धक्कादायक: भारतातील या गावात या एका कारणामुळे तेथील स्त्रियांना राहावे लागते ५ दिवस पूर्णपणे उ घ ड्या अवस्थेमध्ये…त्यानंतर प्रत्येक पुरुष तिच्या…

अजब गजब

आपल्याला माहित आहे कि भारत हा विविध प रंप रां, प्र था, भाषा, सण या सर्वांनी समृद्ध असलेला देश आहे, आणि त्यामुळेच भारताच्या विविध भागामध्ये आज सुद्धा अनेक प रंपरा, प्र था या पा ळल्या जातात, ज्या आपल्या सारख्या लोकांच्या प चनी न प डणाऱ्या आहेत. पण आपण जेथे राहत असतो, किंवा आपल्या समा जात तसेच आपल्या घरात देखील आपण अनेक री तिरि वाज पाळत असतो.

आणि याच प्रकारे भारतातील या एका गावामध्ये खूप वि चि त्र आणि म नाला अशां त करणारी प रंप रा पा ळली जाते, ज्यामध्ये प्रत्येक स्त्रीला वर्षांतून पाच दिवस नि व स्त्र राहावे लागते, याचा अर्थ आपल्याला समजला असेलच कि या भागातील स्त्रि यांना पाच दिवस पूर्णपणे उ घ ड्या  अ व स्थे मध्ये राहावे लागते, यावेळी त्या कोणत्याच प्रकाराचा कपडा प रिधा न करत नाहीत.

होय, आणि ही प रंप रा हिमाचल प्रदेशात मणिक र्ण ह्या भागात आज सुद्धा पा ळली जाते, पण आपल्यातील लोकांना हा प्रश्न पडला असेल कि आजच्या या आ धुनिक का ळात ही कसली प्र था का आणि कशासाठी पाळली जात आहे. याच प्रश्नांचे उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत. आपणास सांगू इच्छितो कि या गावात अजून सुद्धा ही प्र था पाळली जाते पण…

या काळात म्हणजेच जेव्हा एखादी स्त्री  उ घड्या अ व स्थेमध्ये पाच दिवस राहत असते, तेव्हा कोणताच पु रुष हा तिच्या समोर येत नाही अगदी तिचा नवरा सुद्धा तिच्या समोर येत नाही आणि हीच एक विशेष गोष्ट आहे. तर आता प्रश्न हा पडतो कि ही प्र था पाळली जाते का? तर आपणास सांगू इच्छितो कि या गावातील लोकांची अशी मा न्यता आहे कि जर ही प रंप रा पा ळली नाही तर…

त्या गावामध्ये किंवा त्या घरामधे अनेक अशुभ घ टना घ डतात तसेच त्या घराची प्रगती सुद्धा होत नाही अशी या लोकांची मा न्यता आहे, आता याला आपण काय म्हणायचे हे तुम्हीच ठरावा पण आज सुद्धा तेथील स्त्रि या ही प्र था  म नोभावे पाच दिवस पाळतात, यामध्ये त्या आपल्याच घरात पूर्णपणे उ घ ड्या अ व स्थेमध्ये राहतात.

आणि यावेळी या घरातील प्रत्येक पु रुष हा बाहेर राहत असतो, तर आता तुम्ही म्हणाल कि ही प्र था का आणि केव्हा सुरु झाली आणि त्यामागे कारण काय आहे, तर आपणास सांगू इच्छितो कि ह्या गावात काही वर्षांपूर्वी एक दा न व सुं दर दिसणाऱ्या आणि छान क प डे घा तलेल्या स्त्रि यांना प ळ वू न नेत असे. ज्याचा अं त ह्या गावातील दे वतांनी केला. म्हणूनच पावसाळ्यात ५ दिवस  वि वाहितेने नि व स्त्र रहाण्याची पद्धत सुरु झाली.

तसेच जेव्हा ही प्र था एखादी स्त्री पा ळत असते तेव्हा त्या घरातील कोणत्याच पु रुषाला मां सा हार तसेच कोणतेच व्य स न करता येत नाही. तसेच या पाच दिवसामध्ये कोणाला सुद्धा हसण्यास तसेच कोणतेही काम करण्यास म ना ई असते. तर आज सुद्धा ही प्र था या गावात पा ळली जाते, पण आपण या लोकांना दो ष देऊ शकत नाही.

कारण आपल्याकडे देखील आपण अनेक अशा प रंप रा पाळत असतो, त्यामुळे आपण सुद्धा कोठे तरी चु कत आहोतच त्यामुळे श्र द्धेपो टी अशा गोष्टी आपल्याइकडे आणि भारतातील विविध भागात आज सुद्धा पाळल्या जातात. पण आता आपण काय आणि कशासाठी करतो आहे याचा विचार होणे खरचं खूप महत्वाचे आहे.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *