जर आपल्याला पण असेल आपल्या अ वघड जागी किंवा श री रावर अशा प्रकारचा सं स र्ग तर… तर आजच करा हा घरगुती आ यु र्वेदीक उ पाय…काही दिवसांत मिळतील आपल्याला परिणाम 

आरोग्य

नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की खा ज सुटणे किंवा अ व घड जागेमध्ये सं स र्ग हा एक गं भी र आ जा र असल्याचे सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे कोणाला सुद्धा अशी स म स्या असेल आणि आपल्याला याबद्दल दुसऱ्यांना बोलण्यास ला ज वाटत असेल, तर या स म स्येकडे कृपया दु र्लक्ष करू नका.

जर आपण या स म स्येकडे दु र्ल क्ष केले तर येत्या काळात आपल्याला बरेच नु क सा न स ह न करावे लागू शकते, म्हणून आपण शक्य तितक्या लवकर औ ष धोपचार करा, कारण ही एक अशी स म स्या आहे जी दिवसेंदिवस वाढत जाते आणि संपूर्ण श री रावर पसरते आणि मग अशा वेळी ही स म स्या लवकर बरी होत नाही.

पण आज आम्ही आपणास एक उ पाय सांगणार आहोत, हा एक आ यु र्वे दि क उ पाय आहे जो आपल्याला घरीच करायचा आहे जेणेकरुन तुम्ही तुमच्या अवघड जागी झालेले सं क्र म ण आणि खा ज यांच्यापासून काही दिवसांतच दूर व्हाल आणि आपण नि सं कोच घरा बाहेर पाडलं. शिवाय आपल्याला सं बं ध बनवताना सुद्धा काही अ ड चण किंवा ला ज वाटणार नाही.

तसेच ही स म स्या केवळ 10 दिवसात मुळापासून दूर होईल अ व घड जागेमध्ये खा ज सुटणे आणि सं स र्ग होणे, खरं तर ही स म स्या आपण आपल्या खाजगी भागाची काळजी घेत नसल्यामुळे निर्माण होते, या जागी घामामुळे तसेच अनेक कारणांमुळे घा ण निर्माण होते ज्याकडे आपण अजिबात लक्ष देत नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे अ स्व च्छता.

खाज सुटणे आणि संसर्ग दूर करण्याचा उपाय:-  आ यु र्वे दिक फा य द्यां बद्दल आपल्याला माहित असेलच, आपणास सांगू इच्छितो कि कडुलिंबामध्ये बॅ क्टे रि याच्या वाढीस प्र ति बं ध करणारा पदार्थ आहे ज्यामुळे अनेक प्रकारचे फं ग ल, खा ज सुटणे आणि हा निकारक सू क्ष्म जी व न ष्ट होतात, म्हणूनच कडुनिंबाला आ यु र्वे द शास्त्रात औ ष धा चा दर्जा देण्यात आला आहे.

आ यु र्वे दानुसार १०६ रोग न ष्ट करण्याची क्ष मता कडुनिंबामध्ये आहे. तसेच हा उपाय कारण्यासाठी थोडी हिरवी आणि ताजी कडुलिंबाची पाने आणा आणि ती पाण्यात उ क ळवा, नंतर हे पाणी उ क ळल्यानंतर थोडा वेळ थंड करण्यास ठेवा, त्यानंतर जिथे आपल्याला सं स र्गाची स म स्या आहे तो भाग या पाण्याने धुवा. तसेच बाजारातून आपण कडुनिंबाचे तेल खरेदी करा.

आणि स म स्या असलेल्या क्षेत्रावर संघ्याकाळी झोपण्यापूर्वी लावा आणि थोडा वेळ म साज देखील करा जेणेकरून त्या तेलामधील घटक आपल्याला शरी रामध्ये योग्य रीतीने मिसळले जातील. तसेच आपण हे नियमितपणे 15 दिवस केल्यास, ही स म स्या मु ळा पासून दूर होईल आणि भविष्यात पुन्हा कधीही ही स म स्या उ द्ध भवणार नाही.

खा ज सुटणे आणि सं क्र मण दरम्यान या प्रकारे घ्या ख बरदारी:- आपल्यालाही आपल्या अ वघड जागी स म स्या असल्यास, अशावेळी त्या ठिकाणी साबण लागू करू नका, अन्यथा आपल्याला त्याचा त्रा स स ह न करावा लागू शकतो आणि ही स म स्या आणखी गुं ता गुंतीची होण्याची शक्यता आहे. तसेच या स म स्येदरम्यान, आपण जास्त मसाले असलेले किंवा तळलेले पदार्थ खाऊ नका तसेच या स म स्येने ग्र स्त असलेल्या व्यक्तीने जास्त प्रमाणात आं बट आणि गोड पदार्थ देखील खाऊ नये, अन्यथा ही स म स्या आणखी वाढेल.

आम्हाला आशा आहे की आ रो ग्याशी सं बं धित हा लेख आपल्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल कारण ही समस्या बहुतेक लोकांमध्ये दिसून येत आहे, तसेच हे लोक ल ज्जा स्प दपणे ही स म स्या लोकांपासून लपवतात जर आपला एखादा मित्र या स म स्येने ग्र स्त आहे आणि आपण ज्ञा नी आहात तर त्याला हा लेख नक्की शे अ र करा जेणेकरून त्याला देखील याचा फा य दा होईल आणि तो देखील एक उत्तम आणि नि रो गी आयुष्य जगेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *