थंडीत शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करण्याचे 4 रोमां चक मार्ग, जे तुम्हाला उत्साह वाढवण्यास मदत करतील…आणि देतील परमोर्च आनंद

लाईफ स्टाईल

हिवाळ्यात जितकी आपल्याला गरम कपड्यांची गरज असते, तितकीच गरज भासते ती आपल्या जोडीदाराच्या मिठीची. हिवाळ्यात जोडीदारापासून दूर राहणे खूप कठीण आहे. त्याच बरोबर, हिवाळ्याचा हंगाम हा से -क्स आणि प्र -णयासाठी खूप चांगला मानला जातो. अशा परिस्थितीत अनेक जोडपी से -क्सचा मन-मुराद आनंद घेतात.

अशा थंडीत जोडीदाराच्या श-रीराच्या ग-रमीसोबत से -क्सची मजा दुप्पट होते. मात्र प्रत्येकवेळी दोघांनाही से -क्समध्ये जास्त काही हवे असते. पुरुष तर नेहमीच से -क्ससाठी तयार असतो, अशा वेळी स्त्रियांना से -क्समध्ये काय हवे आहे जे जाणून घ्या आणि त्याप्रमाणे कृती करा.

आज आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्स सांगणार आहोत, ज्यामुळे हिवाळ्यात से -क्स करताना स्त्री जोडीदाराला तुमच्याकडून मिळेल पर-मोच्च सुख. – हिवाळ्यामध्ये, स्त्रियांना मनोसोक्त गरम पाण्याची आंघोळ हवी असते. स्त्रिया त्यांचा बराचसा वेळ बा थरूममध्येही घालवतात. त्यामुळे तुम्ही से -क्सच जर बा -थरूममध्ये केला तर ते तुमच्या जोडीदाराला नक्कीच आवडेल. कोमट पाण्याखाली मनोसोक्त प्र -णयाची मजा काही औरच.

– हिवाळ्याच्या काळात जोडीदारासह बिछान्यावर ब्लँ-केट घेऊन पडून राहणे हे सुख आहे. मात्र अशावेळी ब्लँ-केटच्या आत दोघेही न -ग्न राहा, स्त्रियांना ही भावना फार आवडते. ब्लँकेटच्या आत पुरुष जोडीदाराच्या न -ग्न शरीराच्या स्प-र्शाने ती फार उत्ते-जित होते -हिवाळ्यात से -क्स करताना काही ठराविक से -क्स पो -झि-शन्सचा वापर करणे फा -यद्याचे ठरते. हिवाळ्यात से -क्स करताना शक्यतो स्त्रियांना तुमच्या वर असू द्या.

अशावेळी तुम्ही गुद मै-थुनही ट्रा-य करू शकता. अनेक स्त्रियांना पुरुषांच्यावर बसून केलेला से -क्स प्रचंड आवडतो. – हिवाळ्यात शेकोटीजवळ केलेला से -क्स अविस्मरणीय ठरू शकतो. यासाठी शांत आणि जिथे प्राय व्हसी मिळेल अशा जागेची निवड करा. अशावेळी शक्यतो खूप पो -झिशन्स ट्राय करण्याच्या भानगडीत पडू नका. शक्यतो सॉ-फ्ट से -क्स आणि फो र -प्लेवर भर द्या.

– झोपायला जाण्यापूर्वी व्यवस्थित फ्रेश व्हा आणि जेव्हा तुम्ही बेडवर याल, तेव्हा हलक्या हाताने जोडीदाराच्या प्राय-व्हेट अवयवांना स्प-र्श करून तुम्ही त्यांना से -क्ससाठी उद्दपित करू शकता. स्त्रियांना त्यांच्या श-रीराला केलेला स्प-र्श प्रचंड आवडतो. आपल्या मनाला उ-त्तेजित करा लैं -गि-क सं -बंधाची सुरुवात मनापासून होते. म्हणून का-मुक वाचा किंवा से -क्सबद्दल कल्पना करा. लैं -गि-क सं -बंधाच्या संवेदना सुधारण्याचे हे एक अद्भुत काम करू शकते.

हे लैं -गि-क अनुभव सुधारण्यास देखील मदत करेल. जोडीदाराचाही विचार करा जर तुम्हाला तुमच्या लैं -गि-क जी-वनाचा आनंद घ्यायचा असेल तर फक्त तुमच्या आनंदाचा विचार करू नका. जोडीदाराच्या समा-धानाची आणि आनंदाची काळजी घ्या. यामुळे तुम्हाला आ-ध्यात्मिक समाधानही मिळेल.

रो -मँटिक क्षण अनुभवा:- श-रीर सं -बंध ठेवताना तुम्ही तुमचे रो -मँटिक क्षण आठवायला हवे तसेच से -क्सनंतर तुम्ही दोघांनी एकमेकांना मिठी मा-रली पाहिजे आणि तुमचे रो-मँटिक क्षण बराच काळ अनुभवले पाहिजेत. संशोधन असे सांगते की, यामुळे तुमच्या दोघांमधील नाते पुन्हा नव्याने फुलेल आणि तुम्हाला अधिक आनंद मिळेल.

गो स्लो:- जोडीदारासोबत से -क्स करताना घाई करू नका. हे असे कार्य आहे की ते जितके संथपणाने आणि प्रेमाने केले जाईल तितके चांगले. या दरम्यान तुम्ही दोघेही एकमेकांना पूर्ण वेळ द्या आणि श-रीराच्या प्रत्येक अवयवावर प्रेम करण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुम्हा दोघांनाही से -क्समध्ये समाधान मिळेल.

जसे की मी म्हटले, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा शा-रीरिक आणि मा नसिक दृष्ट्या जास्त सं-वेदनशील असतात म्हणून पुरुषाने स्त्रीच्या इच्छा-अपेक्षा लक्षात ठेवून, कुठलीही जोर जबरदस्ती न करता पुढील कारभार करावा उगाचच माकडा सारख्या उड्या मारू नये. पुरुषांचा कसं असतं, ‘कसं का होईना मला भेटतय ना; मी झालो समाधानी’ असा दृ-ष्टिकोन पुरुषाने मुळीच बाळगू नये.

एक लक्षात ठेवा, ज्या नात्यात प्रेम नसते(वा-सना असते) तेथे फक्त दोन शरीरांचे मि-लन होत असते आणि त्यांच्यासाठी सं -भो-ग हा केवळ एक खेळ असतो. पण ज्या नात्यात आत्मिक प्रेम असते तेथे दोन आ त्म्यांचे मि लन होत असते आणि अशा जागी वा सनेला कणभर सुद्धा जागा नसते. येथे सं -भो-ग क्रिया आत्मसमर्पणाचे प्रतीक असते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *