डोकेदुखी, सर्दी, ताप यावर क्रोसीन, इंडोपार, डिस्प्रिन यासारख्या घातक औषधाचे सेवन करणाऱ्यांनो… हा लेख आपल्यासाठी आहे…अन्यथा लवकरचं आपण आपल्या आयुष्याला मुकाल

आरोग्य

आपल्याला माहित आहे कि आपल्यातील बऱ्याच लोकांना या धावत्या जगात काम करत असताना अनेक अ डचणींना सामोरे जावे लागते, जसे कि अनेक लोकांना डो,केदुखीचा, अंगदु’खी, सर्दी, ताप, मा यग्रे’न या सारख्या अनेक स मस्यांना तों’ड द्यावे लागते, आणि मग अशा वेळी आपण त्वरित आरामासाठी मे डि’कल मध्ये मिळणाऱ्या क्रो’सीन, इं डोपार, डि’स्प्रिन यासारख्या घा तक औ ष धाचे सेवन आपण करतो.

यामुळे आपल्याला त्वरित आराम मिळतो, पण आपणांस सांगू इच्छितो कि यामुळे आपल्या शरीरावर अनेक घा तक तसेच गं भीर प’रिणाम होत असतात, होय या साधारण दिसणाऱ्या गो’ळ्या इतक्या प’रिणामकारक कशा आहेत आणि त्या आपल्या शरीराला कोणत्या प्रकारे हा नी पोहचवतात, याबद्दल आज आपण जाणून घेऊया, जेणेकरून अनेक लोकांचे आयुष्य वाचेल.

या सारख्या गो’ळ्या कधी घेतल्या जातात:- साधारण आपल्यातील अनेक लोक डोकेदु’खी, अंगदु’खी, दाढदु’खी, सर्दी, ताप, चमक भरणे, अंगदु’खी, सांधे सुजने इत्यादी वेळी या सारख्या गो’ळ्या अनेक लोकांकडून से’वन केल्या जातात. ते कोणत्याही डॉ क्ट रांच्या सल्याशिवाय.

या सारख्या गो’ळ्या काम कशा करतात:- या सारख्या गो’ळ्यांमध्ये सि’टिसा’लिसि’लिक नावाचे ए सि ड असते, आणि हे जेव्हा आपल्या शरीरात जाते तेव्हा ते आपल्या शरीरातील इक्लो-ऑ क्सी’जनेज नावाच्या उ त्प्रे’रका’च्या उ त्सर्ज’नाला चालना देते. या उ त्प्रेर’कामुळे प्रो स्टा’ग्लॅंडी’न निर्माण होतात. ज्यामुळे अंगदु’खी, सू’ज येणे, सर्दी, डो’केदु’खी त्वरित थांबते. पण यासारख्या गो’ळ्या प्रमाणत आणि डॉ क्ट रांच्या सल्याने घेणे खूप महत्वाचे आहे पण आपल्यातील अनेक लोक जरा काही त्रा स झाला कि या गो’ळ्याचे से’वन करतात.

या सारख्या गो’ळ्याचे आपल्या श रीरावर होणारे साईड इ फेक्ट’स:- आपणांस सांगू इच्छितो कि प्रत्येक गोष्टीचे जसे फा यदे असतात तसेच अनेक तो टे देखील असतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती जी अशा प्रकारच्या गो’ळ्याचे सेवन करते त्याला अनेक भविष्यात अनेक दु ष्परि’णामांना सामोरे जावे लागत नाही.

या सारख्या गो’ळ्याच्या अति से’वनामुळे आपल्या में दूवर तसेच य कृ’तावर याचे गं भीर परिणाम होतात आणि भविष्यात आपल्याला अनेक गं भीर आ जा रांना सामोरे जावे लागू शकते, शिवाय पोटाचे अ ल्सर, तसेच अनेक प्रकारच्या ए लर्जी रिए’क्श’न असणाऱ्या लोकांनी सुद्धा या गो’ळ्यापासून दूर राहिले पाहिजे. अन्यथा भविष्यात आपण क र्करो गाला देखील ब ळी पडाल. तसेच ज्या लोकांना मु’तख’डा किंवा ल घवी करताना त्रा’स होतो त्या लोकांनी तर अशा गो’ळ्याचे अजिबात सेवन करू नये.

अन्यथा कि ड’नी किंवा आपले य’कृत नि का’मी होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणत असते. तसेच ग र्भ वती म’हिलांनी तर अशा गो’ळ्यापासून वेळीच सा’वध झाले पाहिजे अन्यथा आपल्या होणाऱ्या बा’ळावर या गो’ळ्याचा गं’भीर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय स्त नपा’न करणाऱ्या महिलांनी देखील अशा गो’ळ्यापासून दूर राहावे. तसेच या गो’ळ्यामुळे अं तर्गत र क्तस्रा’व होणे, कान वाजणे, शरीरात गा’ठी होणे यामुळे आपल्याला हा र्ट अ टॅकची स’मस्या देखील बळावते.

त्यामुळे आपण अशा गो’ळ्यापासून सावध रहा. तसेच काही लोकांना डॉ क्ट रांच्या साल्याशिवाय नेहमी स्वतः औ ष ध घेण्याची सवय असते. असे स्वतः औ ष ध घेणे हे घा तक ठरू शकते. परंतु कधीही कोणतीही औ षधे ही डॉ क्ट रांच्या मार्गदर्शनाखाली घ्यावी लागतात. अशा वेळी दु’ष्परिणाम होण्याचा धो का असतो. म्हणून अशी औ ष धे घेणे टा’ळावे. आ रो ग्याच्या स मस्या आपणस औ ष धांच्या सा’इड-इफे’क्ट्स ला अधिक संवे दनाक्ष’म बनवू शकते. म्हणून आपल्या डॉ क्ट रांच्या निदर्शनानुसार घ्या किंवा उत्पादनाच्या इ न्सर्ट वर छापलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करा.

वरील लक्षणे दिसत असल्यास किंवा जाणवत असल्यास आपण योग्य वेळी सावध व्हा आणि वै द्य कीय सल्ला जरूर घ्या. कारण आजच्या या धावत्या जगात स्वतःची का’ळजी घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा याचा परिणाम हा आपल्या जी वनावर खूप मोठ्या प्रमाणत होईल. तसेच आपल्याला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला क मेंट करून नक्की सांगा आणि अशी उपयोगी माहिती आपल्या प्रियजणांसोबत नक्की शे य र करा. जेणेकरून आपण एखाद्याचे आयुष्य वाचवाल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *