औ षधांच्या पॅ केटवर अशा लाल पट्ट्या का असतात…काय आहे त्याचा अर्थ… काय आपण पण अशा औ षधांचे सेवन करता…तर त्वरित सा वध अन्यथा आपले आयुष्य धो क्यात येऊ शकते 

आरोग्य

आपल्याला माहित असेल कि डॉ क्टर-पे शं टचे सं बं ध, संवाद खुप महत्त्वाचा आहे. कारण त्याचा पे शंटच्या आ रो ग्यावर खूप प रिणाम होतो. आणि हे सं बंध म्हणजे आ रो ग्य व्य वस्थेचा पा या आहे. उत्कृष्ट आ रोग्य सेवा, उ पचार प्रक्रिया, फ लदायी प रिणाम हे सर्व या सं बंधांवर अवलंबून आहे. पण आजच्या या धा वत्या जगात या सं बंधाला न कळत त डा गेला आहे.

आजच्या काळातील डॉ क्‍टरांची स मा जम नातून ढा सळलेली प्र तिमा, अ नादर, त्यांच्यावर होणारे ह ल्ले हेच दाखवतंय. मला पुर्वीचा काळ आठवला. तेव्हा ‘फॅ मिली डॉ क्‍टर’ हीच सं कल्पना होती आणि आपण तेव्हा आपल्याला काहीही झाले तर आपण त्याच्याकडे जाऊन मार्गदर्शन किंवा ट्री टमें ट घेत होतो. पण आजचा हा काळ खूप बदला आहे आणि फॅ मिली डॉ क्‍टर ही संकल्पना जवळजवळ आज नाहीशी होत चालली आहे.

आपल्याला माहित आहे कि प्रत्येक भारतीय लोकांमध्ये एक वा ईट सवय आहे. ती म्हणजे जेव्हा जेव्हा एखादी स मस्या किंवा आ जार होतो तेव्हा आपण डॉ क्टरकडे जाण्याऐवजी तो आधी आपल्या पातळीवरच ब रा करण्याचा आपण प्रयत्न करतो असतो किंवा त्याला आपल्या परीने प्राधान्य देत असतो. तर काहीजण घरगुती उ प चारांचा प्रयत्न करतात.

तर काही महाशय स्वत: डॉ क्टर बनतात आणि मे डि कल स्टो अरमध्ये जातात आणि तेथून औ षधे घेऊन येतात. तर काही मित्र, शेजारी किंवा नातेवाईक याच्या स ल्याने डॉ क्टर बनण्याचा प्रयत्न करतात. ते म्हणतात की मी ता प आणि थं डीच्या वेळी हीच औ षधे खा ल्ली आहेत आणि याचा प रिणाम सुद्धा खूप चांगला आहे आणि मग आपण त्याचे ऐकून त्या औ षधाचे सेवन कोणालाही न विचारात करतो.

परंतु असे करणे किंवा ते सु र क्षित आहे असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? आज अनेक प्रकारच्या गो ळ्या उपलब्ध आहेत आणि प्रत्येक व्यक्तीचे श रीर देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे असते. तर कोणती गो ळी कोणत्या व्यक्तीवर काय प्र तिक्रिया देईल हे देखील बर्‍याच गोष्टींवर अवलंबून असते.

म्हणूनच, प्रत्येक गो ळी वै द्यकीय स ल्ल्याशिवाय आपण खा ऊ शकत नाही. आता प्रश्न उ द्भवतो की डॉ क्टरांच्या स ल्ल्याशिवाय कोणते औ षध खा ऊ नये हे आपणास कसे समजेल? आपल्या लक्षात आले तर टॅ ब्लेटच्या पॅ केजिंगवर बर्‍याच प्रकारच्या गोष्टी लिहिल्या जातात. जसे मॅ न्युफॅ क्चरिंग डे ट, ए क्सपा यरी डेट आणि किंमत इ. त्याच वेळी, काही टॅ ब्लेटची पॅ के जिंग शैली देखील भि न्न आहे.

उदाहरणार्थ, गो ळ्याच्या काही पॅ केटवर आपण लाल पट्टे आपण पाहू शकता. तर गो ळ्याच्या पॅ केटवर असे लाल पट्टे का बनवले जातात असा प्रश्न तुम्हाला कधी प डला आहे का? आता आपल्यातील काहीजण म्हणतील की ती विशिष्ट प्रकारची रचना असेल, पण ते कदापि असे नसते.वास्तविक, त्या पॅ केटवरील हे लाल पट्टे म्हणजे ‘सा वधान! डॉ क्टरांच्या स ल्ल्याशिवाय या गो ळ्या खाऊ नका.

अन्यथा ते तुमच्या आ रो ग्यासाठी हा नि कारक ठरू शकते. म्हणून पुढच्या वेळी तुम्ही मे डि कलवर औ षध घ्यायला गेलात तर पॅ केटवर लाल पट्टी नक्कीच बघा. आणि डॉ क्टरांच्या स ल्ल्याशिवाय या प्रकारची गो ळी खा ण्याची चू क आपण अजिबात करू नका अन्यथा ते आपल्या जी वावर देखील बे तू शकते. तसे, आमचा सल्ला आपल्याला असा असेल की आपण म नापासून कोणतीही गो ळी घेण्याऐवजी एकदा डॉ क्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल. जर होय, तर शक्य तितक्या लोकांना ही माहिती शे अ र करा. अशा प्रकारे, अनेक लोकांना याचा फा यदा होईल आणि ते अशा प्रकारची औ षधे खाणार नाहीत आणि त्यांचे प्रा ण देखील वा चतील आणि ते सु रक्षित असतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *