ग र्भ वती होण्यासाठी किती वेळा लैं गिक सं बंध प्रस्था पित करावे..? कधी आणि केव्हा

लाईफ स्टाईल

लैं गि क सं बंध ही एक मजे दार गोष्ट आहे यात शंका नाही, पण से क्स बद्दल योग्य माहिती न मिळाल्याने तुमच्यासाठी सम स्या निर्माण होऊ शकतात. लैं गि क सं बंध असूनही मी ग र्भ वती होणे कसे टाळू शकते? ग र्भ वती होण्यासाठी किती वेळा सं बंध प्रस्था पित करणे योग्य आहे? ग र्भ वती होण्यासाठी किती वेळा सं बंध प्रस्था पित करावा..?

ग र्भ धा रणा होण्यासाठी आपण किती वेळा सं बंध प्रस्था पित केला पाहिजे..? हे असे प्रश्न आहेत जे जवळजवळ प्रत्येक जो डप्याला जाणून घ्यायचे आहेत. जर तुम्ही विवाहित असाल आणि तुम्हाला लवकर मूल व्हायचे असेल तर तुम्ही रात्री दोनदा सं बंध प्रस्था पित करा. हे तुम्हाला आ श्चर्य चकित करेल, परंतु हे खरे आहे. एका नवीन सं शो धनात असे समोर आले आहे की,

एका रात्रीत दुसऱ्यांदा स्ख ल ना दरम्यान बाहेर पडणाऱ्या शु क्रा णूं मध्ये जास्त प्रथिने असतात आणि त्यामुळे शु क्रा णूं ची हालचाल वाढते, ज्यामुळे अं ड्या चे फलन होण्याची शक्यता वाढते. म्हणजेच, अशा परि स्थि तीत ग र्भ धा रणा होण्याची शक्यता वाढते. तीन तासांनंतर सं बंध प्रस्था पित करू शकतो – ज र्नल ऑफ मॉ लेक्यु लर अँ ड सेल्युलर प्रोटि ओ मिक्स मध्ये प्रका शित झालेल्या सं शो धनात असे ही आढळून आले आहे

की एकदा सं बंध प्रस्था पित केल्यानंतर 180 मिनिटांनी शु क्रा णूं चे पुन रुत्पा दन होते आणि IVF सह ग र्भ वती होण्याच्या यशाचे प्रमाण वाढू शकते. या अभ्यासासाठी सं शो धकां नी हॉ स्पि टल मधील 500 जो डप्यांची चा चणी केली. ही सर्व जो ड पी आय व्ही एफ ची तयारी करत होती. पुरुषांना पहिल्या वी र्य स्ख ल ना नंतर वेगवेगळ्या वेळी वी र्य नमुने देण्यास सांगण्यात आले.

एकदा सं बंध प्रस्था पित केल्या नंतर दोन दिवसांनीच पुन्हा सं बंध प्रस्था पित केले आणि त्या नंतर भ्रू ण महिले मध्ये प्रत्यारो पित करण्यात आले, त्यानंतर असे आढळून आले की कोणत्याही परिस्थि तीत पुरुष जोडी दाराने पहिल्या स्ख लना नंतर काही तासांनी दुसऱ्यांदा स्ख ल न केले आणि जेव्हा ते महिले मध्ये रोपण केले गेले तेव्हा महिला ग र्भ वती होत्या.

सध्या, बा ळाची यो जना आखणाऱ्या जो डप्यांना एकदा आणि नंतर दोन दिवसांनी सं बंध प्रस्था पित करण्याचा सल्ला दिला जातो. ओ व्हु ले शन काळात सं बंध प्रस्था पित करण्याचे फायदे – सं शो धना तून असे दिसून आले आहे की, अनेक वर्षां पासून पुरुषांना ग र्भ धार णे ची शक्यता वाढवण्यासाठी त्यांच्या लैं गि क क्रिया म र्या दित ठेवण्याचा सल्ला दिला जात होता, परंतु आता मान सि कता बदलण्याची गरज आहे.

डेटा सूचित करतो की ज्या जो डप्या चे वी र्य मा पदंड सा मान्य आहेत त्यांनी ओ व्हु ले शन कालावधी दरम्यान अधिक वारंवार लैं गि क सं बंध ठेवले पाहिजेत. यामुळे त्याला त्याची पत्नी ग रो दर राहण्यास मदत होऊ शकते. तथा पि, असेही म्हटले गेले आहे की हा अ भ्यास लहान प्रमाणात केला गेला आहे आणि परिणा मांची पुष्टी करण्यासाठी आणखी सं शोध नाची आवश्यकता असू शकते.

जन्म नियंत्रण वापरणे थांबवा – आपण ग र्भ वती होण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी एक वर्षासाठी ग र्भ निरो धक वापरू नका. खरं तर, ग र्भ नि रो धकां च्या सतत वापरामुळे ओ व्हु ले शन प्र क्रियेवर खो लवर परिणाम होतो आणि दी र्घ काळ ग र्भ धा रणा होत नाही. जेव्हा तुम्हाला आई व्हायचे असेल, तेव्हा सर्वप्रथम ग र्भ नि रोध काला नाही म्हणा आणि प्रेम करा आणि आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा एकमेकांशी सं बंध ठेवा.

स्ने हक वापरू नका – जर तुम्हाला लवकर मूल व्हायला हवे असेल तर सं बंध प्रस्था पित करताना स्ने हक पदार्थ वापरू नका. हे स्ने हक शु क्रा णूं ना अं डा श यात जाण्यापासून रोखतात, त्यामुळे ग र्भ धा रणा होण्याची श क्यता कमी होते. सं भो ग दरम्यान, महिलांच्या शरी रात पुरेसा द्र व तयार होतो, जो शु क्रा णूं ना अं डा श यात नेण्यास मदत करतो आणि ग र्भ धार णेची शक्यता देखील मजबूत करते. म्हणून, जो डप्यांनी वं गण न वापरणे चांगले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *