रमाणत करणे देखील खूप महत्वाची आहे अन्यथा याचा प’रिणाम आपल्या लीं गा वर होतो, ज्यामुळे खाजगी भा’गाची सा’ईज लहा’न होणे, तसेच ता ठरता जाणे, आपल्या जो डीदारामध्ये र’स नसणे या सर्व गोष्टी होत राहतात, आणि हीच गोष्ट स’म प्रमाणत स्त्रियांना देखील ला गू होते. त्यामुळे काही गोष्टी प्रमाणत करणे खूप महत्वाचे असते.

वरील लक्षणे दिसत असल्यास किंवा जाणवत असल्यास आपण योग्य वेळी सावध व्हा आणि वै द्य कीय सल्ला जरूर घ्या. कारण आजच्या या धावत्या जगात स्वतःची काळजी घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा याचा परिणाम हा वै वा’हिक जी वनावर खूप मोठ्या प्रमाणत होईल. तसेच आपल्याला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा आणि अशी उपयोगी माहिती आपल्या प्रियजणांसोबत नक्की शे य र करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *