जर आपण या पद्धतीने रात्री करत असाल तर आपल्याला सुद्धा होऊ शकतात जुळी मुले…त्यामुळे असेल करत असाल तर व्हा सावध अन्यथा   

आरोग्य

आपल्याला माहित आहे कि जु ळी मुले पाहण्यास खूपच गोंडस असतात यात काही शंका नाही. याच्या ज न्मामुळे आपल्या घरात आनंद द्विगुणित होतो. तसेच बर्‍याच लोकांना जु ळी मु ले हवी असतात. तथापि, जु ळी मु ले होणे हे संपूर्णता कौ टुंबिक इतिहास, प्र ज नन प्रक्रिया आणि म हि ले चे श रीर इत्यादी गोष्टींवर अवलंबून असते. पण आज आम्ही आपल्याला सांगणार आहोत कि आणि कोणत्या कारणांमुळे जुळी मुले होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

जुळी मुले प्रत्यक्षात दोन मार्गांनी कं सीव होतात एक म्हणजे ज्याला वै द्य कीय भाषेत आ इ डेंटिकल आणि फ्रे ट रनल आ इ डें टिकल जु ळी तेव्हा होतात जेव्हा अं ड को श तु टून दोन भागात विभागली जातात, तर फ्रे ट रनल जु ळी ही जर दोन स्‍प र्म पासून जेव्हा दोन अं ड को ष फ लित होतात तेव्हा अशी जु ळी ज न्माला येतात. पण आपणास सांगू इच्छितो कि आ य डें टिकल ट्विन्स मिळवणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.

पण जर आपण या पद्धतीने करत असाल ज्यामध्ये आपली लैं गि क पोजीशन मिशनरी, री अ र एंट्री से क्स आणि सा इ झिं ग पोजीशनमध्ये जु ळे होण्याची शक्यता वाढते. यामागचे कारण असे आहे की या सर्व पो जी शनमध्ये लिं गा चा खोल प्रवेश होतो ज्यामुळे अं ड को श दोन भागामध्ये विभागतो आणि तेव्हा दोन मुले जन्माला येतात.

तसेच जर आपल्याला जुळी मुले हवीच असतील तर पण काही औ ष धी वनस्पतीचा वापर करू शकता, आपणास सांगू इच्छितो कि अशी काही औ ष धी वनस्पती देखील आहेत ज्यामुळे आपल्यामध्ये जु ळ्या मुलांची शक्यता वाढते. ज्याप्रमाणे ‘मका रूट’ स्त्रि यांची सुपीकता वाढवते, त्याचप्रमाणे ‘प्री मरो झ ऑ ई ल’ स्त्रि यांच्या पुनरु त्पादनाशी सं बं धि त स म स्या दूर करते.

या औ ष धी वनस्पतींमुळे र क्त प्र वाह सुधारतो, अं डा श या ची पु नरु त्पादक उ तींमध्ये कार्य करण्याची क्ष मता वाढते आणि जु ळ्या मु लांसाठी सु पी क त्व आणि स्त्री बि जां चा विकास करण्यास ही गोष्ट मदत करते. तसेच पूरक आहार जसे कि फॉ लिक ए सि ड आणि म ल्टीव्हि टॅ मि न चे सेवनाने देखील जुळे होण्याची शक्यता वाढू शकते.

खरं तर, ग र्भ धारणेत बा ळाच्या योग्य विकासासाठी आणि आ ईच्या आ रो ग्या साठी फॉ लीक एसि ड आणि बरेच जीवनसत्त्वे आवश्यक असतात. तसेच आपण आहारामध्ये दु ग्धज न्य पदार्थ, सोया आणि मा से यासारख्या गोष्टींचे सेवन केले तरी सुद्धा जुळे होऊ शकते. यामागचे कारण असे आहे की जु ळ्या मुलांना ग र्भ धा रणेसाठी पुरेसे पोषण मिळणे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे.

वजन आणि लांबी:- काही संशोधनात असे म्हटले आहे की चरबी आणि बीएमआय 30 पेक्षा जास्त असलेल्या स्त्रि यांमध्ये सामान्य वजनाच्या स्त्रियांपेक्षा जु ळ्या मुलांची शक्यता त्याच्यामध्ये जास्त असते. हे वाढत्या ए स्ट्रो जे न पातळीमुळे आणि अतिरिक्त चरबीद्वारे दोन अं डी फ लि त झाल्यामुळे होते. परंतु ग र्भ धा र णा पूर्व चरबीमुळे ग रो द रपणात गुं ता गुं त होऊ शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *