कृपया आज नको करायला…! तर ‘या’ ७ कारणांमुळे सर्वाधिक महिला जोडीदार से क्ससाठी देतात नकार…पहा याची कारणे

लाईफ स्टाईल

नमस्कार मित्रांनो, स्त्रियांमध्ये आजकाल लैं गि क इच्छेची कमतरता ही एक मोठी स मस्या बनत आहे. यामुळे महिला अनेक वेळा आपल्या जोडीदाराला काम क्री डेसाठी नकार देतात. पण जरी त्यांनी प्रयत्न केला तरी काम क्री डा करताना त्या आनंद घेऊ शकत नाहीत. जर काही दिवसांपासून तुमच्या जोडीदाराची से क्सप्रती आवड कमी होत असेल तर घाबरु नका. पण जर ही स मस्या खूप दिवसांपासून दिसत असेल तर तुम्हाला काही कारणे जाणून घ्यावी लागतील. परंतु, याची काही लक्षणे आहेत, ज्यामुळे समजू शकते की खरेच ती या स मस्येने ग्र स्त आहे किंवा नाही.

बाळाचा जन्म:- प्रत्येक स्त्रीला आई बनण्याची इच्छा असते. आई होण्याच्या प्रवासात एका महिलेच्या शरीरावर बरेच चढ-उतार होतात. म्हणून बाळाचा ज न्म झाल्यानंतर हा र्मोनल बदल देखील शा रीरिक सं बं धांमध्ये रस कमी करतात. तथापि, हे स्पष्टपणे सिद्ध झालेले नाही. परंतु बर्‍याचदा लहान मुलाची काळजी घेतल्यानंतर आई खूप थकते आणि शा री रिक सं बं धांपेक्षा ती झोपणं अधिक पसंत करते.

फी मेल से क्सु अल डिस फं क्शन:- फि मेल से क्सु अल डिसफं क्शन एका प्रकारची वै द्यकीय स्थिती आहे. ज्यामध्ये स्त्रीला सं बं ध ठेवण्याची इच्छा नसते आणि जर जोडीदार सक्ती करत असेल तर लुब्री केंट नसल्यामुळे स्त्रीला लैं गि क सं बं ध ठेवताना वे दना होतात आणि यामुळे स्त्रीचा या गोष्टीतील रस कमी होतो. या वै द्यकीय स्थितीसाठी, डॉ क्टरांशी संपर्क साधणे आणि पूर्ण उपचार घेणे फार महत्वाचे आहे.

बोअर होणं:- महिला खूप सं वेदनशील असतात. बर्‍याच वेळा, स्त्रियांना फक्त सं बं ध बनवण्याशिवाय आपल्या पार्टनरसह क्वालिटी टाईम घालवायचा असतो. रोज पार्टनरच्या से क्स करण्याच्या इच्छेमुळे महिला देखील रस गमावू लागतात. पार्टनरच्या इच्छेखातर त्या प्रतिसाद देतात. पण त्यांची नैसर्गिक इच्छा कमी होऊ लागते.

औ षधांचा परिणाम :- र क्त दाबाची औ षधे, डि प्रेशनची औ षधे किंवा ग र्भ नि रोधक गोळ्या, कधीकधी या साधी वाटणारी औ षधं देखील लैं गि क इच्छेला कमी करतात. जर ही औ ष धे घेतल्यानंतर एखाद्या महिलेची इच्छा कमी होत असेल तर तिनं डॉ क्टरांशी बोलून औ षधं बदलून घ्यायला हवीत.

स र्ज री झाल्यानंतर:- वयस्कर आणि र जो निवृत्तीच्या वयात महिलांच्या शरीरात बरेच हा र्मोनल बदल होतात. पिरि ए ड्स बंद झाल्यानंतर किंवा ग र्भा शयासारख्या मोठ्या श स्त्र क्रियेनंतर बर्‍याच वेळा असे दिसून आले आहे की स्त्रियांची सं भो ग करण्याची इच्छा पूर्णपणे कमी होते.

इमो शनल बॉ न्डिंग कमी होणं :-  स्त्रि यांना शारी रिक सं बं धात रस नसण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे भावनिक आसक्ती किंवा भावनिक आसक्तीची कमतरता. बहुतेक वेळा असे दिसून येते की माणूस आपल्या पत्नीचा आदर करत नाही. त्याला केवळ त्याच्या शारी रिक गरजांसाठी पत्नीची गरज आहे.

दररोजची भांडणं किंवा मतभे द देखील एखाद्या महिलेला शारी रिक सं बं धांबद्दल उदासीन बनवण्यामुळे होतात. काही स्त्रिया भावनिक असतात म्हणून त्यांना केवळ शारी रिक सं बं ध नसून भावनिक आसक्तीची आवश्यकता असते आणि जेव्हा त्यांचे भावनिक आसक्ती सापडत नाही तेव्हा त्यांना शारी रिक सं बं धांमध्ये रस कमी होणे स्वाभाविक आहे.

ता णत णावपूर्ण जी वन:- सध्याचे आयुष्य खूप व्यस्त आहे. घरी आणि बाहेरील जबाबदारी, कामाचे ता णत णावात रूपांतरित होते. अशा परिस्थितीत झोपेच्या अभावामुळे आणि शारी रिक आणि मा नसिक ता णत णावामुळे शरीर हा र्मो नल संतुलन बिघडते. ज्यामुळे टे स्टोस्टे रॉन हा र्मोन कमी होतो आणि शारी रिक सं बं धांमध्ये रस कमी होऊ लागतो.

काय असू शकतात उपाय? आपल्याला कोणत्याही प्रकारची शारी रिक किंवा मान सिक स मस्या जाणवत असतील, त्वरित डॉ क्टरांशी संपर्क साधावा, तशाच प्रकारे शारी रिक सं बं धांमध्ये कमी रस असेल तर आपण त्वरित डॉ क्टरांशी संपर्क साधावा. जर एखाद्या स्त्रीला नेहमीच शारी रिक सं बं धांमध्ये कमी रस असेल तर त्याचे कारण “हाइपो एक्टिव से क्सु अल डिजायर” मानले जाऊ शकते. जी एक सामान्य गोष्ट आहे परंतु जर अचानक इच्छा कमी झाली तर याचा अर्थ शारी रिक किंवा मा नसिक स मस्या आहे.

डॉ क्टर शारी रिक चाचण्या करतात आणि शारी रिक स मस्यांचे निदान करतात आणि त्यांच्यावर उपचारही करतात. त्याचप्रमाणे जर स मस्या शारी रिक, मान सिक नसली तर लिं ग शा स्त्रज्ञ किंवा मा नस शास्त्रज्ञांकडे दाखवून पाहा. से क्सो लॉ जिस्ट किंवा मानस शा स्त्रज्ञ रु ग्णाची मनःस्थिती निश्चित करण्यासाठी योग्य औ षधे आणि समुपदेशन करतात.

1 आहार बदलून आणि जास्त तळलेला आहार न घेता हिरव्या पालेभाज्यांचा आहारात समावेश करा. 2 रोज योग आणि ध्यान करा, ता ण घेऊ नका. 3 आपल्या जोडीदाराशी बोला आणि आपली स मस्या स्पष्ट करा आणि एकमेकांनाही थोडा वेळ द्या. 4 डार्क चॉकलेट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आणि आले यासारख्या पदार्थांमध्ये समावेश करा. यामुळे लैं गि क इच्छा वाढेल. 5 यासह मुबलक प्रमाणात पाण्याचे सेवन आणि झोपे देखील या स मस्येमध्ये बर्‍याच वेळा प्रभावी असल्याचे सिद्ध होते.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *