आणि या गावात ल ग्न झालेल्या म हि लां ना झो पावे लागते त्याच्या दिरासोबत…यामागील कारण जाणून आपले सुद्धा हो श उ डतील

अजब गजब

आपला भारत हा निरनिराळ्या प रं प रा तसेच अनो ख्या प्र थां साठी संपूर्ण जगभर ओळखला जातो. परंतु यापैकी काही प रंप रा आणि प्र था अतिशय वा ई ट सुद्धा आहेत, ज्या खूप भ या नक आणि अश्यर्यकारक करणाऱ्या अशा आहेत आणि अशा या वि चि त्र प रंप रा आणि प्र था ऐकण्यास सुद्धा खूप वि चि त्र आहेत. आपली भारतीय रा ज्य घ ट ना आणि अनेक क ड क का य दे असूनही, भा र ता त अशी काही खेडी आहेत जिथे या वा ई ट प्र वृ त्तीचा अजिबात विचार केला जात नाही.

आपणास जाणून आणि विचार करूनच आश्यर्य वाटेल कि भारतात असे एक गाव आहे जिथे एक भ या न क अशी प्र था आहे ज्यामध्ये ल ग्न झालेल्या म हि ले ला किंवा स्त्री ला आपल्या दि रा सो ब त झो पा य ला भाग पा डले जाते. होय, हे खरं आणि आज तागायत ही प रंप रा या गावात चालू आहे. चला तर मग जाणून घेऊ अशा अ त्यंत वा ई ट प्र थेबद्दल आणि त्या गावांबद्दल.

आज आम्ही तुम्हाला भारतातील वि चि त्र गावातील वि चित्र अशा प्र थेची ओळख करुन देणार आहोत. जिथे फक्त काही या र्ड जागेच्या सं र क्ष णासाठी एखाद्या व्यक्तीला आपल्या प त्नीला आपल्या भा वासोबत झो पा य ला ला वून द्यावे लागते. आता आपण कदाचित आम्ही हे काय बोलत आहोत याचा विचार करत असाल परंतु आपणास सांगू इच्छितो कि हे अगदी सत्य आहे.

एवढेच नव्हे तर इथल्या म हि लां ना तसेच स्त्रि यां ना आपल्या स्वतःच्या इच्छेवि रुद्ध  ज बरद स्तीने आपल्या सर्व दि रा शी शा री रिक सं बं ध ब न वावे लागतात. आपला भारत आज इतक्या प्रगतीच्या शिखरावर असताना या गावात असे दिसते की जणू या गावात म हि ला शश क्ति क र ण अशी काही यो जनाच आजपर्यंत पोहचली नाही.

राजस्थानमधील अलवरच्या मा न खे रा गावात गेल्या अनेक शतकांपासून ही अगळीवेगळी वि चि त्र अशी प्र था पा ळ ली जात आहे. तसेच इथल्या लोकांचा असा विश्वास आहे की जर त्यांनी या नि यमां चे पा लन केले नाही तर त्यांचे पू र्व ज त्यांच्यावर रा गा वतील आणि त्याचे येणारे म र ण सुद्धा खूप वा ई ट असेल.

पण या निकृ ष्ट विचारामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे स्त्रि या आणि पु रु षां मधील वाढते लैं गि क प्रमा ण आणि आ क र्ष ण तर दुसरे कारण म्हणजे या लोकांकडे असलेली पै शा ची च णच ण आणि जमिनीची क म त र ता, तसेच या गावाचे का य दे इतके क ठो र आहेत की कोणालाही याबद्दल येथे उ घडपणे बोलण्याची परवानगी नाही.

तसेच येथील अनेक म हि ला ही या गै रव र्त नावि रू द्ध आवाज उ ठ वू शकत नाहीत. कारण मा ध्यमांच्या वृ त्तानुसार, जर एखाद्या स्त्री ने गैर पु रु षा शी सं बं ध ठेवण्यास न कार दिला तर तिला अनेक वा ई ट स म स्यांना तों ड द्यावे लागते अशावेळी वेळी तिचे प्र चंड हा ल हा ल करून मा रून टा कले जाते. तसेच स रका रने केलेल्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की इथले बहुतेक पु रुष कमी जागेमुळे अवि वाहित आहेत.

तसेच सन २०१४ च्या एका अभ्यासांनुसार येते प्रत्येक कु टूंबातील एक पु रु ष तरी अवि वा हित सापडला आहे. पण आपल्याला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या खेड्यातील प्रत्येक कु टुंबाचा उद्योग हा शेती आहे. म्हणूनच, त्यांच्या मा लम त्तेतील वा टणी वा चवण्यासाठी, तेथील अनेक कु टुंबातील एकाच म हि ले शी अनेक ज णां कडून सं बं ध तयार केले जातात आणि आज सुद्धा ही प रंप रा या गावात चालू आहे आणि आज तागायत तेथील असणारे प्रशा स न किंवा स र का र काही सुद्धा करू शकले नाही

तसेच आपल्याला सुद्धा वाटत असेल कि ही भ या न क अशा प्र थे ला आ ळा बसावा आणि तेथील म हि लां ना म नसो क्त आयुष्य ज गता यावे तर हा लेख आपल्या प्रियजनांना शे अ र करून आपला आवाज हा या झोपलेल्या स रका र पर्यत जरूर पोहचवावा जेणेकरून तेथील स्त्रि यां ना एक मा न स न्मा न मिळेल आणि त्या सुद्धा आपले आयुष्य अगदी आनंदाने ज गतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *