जन्मल्यावर बाळ लगेचच का रडते?..तसेच जन्म झाल्यावर बाळाचे रडणे का महत्वाचे असते…तसेच त्याच्या या हालचाली का महत्वाच्या असतात

लाईफ स्टाईल

नुकतेच जन्मलेले बाळ कोणती गोष्ट सारखी करत असते हा प्रश्न विचारला तर सगळ्यांचे एक मुखाने उत्तर असेल की ते सारखे रडत असते आणि ही गोष्ट खरी सुद्धा आहे. नुकतेच जन्माला आलेले बाळ खूप रडत असते. पण मंडळी ते उगाच रडत नसते. त्याच्या रडण्यामागे अनेक कारणे असतात आणि ही कारणे आपल्याला माहित असायलाच हवीत.

बाळ जन्माला आल्यानंतर ते जर रडत असेल तर त्याचं फुप्फुस आणि हा र्ट नीट काम करत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. त्याच्या रडण्यानं त्याच्या आ रोग्याबद्दल समजतं. जर बाळ जोरात रडत असेल तर त्याचं आ रोग्य उत्तम आहे जर रडण्याचा आवाज लहान असेल तर बाळाला काही शा रीरिक स मस्या असण्याचीही शक्यता असते.

बाळ जन्माला येण्याआधी ते ग र्भन ळीच्या माध्यमातून श्वास घेत असतं. जन्मानंतर काही सेकंदांनी ते स्वत:चा श्वास घेऊ लागतं. बाळ श्वास घेत असताना त्यांच्या तोंडातून आणि नाकातून तरल पदार्थ बाहेर येत असतो. या प्रक्रिये दरम्यान बाळ रडतं. जेव्हा ते श्वास घेण्यास सक्षम नसते तेव्हा हा तरल पदार्थ बाहेर येत नाही आणि बाळ रडतही नाही.

यावेळी डॉ क्टर से क्शन ट्यु बची मदत घेतात. तज्ज्ञांच्या मते 24 तासांमधून बाळाचं 2-3 तास रडणं सामान्य आहे. परंतु बाळ जर 4 तासांपेक्षा जास्त रड असेल तर त्वरीत डॉ क्टरांशी संपर्क साधायला हवा. जसं बाळाचं वय वाढतं तसं त्याचं रडण्याचं प्रमाण कमी होतं. जन्मानंतर बाळाची दैनंदिन दिनचर्या खूप महत्त्वाची असते.

वास्तविक, जर बाळ जन्मल्यानंतर रडत असेल तर समजून घ्या की तुमचे बाळ निरो गी आहे आणि जर तो रडला नाही तर ही चिं तेची बाब असू शकते. बाळाच्या र डण्यामुळे काही लोक अस्वस्थ होतात, परंतु त्यांचे रडणे ही स मस्या किंवा काळजीची बाब नसून त्यांच्या शा रीरिक आणि मा नसिक विकासासाठी खूप महत्वाचे आहे.

बाळाच्या जन्मानंतर रडणे महत्वाचे का आहे? स्नायू कसरत:- अनेकदा रडणाऱ्या मुलाला पाहून आई खूप अस्वस्थ होते. पण बाळाच्या रडण्याने त्यांच्या स्नायूंना व्यायाम मिळतो, जो श रीराच्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचा असतो.जर तुम्ही रडणाऱ्या बाळाला काळजीपूर्वक पाहिलं तर तुम्हाला बाळाचे स्नायू स्पष्टपणे दिसतील. त्यामुळे त्यांचे स्नायू मजबूत होतात. म्हणूनच बाळाचे रडणे खूप महत्वाचे आहे.

बोलण्याचे माध्यम:- मूल लहान असताना त्याला बोलता येत नाही, त्यामुळे त्याची गरज समजणे कठीण जाते. लहान मुलांचे रडणे हे त्यांच्या संवादाचे माध्यम आहे. बाळाचे रडणे हे सूचित करू शकते की त्याला भूक लागली आहे किंवा ल घवी केली आहे. जेणेकरून त्याला खायला द्यावे किंवा त्याचे कपडे बदलले जातील. एका अभ्यासात हे स्पष्ट झाले आहे की लहान मुले देखील लक्ष वेधण्यासाठी रडतात आणि तुमचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर ते शांत होतात.

मा नसिक विकासासाठी मुलांचे रडणे आवश्यक आहे:- मुलांच्या मा नसिक विकासासाठीही रडणे आवश्यक मानले जाते. जर मूल जन्माला येताच र डले तर ते शा रीरिक आणि मा नसिक दृष्ट्या निरो गी असल्याचे स्पष्ट होते. तथापि, काही बाळ जन्मानंतर एक किंवा दोन मिनिटे रडत नाहीत. त्यांना र डवण्यासाठी, डॉ क्टर काही प्राथमिक उपचार करतात आणि त्यांना इतर काही स मस्या असल्यास.

त्यांना ICU मध्ये ठेवून मूल बरे केले जाते. साधारणपणे 1 ते 5 मिनिटांच्या दरम्यान बाळ रडायला लागते किंवा हात पाय हलवते, यावरून बाळ पूर्णपणे निरो गी असल्याचे दिसून येते. बाळाचे रडणे हे बाळाच्या आ रोग्याच्या दृष्टीने चांगले मानले जाते. मुलांच्या तज्ज्ञांच्या मते, 24 तासांमध्ये 2 ते 3 तास र डणे सामान्य आहे.

यामुळे बालक शा रीरिक आणि मा नसिक आ रोग्याच्या दृष्टीने निरो गी मानले जाते. त्याचवेळी मूल ४ ते ५ तास रडत असेल तर ही चिं तेची बाब ठरू शकते. असे झाल्यास, मुलाला नक्कीच डॉ क्टरांना दाखवा, कारण यामुळे मुलाच्या आ रोग्याच्या काही स मस्या देखील होऊ शकतात.

मित्रांनो, आमच्या पे जचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अं धश्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय स माजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पे ज कोणत्याही प्रकारची अं धश्रद्धा भड कवत नाही. येथील लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अं धश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *