जगातील असे एक ठिकाण जेथील महिला जाणूनबुझून बनवतात अनेक लोकांशी सं बंध…कारण जाणून आपले सुद्धा होश…

अजब गजब

आपल्याला माहित आहे कि मु स्लि म स मुदायात एकच व्यक्ती हा अनेक महि लासोबत ल ग्न करू शकतो. कारण त्याच्या स माजामध्ये ल ग्नाला काही सुद्धा म र्यादा नाही आहेत. तसेच यश स माजातील म्हणजेच मु स्लि म महिला या कायम बु रखा घालतात शिवाय त्याच्या स माजात खूप बं धने देखील असतात. त्यामुळे त्यांना साधे घराच्या बाहेर पडणे देखील मुश्किल असते. पण आज आम्ही आपल्याला अशा एका ठिकाणांबद्दल माहिती सांगणार आहोत, जिथे या स मा जातील मु स्लि म महिला खूप बिं दास आणि दिसायला देखील खूप म नमो हक असतात.

पण आपल्याला हे आश्यर्य वाटेल कि येथील महिला या ल ग्न झाले असेल किंवा नसेल येथील महिला या कोणत्याही व्यक्तीसोबत त्याच्या म नाप्रमाणे कितीदा सुद्धा सं बं ध बनवू शकतात. इतकेच नाही जर त्यांना एखादा व्यक्ती खूपच आवडला तर त्या सरळ व्यक्तीसोबत राहायला जातात. इतकेच काय तर त्या म हिलेच्या घरातील देखील त्या महिलेला अजिबात काही बोलत नाहीत पण या सर्व गोष्टीमागे अनेक कारणे आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया कि इथल्या महिला या इतक्या बिं दास का आहेत.

आपण ज्या ठिकाणांबद्दल बोलत आहोत ते ठिकाण हे पा कि स्ता न आणि अफ गा णि स्ता न च्या बॉ र्ड र आहे. आणि येथील मु स्लि म महिला या कलाशा स मुदायच्या आहेत आणि या महिला या सामान्य मु स्लि म महि लांपेक्षा किती तरी पट्टीने बिं दास आणि खु ल्या म नाच्या असतात. इतकेच काय तर येथील म हिलांचा उल्लेख हा ज गातील सर्वाधिक सु दंर, हॉ ट आणि मा दक  म हिलांच्या यादीत केला जातो.

तसेच या म हिला बु रख्या च्या ऐवजी अधिक रंगीतदार आणि आ कर्षक कपडे घालत असतात. तसेच या म हिला किंवा येथील मुली या त्याचे नि र्णय स्वता घेत असतात. एवढेच काय तर त्या ल ग्न सुद्धा त्याच्या म र्जीने करतात. आणि त्या ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणची म्हणजेच त्याच्या स माजाची संख्या ही अतिशय कमी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या स माजात ५६२१ मुली आहेत तर ६२५५ इतके पुरुष आहेत आणि या स माजाची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाली आहे.

आणि जर या मुलीचे ल ग्न झाले असेल आणि जर का तिला कोणता दुसरा मुलगा किंवा पुरुष आवडला तर ती आपल्या नवऱ्यासोबत सं बं ध तो डून त्याच्या सोबत राहायला चालू करते, आणू इतकेच नाही ते काही वेळेला येथील मुली या एकच वेळी दोन पुरु षांसोबत सुद्धा राहतात आणि ती दो घांसोबत सुद्धा सं बं ध ठेवते.

तसेच या स मा जात कोणता सण असेल तर येथील महिला पुरुष मिळून दा रू सुद्धा पितात. तसेच हे ठिकाण पा कि स्ता न आणि अ फ गाणि स्ता नच्या बॉ र्ड र असल्यामुळे येथील लोक अनेक  ह त्या र देखील आपल्यासोबत ठेवत असतात. तसेच येथील महिला या कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा जातात तसेच येथील म हिलां या सदैव मेकअप मध्ये असतात.
ज्यामुळे त्याच्या सुंदरतेत आणखी भर पडते.

तसेच या स मा जातील कोणी सुद्धा म रण पावले तर येतील लोक हे पार्टीचे आयोजन करतात शिवाय सगळे मिळून दा रू देखील पि तात आणि नाचगाणे सुद्धा करतात कारण त्याची अशी मान्यता आहे कि मे लेला व्यक्ती हा देवाच्या म र्जीने या जगात आला होता आणि आता त्याच्याच मर्जीने त्याने हे जग सोडले आहे. पण सर्वांत अश्यर्यकारक गोष्ट म्हणजे जेव्हा येथील मुली या पि रि य ड्समध्ये असतात.

तेव्हा त्यांना घराच्या बाहेर ठेवले जाते कारण त्याची मा न्यता आहे कि जर त्या घरात राहिल्या तर देव ना राज होतील आणि आपल्यावर नैसगिक सं कट येईल, किंवा काहीतरी अघ टित घडेल. पण अशा या ठिकाणी जगातील अनेक लोक फिरण्यासाठी सुद्धा येत असतात. त्याचे राहणे, त्याची संस्कृती पाहण्यासाठी दरवर्षी लोक येत असतात, व काही लोक तेथील महि लांसोबत सं बं ध देखील बनवतात.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *