जर आपण पण या पद्धतीने ल घवी करत असाल…तसेच सं बं ध बनवून झाल्यावर या पद्धतीने ल घवी करत असाल तर…महिला आणि पुरुष दोघांसाठी हे खूप महत्वाचे अन्यथा

आरोग्य

आपल्या सर्वांना माहित आहे कि निरो गी आयुष्यासाठी रोज शौ चालयाला जाणे किती महत्वाचे आहे, आणि जर का आपण आपले एक दिवस जरी पोट सा फ झाले नाही तरी आपल्याला दिवसभर कोणत्याच कामात लक्ष लागत नाही. कारण शौ चालयाला जाणे ही एक महत्वाची क्रि या आहे यामुळे आपल्या शरीरातील घा ण तसेच अनेक शरीरातील वि षद्र’वे बाहेर टा’कली जातात.

पण आपल्यातील अनेक लोक असे आहेत जे दिवसा तर सतत ल घवीला जतातच पण रात्री देखील सारखे त्यांना ल घ’वीला येत असते, पण आपणास आम्ही सांगू इच्छितो कि हे आपल्यासाठी खूप धो का’दाय’क आहे. तसेच अनेक लोक ल घ’वी करताना अनेक चु का करत असतात. होय, या अशा छोट्या चु का आहेत ज्याकडे आपण दु’र्लक्षित करतो.

तर आज आपण जाणून घेणार आहोत कि आपण ल घवी करताना कोणत्या चु का करत असतो. आता येते सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे ल घ’वी उभारून करावी कि बसून, आपणांस सांगू इच्छितो कि बऱ्याच देशांमधील त ज्ज्ञ लोकांच्या म ते वयाच्या चाळीशी नंतर पु’रुषांनी बसून ल घवी करणे खूप महत्वाचे आहे. होय, यरोपियन देशामध्ये केलेल्या स र्वेक्षणात ही बाब समोर आली.

कारण वयाच्या चाळीशी नंतर आपले शरीर अनेक रो गाच्या वि ळ ख्यात येत असते, त्यामुळे बसून ल घवी करत असताना मू’त्र वि स र्ज नाच्या मार्गात अड थळे येत नाहीत. पु’रूषांमध्ये बसून ल घवी करताना युरे थ्रल भागावर दा ब येत नाही आणि मू’त्र वि स र्ज नाची प्रक्रिया कमी त्रा सदायक होते. त्यामुळे आपले लै गिं क आयुष्य देखील सु दृ’ढ राहते. पण लोक उभे राहून ल घवी करतात त्यांना लै गिं क स मस्यांना सामोरे जावे लागते.

तसेच जर आपल्या ल घवीचा रंग हा सामान्य असेल तर आपले शरीर हे योग्यरीत्या कार्य करत आहे असा त्याचा अर्थ होतो पण जर का आपली ल घवी पिवळी रंगाची होत असेल आणि त्याला जर वा स येत असेल तर त्वरित सावध व्हा अन्यथा आपल्या कि ड न्या देखील फे ल होऊ शकतात. त्यामुळे आपण दिवसा जास्त पाणी पि णे खूप महत्वाचे आहे. आणि जर आपल्या ल घवीतुन वास येत असेल तर त्वरित डॉ क्ट रांना भेटा कारण हे एका प्रकारे क र्क रो गाचे सुद्धा ल’क्षण आहे.

ज न नें द्रि याच्या स्व च्छतेकडे लक्ष द्या:- तसेच ज न नें द्रि’या ची स्वच्छता हा देखील खूप महत्वाचा भाग आहे, त्यामुळे रोज अंघोळ करताना ज न नेंद्रि’याची स्वच्छता करणे लै गिं क दृष्ट्या खूप महत्वाचे कारण जेव्हा सुद्धा आपण सं बं ध ठेवतो तेव्हा अनेक हा नि कारक घटक त्या जागी निर्माण झालेले असतात, त्यामुळे या गोष्टीकडे दु र्लक्ष केले तर आपल्याला डिम्ब ग्रं थि क र्क रो गासारखा भ यं कर रो ग देखील होऊ शकतो.

तसेच जर का आपण सं बं ध ठेवून झाल्यावर ल घवी करत नसाल तर ते पुरुष आणि महिला या दोघांसाठी धो का दा’यक ठरू शकते, कारण सं बं धा नंतर ल घवी केल्याने सं क्रम णा’चा धो का टळतो. तसेच महिलांनी तरी ही क्रिया लगेच केली पाहिजे कारण त्यांना सं क्र मण होण्याचा धो का अधिक असतो. तसेच महिलांचा मू त्रमार्ग आणि प्र ज न न मार्ग हे वेगवगळे असतात, तर पुरुषांचे तसे नसते त्यामुळे पुरुषांनी सुद्धा ल घ वी करणे खूप महत्वाचे आहे.

हे लक्षात ठेवा की, सं बं ध ठेवल्यावर साधारण ३० मिनिटात ल घवी न केल्याने सं क्र म णाचा धो का वाढतो. तसेच जरा का आपण ल घ’वी रोखून ध रत असाल तितके बॅ क्टे रि या अधिक विकसीत होण्याची शक्यता जास्त असते. ल घवी एक किंवा दोन तास रोखून ध रल्याने महिला आणि काम करणाऱ्या युवकांना यु रीन सं ब धी स मस्यांना सामोरे जावे लागेल.

त्यामुळे जर का ल घवी योग्य वेळी केली नाही तर काही मिनिटाच्या उशीरानंतर पुन्हा ल घवी कि ड नीकडे जाते. त्यामुळे कि ड नी स्टो न होण्यास सुरूवात होते. कधीही जोरात आलेली ल घवी रोखू नका, जेव्हा ल घवी लागल्याचे वाटले तेव्हा लगेच तीला वि स र्जि त करा, नाही तर यू टी आय होण्याचा धो का असतो. यु रीन री ट्रॅ क्ट इ न्फे क्श न म्हणजे मू त्र मार्गात सं क्र मण म हिलांना होणारा आ जा र आहे. तसेच मू त्रमा र्गातील इ न्फे क्श न हे कि ड नीतही प्रवेश करू शकतात.

वरील ल क्षणे दिसत असल्यास किंवा जाणवत असल्यास आपण योग्य वेळी सावध व्हा आणि वै द्य कीय सल्ला जरूर घ्या. कारण आजच्या या धावत्या जगात स्वतःची काळजी घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. तसेच आपल्याला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा आणि अशी उपयोगी माहिती आपल्या प्रियजणांसोबत नक्की शे य र करा. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *