आणि हनिमूनच्या रात्री करिष्मा कपूरच्या पतीने करिष्माला त्याच्या मित्राच्या रूममध्ये झोपण्यास सांगितलं, तेव्हा दोघांमध्ये लागली होती बोली…त्यानंतर करीष्माची झाली होती ही हालत कारण रात्रभर…

बॉलीवूड

आपल्याला कदाचित माहित असेल कि करिष्मा कपूरचे जी वन किती दुः खाने आणि त्रा साने भरले होते, होय पंजाबमधील सिं धी परिवारातुन आलेली करिष्मा कपूर हिचे सुरुवातीचे जी वन खूप आनंददायी यशाने भरलेले होते. असा म्हटलं तर काही वावगं ठरणार कारण ९० च्या दशकात तिचाच बोलबाला होता पण तिच्या या आनंदाला ग्र हण लागले आणि तिचे संपूर्ण आयुष्य एक सं घर्ष बनून राहिला.

आपणास सांगू इच्छितो कि प्रथम ती १९९२ ते १९९५ मध्ये चित्रपट “जि गर”मधील सहकलाकार तसेच त्यावेळचा नवोदित कलाकार अजय देवगण यांच्या प्रे म सं बं धात करिष्मा कपूर पूर्णपणे बु डाली होती. पण त्याचे काही काळ ज मले नाही आणि अजय देवगन करिष्माला सो डून दिले, पण यानंतर साल २००२ मध्ये अभिषेक बच्चन यांच्याशी तिचे सु त जु ळले तर काही महिन्यांनी अगदी थाटामाटात साखरपु डा सुद्धा झाला होता, मात्र हे ना त सुद्धा फार काळ टि कू शकले.

आणि या पद्धतीने अभिनेत्री करिश्मा कपूरला दोनवेळा धो का मिळाला. ‘अभिषेक सोबत ब्रे क अ प झाल्यानंतर या ध क्क्यातून सावरण्यासाठी करिश्मानं शेवटी २९ सप्टेंबर २००३ मध्ये तिने प्रसिद्ध उद्योगपती संजय कपूर यांच्याशी वि वाह केला, आज सिक्स्ट इंडिया या नावाच्या कंपनीचे ते संचालक आहेत. संजयचे देखील आधी ल ग्न झाले होते आणि त्याने सुद्धा आपल्या पहिल्या प त्नीला घ ट स्फो ट देऊन त्याने करिश्मासोबत ल ग्न केलं.

यानंतर करिष्माचे आयुष्य काही काळ अगदी आनंदाने गेले हे दोघे सुद्धा दिल्ली मध्ये अगदी आनंदाने राहत. अनेक पा र्टीमध्ये सुद्धा हे एकत्र दं गा म स्ती करताना आपल्याला दिसले होते. परंतु पुन्हा त्याच्या गोड नात्याला कोणाची न जर लागली आणि करिष्मा कपूरने संजय कपूर सोबतचे हे ना ते सुद्धा तो डून टाकले, या ल ग्नानंतर तिच्या आयुष्यात खूप काही बदलंल.

ल ग्नानंतर दररोज होणाऱ्या भां डणांना करिश्मा कं टाळली आणि 2016 साली हे ल ग्न तु टलं. आपणास सांगू इच्छितो कि या दोघांना एक मुलगी समीरा जिचा जन्म २००५ मध्ये झाला आणि एक मुलगा कियान ज्याचा ज न्म २०१० मध्ये झाला होता, पण २०१४ मध्ये या दोघांमध्ये स्वम ताने घ ट स्फो ट करण्या करिता न्या याल यात अर्ज केला, आणि त्याचा २०१६ मध्ये घ ट स्फो ट झाला.

दोघांचे हे लग्न केवळ 13 वर्ष चालले, पण खरं तर त्याचा घ ट स्फो ट हा 2012 सालीचा झाला होता असे म्हणायला हवे कारण २०१२ पासूनच करिश्माने प तीपासून वेगळे राहण्यास सुरुवात केली होती. कारण त्यावेळी संजय कपूर करिश्माला खूप त्रा स देत होता. एवढेच नव्हे तर ह नीमू नच्या दिवशी त्याने आपल्या स्वत:च्याच बा यकोची सर्व मित्रांसमोर बोली लावली, आणि ही त्यातली सर्वात वा ईट आठवण आहे.

एका मुलाखती दरम्यान करिश्माने तिच्यासोबत घडलेला कि ळसवा णा प्रकार सांगितला होता. ज्यावेळी तिने डोळ्यात पाणी भरून अनेक गोष्टीना वाट मोकळी करून दिली होती. करिष्मा म्हणते कि मी जेव्हा माझ्या पतीसोबत ह नीमु नला गेली होते खरं तर तेव्हापासूनच माझ्यासोबत टॉ र्च र व्हायला सुरुवात झाली होती. पण मी सर्व स ह न केले कारण आधी सुद्धा मला अनेक ध क्के ब सलॆ होते आणि मला कसलीच रि स्क घ्यायची नव्हती.

पण ह नीमुनच्या रात्री संजयने माझ्या सोबत अ ति प्र संग केला ती संपूर्ण रात्र त्याने मला अजिबात झो पू दिले नाही शिवाय त्याने भर मित्रांच्यात माझी ला खो रु पयांमध्ये बोली लावली आणि माझ्या अं गात काहीच ता कद शिल्लक नव्हती तरी सुद्धा त्या परिस्थिती मध्ये मला त्याच्या मित्रासोबत ज बरद स्ती झो पायला भा ग पा डले आणि तिथे सुद्धा माझ्या सोबत  खूप अ तिप्र संग झाला, असा ध क्कादायक खु लासा तिने केला.

पण जेव्हा त्यावेळी असं करण्यास न कार दिला तेव्हा संजयने खूप मा रहा ण केली अशी करिश्मा म्हणाली. कारण संजय म्हटला कि माझ्या मित्रांनी तुला योग्य किं मत देखील दिली आहे त्यामुळे तुला हे काम क रावेच लागेल असे संजय म्हणाला. एवढेच नव्हे तर त्याची आई देखील मला खूप मा रहा ण करायची असा खु लासा करिश्माने केला.

आणि खरं तर ल ग्नानंतर ती सुद्धा एका सामान्य म हिलेप्रमाणे कौ टुंबि क हिं साचाराची ब ळी पड ली. तसेच करिश्मासोबत लग्नानंतरही संजय आपल्या आधीच्या प त्नीसोबत लि व्हइ नमध्ये राहत होता आणि हे देखील त्यावेळी करिष्माने स ह न केले होते. त्यानंतर या सर्व गोष्टी करिश्माने वडील रणधीर कपूर यांना सांगितल्या आणि त्यानंतर याच्या वा दामध्ये ठि णगी पडली.

तर वडील रणधीर कपूर यांनी सुद्धा भर प त्रका र प रिष देत संजय कपूरला थ र्ड क्ला स माणूस म्हटले होते. तो केवळ न शा आणि बा ईच्या अ य्या शीमध्ये बु डा लाय असे ते म्हणाले. तसेच संजय कपूर याच्या घ ट स्फो टानंतर करिश्मा आपल्या मुलांना स्वत: सं भाळते. आज ती आपल्या दोन मुलांची पूर्णपणे का ळजी घेते. आणि एवढे होऊन सुद्धा म्हणजेच करिश्माला घ ट स्फो ट दिल्यानंतर सुद्धा संजयने तिसरे ल ग्न केले. आणि आज प्रिया सचदेव ही त्याची तिसरी प त्नी आहे. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *