जाणून घ्या लग्नापूर्वी शा रीरिक सं बंध प्रस्थापित करण्याचे फा यदे आणि तोटे, असे करणे योग्य की अयोग्य…?

लाईफ स्टाईल

भारतीय सभ्यतेनुसार मानवी जी वनात काही गोष्टी करण्यासाठी योग्य वेळ ठरवून दिली आहे. ते काम योग्य वेळी केल्याने ते लक्षात राहते. आम्ही तुम्हाला जास्त गोंधळात न टाकता सरळ सांगतो. खरंतर आज आपण लग्नाआधी सं -भोग योग्य की अयोग्य याबद्दल बोलणार आहोत. आता सा माजिकदृष्ट्या बघितले तर लग्नापूर्वी सं बंध प्रस्थापित करणे चुकीचे आहे.

पण काळाच्या ओघात लोक आधुनिक संस्कृतीशी जोडले जात आहेत. ज्याच्या आधारे लग्नाआधी सं बंध प्रस्थापित करणे त्यांच्यासाठी एक सामान्य प्रथा बनली आहे. वास्तविक, लग्नापूर्वीचे सं -भोग योग्य की अ योग्य, हा आमचा प्रश्न तुमच्या शा रीरिक सं बंधाशी सं बंधित आहे. लग्नापूर्वी सं बंध प्रस्थापित केल्याने तुमच्या श रीरावर कसा परिणाम होतो? लग्नानंतर किंवा ल ग्नापूर्वी सं बंध प्रस्थापित करणे योग्य आहे का?

मानवी श रीराच्या काही गरजा असतात, ज्या पूर्ण करण्यासाठी आजची तरुण पिढी लग्नाआधी शा रीरिक सं बंध ठेवणे चुकीचे मानत नाही. पूर्वीच्या काळी लोक लग्नानंतरच शा रीरिक सं बंध ठेवायचे. पण सध्या आपल्या तरुण पिढीला लिव्ह-इन रि लेशनमध्ये राहायला आणि लग्नाआधी शा रीरिक सं बंध ठेवायला हरकत नाही. लग्नाआधी लैं -गि क सं बंध ठेवणे हे जो डप्यांसाठी सामान्य असू शकते.

परंतु एका नवीन अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की जे जोडपे लग्न होईपर्यंत प्रतीक्षा करतात ते लैं -गि क जीवनात सं -बंध प्रस्थापित न करणाऱ्या जो डप्यांपेक्षा अधिक आनंदी असतात. सं -भोग ही पुनरुत्पादनाची क्रिया आहे. तसेच ही एक श रीराची गरज आहे. पण सध्याच्या काळात काही लोक हे फक्त आपली वा -सना कमी करण्यासाठी करतात.  लग्नापूर्वी सं -भोग हा केवळ वा -सनेसाठी केला जातो, त्यामुळे तुमच्यासाठी कधी ना कधी स मस्या निर्माण होते.

पण जर तुम्ही बांधिलकीने म्हणजे लग्नाचे वचन देऊन नातेसं बंधात असाल तर त्यामुळे अशा परिस्थितीत हा तुमच्यातील प्रेमाचाच एक भाग आहे. आजच्या तरुणांना आधुनिक संस्कृती अं गीकारायची आहे. कदाचित त्यामुळेच आज नात्यात नाते बनवणे ही लोकांची पसंती बनत चालली आहे. तो भारतीय संस्कृतीचा भाग नाही. पण आज बहुतांश तरुणांना याचा फटका बसत आहे.

लग्नापूर्वी सं -बंध प्रस्थापित करणे का योग्य आहे?:- जेव्हा दोन व्यक्तींचे एकमेकांशी प्रेमळ नाते असते, तेव्हा एकत्र राहताना त्यांच्यामध्ये एक आकर्षण निर्माण होते. जर त्यांनी एकमेकांसोबत आयुष्य घालवायचे ठरवले असेल तर त्यामुळे लग्नापूर्वी सं -बंध प्रस्थापित करणे त्यांच्यासाठी योग्य मानले जाऊ शकते.

जर तुम्ही लग्नाआधी सं -भोग केला असेल तर तुम्हाला सं -बंध प्रस्थापित करण्या दरम्यान येणाऱ्या स मस्या समजू लागतात. जेणेकरुन लग्नानंतर तुम्हाला तुमच्या स मस्या सहज समजून घेता येतील आणि त्या सोडवता येतील.  त्यामुळे सं -बंध प्रस्थापित करताना येणारी तुमची समस्या समजून घेऊन तुम्ही ती सोडवू शकता.

लग्नाआधी सं- भोग केल्याने तुम्हाला तुमच्यातील क मतरता आणि चांगुलपणा आधीच कळतो. सं -भोग केल्याने तुमची शा रीरिक गरजच नाही तर मा नसिक गरजाही पूर्ण होतात. जेव्हा लोक दिवसभराच्या थकव्यानंतर जोडीदारासोबत थोडा वेळ घालवतात अशा स्थितीत तुमच्या जोडीदारासोबत शा रीरिक सं बंध ठेवल्याने तुम्हाला खूप ता जेपणा मिळतो, ज्यामुळे तुम्ही तजेलदार दिसता.

लग्नापूर्वी सं बंध प्रस्थापित केल्याने तुमच्यात किती स्टॅ मिना आहे हे कळते. लग्नानंतर तुम्ही अचानक कोणत्याही व्यक्तीसोबत शा रीरिक सं बंध ठेवण्यास कचरता. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला वेळ देऊन समजून घेण्यास सुरुवात केली असेल किंवा तुम्ही खूप दिवसांपासून अशा नात्यात असाल तर लग्नानंतर तुमच्यासाठी त्याच्यासोबत राहणे सोपे होईल. विवाहपूर्व सं-बंध प्रस्थापित केल्याने जोडप्यांना एकमेकांच्या गरजा चांगल्या प्रकारे समजतात. लग्नाआधी सं -भोग केल्याने तुमच्या जोडीदाराला तुमच्या शरीरात तुमचा आनंद बिं दू काय आहे हे कळते.

लग्नाआधी सं बंध ठेवणे चुकीचे का?:- लग्नाआधी सं बंध प्रस्थापित केल्याने अनेक तोटे होऊ शकतात. जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबत दीर्घकाळ नातेसं बंधात असता. त्यामुळे या काळात तुम्ही तुमच्या जो डीदारासोबत अनेकदा शा रीरिक सं बंध ठेवले आहेत. काही कारणाने हे नाते तु-टले तर त्यामुळे तुमच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो.

ज्यामुळे तुम्ही दुसऱ्याशी लवकर सं बंध ठेवण्यास तयार होत नाही. पण रि-लेशनशिपमध्ये आल्यानंतर लोक भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे लग्नापूर्वी त्यांच्यात शा रीरिक सं बंध प्रस्थापित होतात. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दीर्घकाळ नात्यात बांधले असाल. पण तुम्ही लग्नानंतरच एकमेकांशी शा रीरिक सं- बंध ठेवण्याचे वचन दिले आहे.

त्यामुळे अशा स्थितीत लग्नानंतर तुमचे नाते खूप मजबूत राहते. त्यामुळे लग्नानंतर तुमच्या नात्यात लैं -गि कतेबद्दल खूप उत्सुकता असते. लग्नानंतर सं बंध प्रस्थापित केल्याने नात्यात नवीनता राहते. कारण लैं -गि क ला-ईफमध्ये नवीन राहणे खूप गरजेचे असते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *