त्या भागावरील के स काढावेत कि नाही?…जाणून घ्या असणारे फा य दे व तो टे…महिला आणि पुरुष दोघासाठी खूप महत्वाचे

आरोग्य

अनेक लोकांना माहित नसते कि आपल्या खा ज गी भा गावरील के स काढावेत कि नाही, आणि हा प्रश्न आजकाल अनेक तरुण जो डप्यांना पडतो. पण खरं तर त्या भा गावरील के स काढावेत कि नाही हे अनेक गोष्टीवर अवलंबुन असते, आता समजा ज्या व्यक्तीचे ल ग्न झालेले नसते ते या गोष्टीकडे दु र्लक्ष करतात, पण अशा लोकांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो.

कि जर आपल्याला आपल्या खा जगी भा गात जास्त घा म येत असेल किंवा खा ज उठत असेल तर अशावेळी त्या भागांतील के स काढणे खूप महत्वाचे आहे, अन्यथा आपल्या त्या नाजूक भा गाला तसेच तेथील त्वचेला खूप मोठ्या प्रमाणत दु खापत होऊ शकते, इतकेच नाही तर ज खमा देखील त्या ठिकाणी होऊ शकतात.

तसेच जर आपल्याला त्या भा गामध्ये घा म येत असेल तरी सुद्धा आपण त्या भा गांतील के स काढून टाका, पण हे के स काढताना आपण बाजारात मिळणाऱ्या म शीनचा उपयोग करा, आणि जास्तीत जास्त त्या भा गांतील के स मशीनच्या साहायाने ट्रि म करण्यावर भर द्या, ज्यामुळे आपल्या भा गाला कोणते इ न्फे क्शन सुद्धा होणार नाही.

कारण जर आपण ब्ले ड, का त्री वापरत असाल तर त्याचे परिणाम आपल्याला भो गावे लागू शकतात. तसेच ज्या पु रुषाचे किंवा स्त्रि यांचे श री र उ ष्ण आहे अशा लोकांनी त्या भा गावरचे के स काढावेत कारण अनेक लोकांना त्या ठिकाणी घा म तर येतंच असतो शिवाय, त्या ठिकाणी अनेक लोकांना बारीक बारीक घामो ळ्या, मो ड्या, फुट कुळ्या उठतात, तसेच आपल्याला ठिकाणी फ ग लं इं फेक्श न होण्याचा धो का असतो.

आता हे झालं जे लोक वि वाहित नाहीत, पण जे लोक वि वाहीत आहेत त्यांनी काय करावे? तर आपणांस सांगू इच्छितो कि जर आपल्या त्या भा गांवर के स असतील तर ते अधिक का मु क दिसते ज्यामुळे आपली का म वा सना अधिक वाढली जाते, त्यामुळे जर आपल्याला का म  क्री डा करताना जर का या के सांचा उपयोग होत असेल तर आपण त्या भागावर काही प्रमाणत के स नक्की ठेवावेत.

पण योग्य प्रमाणत ठेवणे खूप महत्वाचे आहे, विशेष म्हणजे महिलासाठी कारण मा सि क पा ळी मध्ये अनके प्रकारचे बॅ क्टे रिया त्या ठिकाणी निर्माण झालेले असतात, अशावेळी जर आपण योग्य स्वछता नाही ठेवली तर आपल्याला यु री न इ न्फे क्शन सारख्या आ जा रांना सामोरे जायला शकते लागू शकते.

तसेच त्या भा गावरील पूर्ण के स काढून टा कण्यापेक्षा म शीनच्या साहायाने ट्रि म करणे कधीही योग्य असते, कारण आज काल बाजारात अनेक प्रकारचे हे अर रिमु व्हर मिळत असतात, पण अशा क्री मचा आपण अजिबात वापर करू नका. यामुळे आपल्या त्वचेला नु कसान होत असते आणि अशा ठिकाणी इं फे क्श नचा धो का असतो.

तसेच शे व्हिं ग आणि वॅ क्सिं ग करताना पुरेशी काळजी घ्या. शे व्हिं ग केल्याने देखील त्या ठिकाणी इं फे क्शन होण्याचा धो का असतो. तसेच जर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा त्या भागात त्रा स होत असेल तर आपण अजिबात का म क्री डा करू नका, अन्यथा आपला हा त्रा स आणखी वाढू शकतो. यामुळे तुमच्या साथीदारालादेखील त्याचा प्रसार होऊ शकतो.

तसेच ले जर हे अर रिमू व्ह लने आपल्या अनावश्यक के सांपासून नेहमीसाठी मुक्ती मिळू शकते. यासाठी वे दनाही स ह न करण्याची गरज नसते. प्‍यू बिक एरिया अर्थात आपल्या खा ज गी भा गावरील के सांना ले ज र पद्धतीने ह टवणे हल्ली प्रचलनात आहे. त्यामुळे जर ही ट्री टमें ट घेतलात तर त्या भा गावर कधीच के स येत नाहीत. वे द ना रहित या प्रक्रियेत स्थायी समाधान मिळतं.

त्यामुळे ज्या लोकांना आपल्या आ रो ग्याची काळजी आहे आशा लोकांनी हे नियम जरूर पाळावेत. तसेच आपल्याला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला क मेंट करून नक्की सांगा आणि अशी उपयोगी माहिती आपल्या प्रियजणांसोबत नक्की शे यर करा. जेणेकरून आपण एखाद्याच्या आयुष्यात स कारा त्मक बदल घडवून आणलं.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *