गरुड पुराण.. असे कर्म करणारा मनुष्य बनतो न’पुंसक.. हे कर्म केल्याने खूप त्रास सहन करावा लागतो.. आत्ताच जाणून घ्या

लाईफ स्टाईल

मित्रांनो, गरुड कृष्णाला म्हणाला- हे केशवा ! मला अशी चिन्हे आणि ज्या प्रजातींमध्ये आ त्मा जातात त्या पापांबद्दल सांगा. श्रीभगवान म्हणाले– ज्या पापांमुळे न रकातून आलेले पापी येतात आणि त्यांना चिन्हांकित करणारे पाप माझ्याकडून ऐका. जो व्यभिचार करतो तो न पुं सक असतो आणि जो धन्याच्या पत्नीशी व्यभिचार करतो तो त्वचारो गी असतो.

स्त्रीला मा रून ग र्भ पात घडवून आणणारी व्यक्ती पुलिंदा होऊन रु ग्ण बनते. ब्रह्मह त्य हा क्षयरो गी असतो, गोहत्या करणारा हा मूर्ख आणि कुबड्या असतो. मुलीला मा रणारा कुष्ठरो गी आहे आणि या तिन्ही पाप्यांना चांडाळ यो नी मिळते. मां साहार करणार्‍याचे शरीर लाल असते, दा रू पिणार्‍याचे दात काळे असतात, लोभापोटी अभक्ष्य खाणार्‍या ब्रा’ह्मणाला महोदर रो ग होतो.

गुरूंचा अभिमानाने अपमान करणारी व्यक्ती अपस्माराची रु ग्ण असते. वेदांवर टीका करणारा निश्चितच पंडुरो’गी आहे. खोटी साक्ष देणारा मुका, भे दभाव करणारा, वि वाहात अडथळा आणणारा हा ओठहीन आणि पुस्तके चोरणारा जन्मतः आंधळा होतो. जो मिठाई इतरांना न देता खातो त्याच्या घशात गलगंड होतो आणि जो श्राद्धाच्या वेळी अशुद्ध अन्न देतो त्याला पांढरी कुष्टी होते.

वि ष देणारा मूर्ख आणि वेडा आहे आणि आग लावणारा खलवत (टक्कल) आहे. पाल (मांस) विकणारा दु र्दैवी आहे आणि जो इतरांचे मां स खातो तो आ जारी आहे. जो रत्ने लु टतो तो हीन जातीत ज न्माला येतो, जो सोने चोरतो तो खोडकर आणि इतर धातू चोरणारा गरीब असतो. अन्न चोरणारा उंदीर आणि जो भात चोरतो तो शलभ (टोळ). जो गाय व ब्रा ह्मण यांना पाया मा रतो तो लंगडा, खोटे बोलतो तो फटकून बोलतो आणि खोटे ऐकणारा बहिरा असतो.

एखादी स्त्री आपल्या पतीला सोडून दुसऱ्या पुरुषाशी सं बंध ठेवते तिला पापीचा भागीदार मानले जाते. अशा स्त्रियांच्या आ त्म्याला खूप त्रा स स हन करावा लागतो. तसेच जो पुरुष परस्त्रीशी सं बंध ठेवतो तो देखील गरुड पुराण के अनुसार पापी आहे. तसेच मित्रांनो स्त्री असो व पुरुष दुसऱ्या स्त्रीच्या चा रित्र्यबद्दल बोलतात तसेच त्या स्त्रीबद्दल अपशब्द बोलतात असे लोक संसाराचे खूप मोठे पापी असतात, ज्यांना पुढच्या जन्मात न पुं सक बनावे लागते.

हा मोर भाजी चोरतो, तो चुंद्री आहे, जो सुगंधी वस्तू चोरतो, तो नाचतो, मध चोरतो, गिधाड मांस चोरतो आणि मुंगी मीठ चो रते. जो पाणी चोरतो तो चातक आणि जो वि षाचा व्यवहार करतो तो वृश्चिक (विंचू). जंगलात एक माकड आहे जे तांबूल, फळे, फुले इत्यादी चोरतात. शूज, गवत आणि कापूस चोरणारी मेंढी यो नी मध्ये तयार होते.

वि ष पिऊन म रणारा हा डोंगरावरचा काळा साप आहे. ज्याचा स्वभाव अमर्याद आहे, तो निर्जन जंगलातला हत्ती आहे. द्विज (ब्रा ह्मण, क्षत्रिय, वै श्य) जे स्वतःचा त्याग करत नाहीत आणि सर्व काही खातात आणि जे न तपासता अन्न खातात ते नि र्जन जंगलात वाघ आहेत. जो उग्र कृ त्ये (क्रू र कृत्ये) करून उदर निर्वाह करतो, वाटेत प्रवाशांना लु टतो आणि ज्याला शिकारीचे व्य सन आहे, तो कसायाच्या घरातील बकरी होय.

जो ब्राह्मण गायत्रीचे स्म रण करत नाही आणि जो संध्योपासना करत नाही, ज्याचे अंतरंग भ्रष्ट आहे आणि बाहेरून ऋषीसारखे दिसते, तो ब्रा ह्मण बगुला आहे. जो योग्य शिष्याला ज्ञान देत नाही तो ब्राह्मण बैल होय. ज्यांनी यज्ञ करू नये त्यांच्यासाठी यज्ञ करणारा ब्राह्मण म्हणजे गावठी वराह, क्षमतेपेक्षा जास्त यज्ञ करणारा गर्दभ आणि आमंत्रण न देता जेवणारा कावळा आहे.

सत्पुरुषांचा अनादर करणारी व्यक्ती ज्वलंत कोल्हाळ आहे. जो मित्राचा विश्वासघा त करतो तो डोंगरी गिधाड असतो आणि जो खरेदीत फसवणूक करतो तो घुबड असतो. जो गुरूंचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द उच्चारतो आणि वा दविवा दात ब्रा ह्मणाचा पराभव करतो तो निर्जल वाळवंटातील ब्रा ह्मण रा क्षस आहे. जो शिष्य गुरूची सेवा करत नाही तो बैल आणि गाढव असतो.

सासूला शिव्या देणारी स्त्री आणि सतत भां डणारी स्त्री म्हणजे पाण्याची ज ळू आणि नवऱ्यावर टीका करणारी स्त्री म्हणजे उवा. जी स्त्री आपल्या पतीचा त्याग करते आणि पुरुषाचे सेवन करते ती वटवाघूळ, सरडा किंवा दोन तोंडी साप आहे. राजेशाही पत्नीसोबत प्रवास करणारा उंट आणि मित्राच्या पत्नीसोबत प्रवास करणारे गाढव.

गुदद्वारात हालचाल करणारा डुकर आहे आणि शूद्रगामी हा बैल आहे. तापसीशी व्यभिचार करणारा कामी माणूस वाळवंटी प्रदेशातील पिशाच आणि जंगलातील ड्रॅ गन आहे, जो अवास्तव यौ व नाशी सं बंधित आहे. गुरूच्या पत्नीसोबत फिरण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती गिरगिट आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *