जर आपल्या सुद्धा राशीवर असेल शनीची सा ढ़ेसाती…तर चु कून सुद्धा आपण ही कामे करू नयेत अन्यथा येणाऱ्या काळात गं भीर परिणाम भो गावे लागू शकतात 

धार्मिक

आपल्याला माहित असेल कि ज्योतिष शा स्त्रानुसार शनि हा पा पमय आणि त्रा सदायक ग्रह मा नला जातो. शनिदेव हा न्या याचा देव आहे आणि प्रत्येक म नुष्याला त्याच्या क र्मांनुसार शनिदेव फळ किंवा शि क्षा देत असतो. तसेच जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जी वनात चांगली क र्मे केली तर शनिदेवाची कृपा त्याच्यावर कायम राहते.

परंतु जे नेहमी चु कीच्या क र्मांमध्येच राहतात त्यांना शनिदेवच्या क्रो धाचा सा मना आयुष्यात एकदा तरी नक्की करावा लागतो. जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुं डलीत शनिची स्थिती शुभ असेल तर यामुळे त्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात अफाट यश मिळते, परंतु शनिची स्थिती अ शुभ असेल तर त्या व्यक्तीच्या आयुष्यात बऱ्याच स मस्या उ द्भवू लागतात.

तसेच ज्योतिषशा स्त्रात शनीची हा लचाल अत्यंत सं थपणे केली गेली आहे. शनी एका राशीपासून दुसर्‍या राशीकडे अत्यंत सं थ गतीने प्रवास करत असतो, ज्यामुळे शनिची सा ढ़ेसाती किंवा ढै य्या काही लोकांच्या मा गे लागते. तसेच आपणास सांगू इच्छितो कि शनीची सा ढ़ेसा ती ही कमीत कमी सात वर्ष देखील असू शकते.

त्याचप्रमाणे शनीची ढै य्या ही अडीच वर्षे असते. त्यामुळे जर शनिची एखाद्या व्यक्ती वर सा ढ़ेसाती किंवा ढै य्या असेल तर अशावेळी काही पात्र ज्योतिष शा स्त्राकडून माहिती करून घ्यावी कि शनीची ही सा ढ़ेसाती आपल्यासाठी शुभ प्र भाव देत आहे की अशुभ प्र भाव देत आहे याची माहिती नक्की करून घ्यावी?

जर शनि अ शुभ प रिणाम देत असेल तर आपल्याला काही काम करताना विशेष का ळजी घेणे आवश्यक आहे आणि अशा काही गोष्टी आहेत ज्या चु कून केल्या जाऊ नयेत, अन्यथा आपल्या आ युष्यात अनेक स मस्या उ द्भवू शकतात.

सा ढ़ेसाती दरम्यान कोणती ख बरदारी घ्यावी ते जाणून घ्या:-

शनीच्या साढ़ेसाती वेळी एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारच्या वा दात येऊ नये. जर कोणत्याही कारणास्तव अशी परिस्थिती उ द्भवली असेल तर आपण ती टा ळण्याचा प्रयत्न करा अन्यथा श त्रूमुळे आपणास नु कसान स हन करावे लागू शकते.

तसेच जर शनिच्या सा ढ़ेसातीचा एखाद्या व्यक्तीवर प रिणाम होत असेल तर त्या काळात कोणीही धो कादायक का र्य करणे टाळले पाहिजे. खास करून लो खंडाशी सं बं धित कोणतेही धो कादायक काम अजिबात करू नये. तसेच ज्या लोकांवर शनीची सा ढ़ेसाती चालू आहे आणि ज्याच्यावर त्याचा अ शुभ परिणाम पडत आहे त्या लोकांनी रात्री एकट्याने प्रवास करणे टा ळले पाहिजे.

तसेच आपण सा ढ़ेसाती दरम्यान शनिवार आणि मंगळवारी का ळ्या रंगाचे कपडे, ले दर व लो खंडी वस्तू खरेदी करु नका. तसेच जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुं डलीत शनि असेल तर अशा परिस्थितीत वाहन चालवताना सा वधगिरी बाळगावी लागते कारण दु खापतीचा धो का जास्त असतो.

शनीची सा ढ़ेसाती असल्यास ही कामे करणे टा ळा:- जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत शनीच्या सा ढ़ेसाती चालत असेल तर अशा स्थितीत त्या व्यक्तीला मां स किंवा म द्य अशा कोणत्याही प्रकारच्या मा दक पदार्थांचे सेवन करण्यापासून प रावृत्त करावे लागेल. तसेच सा ढ़ेसाती दरम्यान कोणत्याही स फाई कामगार आणि स्वत: पेक्षा दु र्बल लोकांचा अपमा न करु नका.

तसेच आपण सा ढ़ेसाती दरम्यान प्रा णी आणि पक्ष्यांना त्रा स देऊ नका. सा ढ़ेसाती दरम्यान आपण कोणती ख बरदारी घ्यावी आणि सा ढ़ेसाती दरम्यान काय करू नये? याबाबत माहिती दिली आहे. ज्योतिष शा स्त्रानुसार जर या गोष्टींची काळजी घेतली गेली तर अनेक त्रा स टा ळता येतील.

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सा माजिक आणि धा र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अं ध श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये. तसेच आजचे राशीफल आपल्याला आवडले असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की पाठवा किंवा शे अ र करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *