आठवड्यातून कितीवेळा से क्स केला पाहिजे आणि त्याचे चे आ रोग्याला होणारे आ’श्चर्यकारक फायदे… एक चांगला से’क्स हा…..

लाईफ स्टाईल

मला आशा आहे की तुम्ही तुमच्या वै वाहिक जी वनात शक्य तितका वै वाहिक आनंद अनुभवाल आणि तुम्हाला पृथ्वीवर आनंदी, निरो गी जीवन मिळेल. आजच्या ग्रहावरील मानव असो किंवा इतर स जीव प्राणी असो, प्रत्येकाचे जी वन अत्यावश्यक आहे.

मित्रांनो, सुखी वै वाहिक जी वनासाठी वारंवार नातेसं -बंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. कारण ते तुम्हाला केवळ ताजेतवाने करत नाही तर तुमचे एकमेकांबद्दलचे प्रेम देखील वाढवते. तथापि, आपण किती वारंवार आणि केव्हा लैं -गि-क सं -बंध ठेवायचे याबद्दल बर्याच लोकांना उत्सुकता असते. रो -मान्स कोणत्याही क्षणी करावा या कल्पनेनेही आपल्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले असतील.

से क्स केवळ समाधा’न आणि आनंदच देत नाही, तर एक चांगला से क्स हा आ रोग्यासाठीही फा यदेशीर आहे. म्हणूनच आज आपण पाहणार आहोत कि आठवड्यातून कितीवेळा से- क्स केला पाहिजे आणि त्याचे आ रोग्याला होणारे आ’श्चर्यकारक फा यद्यांविषयी जाणून घेणार आहोत….

लैं -गि क सं बंधा दरम्यान आपले श’रीर मेंदूत एक के मिकल कंपा ऊंड सोडते, जे आपल्या श’रीराला आराम देते. दररोज सं भोग केल्याने बरेच आ जार बरे होतात, त णावाची पातळी कमी होते आणि कॅलरी देखील ब र्न होतात. त्यामुळे जी जोडपी कधीतरीच से क्स करतात त्यांच्यासाठी हा लेख कदाचित उपयुक्त ठरू शकतो. यातून सगळे दुःख, राग, चि’डचिड, त णाव यासारख्या न’कारात्मक गोष्टी दूर होवून आनंद, उत्साह, सुख, समा धान, शांतता तृ’प्तता देते.

का म क्री डेसाठी योग्य वेळ कोणता:- आपणास सांगू इच्छितो कि आपण ल ग्नानंतर आपल्या जो डीदा राशी लगेच प्र ण य तसेच का म क्री डेची अपेक्षा ठे वण्यापेक्षा, आपण त्याच्यासोबत भा वनिक दृष्ट्या जोडले जाणे खूप महत्वाचे असते. आपणास माहित आहे कि आपले श री र वयानुसार बदल असते, त्यामुळे वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांची का र्यक्षमता आणि त्याची असलेली इ च्छा ही वेगळी असते. त्यामुळे का म क्री डा क रण्याची इच्छाही वेगवगेळ्या वेळी उत्पन्न होते.

कधी प्र ण य करावा:- आपणास सांगू इच्छितो कि वै द्य कीय शा स्त्रानुसार सकाळी प्र ण य केल्याने आपल्या शरीरात टे स्टो स्टे रॉन आणि उ र्जा पातळीत ल क्षणी य वाढ होते. यावेळी आपल्या दोघांचीही ऑ क्सि टोसि नची पातळीही वाढते. मात्र आपल्या वेळांनुसार ज्यावेळी आपण फ्री असता आणि आपण त्या गोष्टीसाठी दोघेही मा न सिक दृष्ट्या तयार असता त्यावेळी प्र ण य करणे योग्य ठरत. अशावेळी आपल्या दोघांनाही त्या गोष्टीची इच्छा असणे खूप महत्वाचे आहे.

किती वेळा प्र ण य करावा:- नुकत्याच झालेल्या सं शोध नातं असे आढळून आले आहे की, म हि लांच्या मा सिक पा ळी च्या दोन आ ठवड्यांनंतर आपण  प्रणय केला पाहिजे. कारण यावेळी, म हि लांच्या त्या भागाचा वरचा स्त र सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढतो आणि अशावेळी म हि लांमध्ये त्या गोष्टीची इच्छा देखील मोठ्या प्रमाणत असते, त्यामुळे यावेळी प्र ण य करणे आपल्या आ रो ग्यसाठी आणि वै वा हिक जी वनासाठी महत्वाचे ठरते.

आता प्रश्न असा पडतो कि किती वेळा प्र ण य करावा तर आपणस सांगू इच्छितो कि वै द्यकीय शा स्त्रानुसार या गोष्टीला कशाची सुद्धा मर्यादा नाही. या गोष्टीवर त ज्ञ सांगतात कि हे सर्व आपल्या दो घांवर अवलंबुन असते. कारण प्रत्येक व्यक्तीची शा री रिक आणि मा न सिक इच्छा आणि क्ष मता वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे जर आपण या गोष्टीसाठी शा री रिक आणि मा न सि क दृष्ट्या तयार असाल तर आपण आ ठवड्यातून किती वेळा सुद्धा आपल्या जोडी दारां सोबत प्र ण य करू शकता.

चला पाहूया आठवड्यातून दोन वेळा से -क्स केल्याने नक्की काय फा-यदे होतात… १. हृ’दय निरो-गी राहते – अनेकांना वाटेल कि से -क्सचा आणि हृ’दयाचा काय सं- बंध पण नुकत्याच पार पडलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे कि, आठवड्यातून दोनदा से- क्स करणार्‍या पुरुषांना हृ’दयवि-काराचा झ टका येण्याची शक्यता कमी असते. आणि याउलट महिन्यातून एक-दोनदा से- क्स करणाऱ्यांना पुरुषांना हृ दयविकाराचा त्रा स वाढू शकतो.

२. रो ग प्रतिकारक श’क्ती वाढते – नियमित से -क्समुळे इ’म्यून-बूस्टिंग इम्यु नोग्लो बुलिन (एल जीए) ची पातळी वाढते, ज्यामुळे आपल्या श रीराची रो ग प्रतिकारक श’क्ती वाढते. ज्यामुळे आपले श’रीर सर्दी आणि ताप यासारख्या आ जारांविरुद्ध ल ढण्यासाठी सक्षम बनते.

३. र क्ताभिसरण वाढते – का-मक्री-डा करताना हृ दयाची गती वाढते, ज्यामुळे श रीराच्या पेशींमध्ये नवीन र क्त पुरवठा होतो आणि वापरलेले र क्त काढून टाकले जाते. यावेळी श रीरातून काही वि षा’री घटक देखील बाहेर पडतात, ज्यामुळे आपल्याला थकवा जाणवतो.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *