अशा महिलांसोबत शा’रीरिक सं’बंध ठेवणे शास्त्रात खूप मोठे पाप मानले आहे.. पुरुषाने चुकुनही अशा स्त्रीसोबत सं’बंध ठेऊ नये.. नाहीतर

लाईफ स्टाईल

मित्रांनो, आपला ध र्म हा काही री ति-रिवाजाने चालतो आणि या मध्येच काही दिशा व निर्देश ठरलेले आहेत. ज्यांचे पालन करुन आपण स माजात एक सुखी जी वन व्यतित करु शकतो. मित्रांनो आपल्या ध र्मात जन्मच नाही तर मृ त्यूनंतरच्या गोष्टी ही नमुद करुन ठेवण्यात आल्या आहेत. जे मनुष्य या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात त्यांना मृ त्यूनंतर या तना भो गाव्या लागतात.

तथा मानवाच्या वाईट कृ त्यांंची सर्व शि क्षा त्याला मृ त्युनंतर मिळते. आपल्या शा स्त्रात सुखमय जी वन कसे व्यतीत करावे या बाबत ही खूप गोष्टी लिहलेल्या आहेत. हिं दू ध र्मात असे मानले जाते की पवित्र पुराणे, वेद आणि शा स्त्रे केवळ मानवाला समजावून सांगण्यासाठी आणि देवाशी सं बं धित घटनांबद्दल बोलण्यासाठी लिहिल्या जात नाहीत तर त्यांना चांगले आणि वाईट क र्म शिकवण्यासाठी देखील लिहिलेले आहेत.

मित्रांनो आम्ही तुम्हाला सांगतो की जी वन कसे जगावे याबद्दल या शास्त्रांमध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टी लिहिल्या आहेत. एखाद्या व्यक्तीशी नाते कसे असावे इ आपल्या स माजात स्त्री आणि पुरुष सहवास करतात. शास्त्रात अश्या काही महिलांबद्दल सांगितले आहे ज्यांच्याशी कधीही यौ न सं बं ध बनवू नये असे केल्याने आपणही खूप मोठ्या पापाचे भागीदार होतो.

चला तर जाणून घेऊया अश्या महिलांबद्दल ज्यांच्याशी यौ न सं बं ध ठेवण्याची परवानगी आपले शास्त्र देत नाही. यासोबतच शास्त्रात अशा काही स्त्रियांबद्दलही सांगण्यात आले आहे, ज्यांच्याशी कधीही सं बं ध ठेवू नयेत. अन्यथा माणूस पापाचा भागी होतो. शास्त्रात असेही म्हटले आहे की परिस्थिती कशीही आली तरी पुरुषाने या प्रकारच्या स्त्रियांशी शा रीरिक सं बं ध ठेवू नयेत.

चला तर मग जाणून घेऊया ती कोणती स्त्री आहे जिच्यासोबत सं बं ध ठेवण्यास शास्त्रात निषिद्ध आहे. कोणत्याही मुलीशी लग्नाआधी तिच्या सहमती शिवाय यौन सं बं ध ठेवणे म्हणजे एक महापाप आहे असे शास्त्र म्हणते. त्याबरोबरच एका विधवेशी यौ न सं बं ध ठेवणे हे सुद्धा महापाप मानले जाते. आपल्या मित्राच्या बायकोशी जबरदस्ती यौ न सं बं ध स्थापित केल्यामुळे सुद्धा तुम्हाला नरक- या तना भो गव्या लागतील.

त्यासोबतच आपल्या श त्रूच्या बायकोशी कोणत्याही प्रकारचे अवै ध सं बं ध ठेवू नये. आपल्या पेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या महिलांवर यौ न सं बं धासाठी जबरदस्ती करु नये शास्त्रात हे सुद्धा एक महापाप आहे. त्याबरोबरच आपल्या ध र्मात गुरुला खूप मोठे स्थान दिले गेले आहे म्हणूनच गुरुपत्नी सोबत ही यौ न सं बं ध ठेवू नये. जन्मदात्या आई सोबत यौ न सं बं ध ठेवण्यासारख महा पाप या जगी दुसरं कोणत नाही.

अश्या महिलांसोबत यौ न सं बं ध ठेवणे म्हणजे महापाप करुन नरकात यातना भो गणे असे आपल्या ध र्मात नमुद केले गेलेले आहे. म्हणूनच अशा महिलांशी यौ न सं बं ध कधी ही करु नये. पुरुषाने स्वतः ब्रह्मचर्य अंगीकारलेल्या कोणत्याही स्त्रीवर जबरदस्ती करू नये. पुरुषाने अशा स्त्रीवर लग्न करण्यासाठी किंवा सं बं ध ठेवण्यासाठी दबाव आणू नये. जर त्या स्त्रीने स्वतःच्या इच्छेने ब्रह्मचर्य तोडले तर तिच्याशी फक्त सं बं ध ठेवावेत, जबरदस्तीने नाही.

शास्त्रात मनुष्याला असा इशाराही देण्यात आला आहे की, जर त्याने आपल्या मित्राच्या पत्नीशी स्वत:च्या इच्छेने किंवा बळजबरीने लैं-गि क सं बं ध ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला गं भीर परिणाम भो गावे लागतील. यासाठी त्याला नंतरच्या जन्मात खूप त्रा स स हन करावा लागू शकतो. पुरुषाने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या शिष्याशी किंवा त्याच्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या व्यक्तीच्या पत्नीशी किंवा मैत्रिणीशी लैं-गि क सं बं ध ठेवू नयेत.

कारण शास्त्रात हेही महापाप असल्याचे सांगितले आहे तसेच हिं दू कुटुंबात जन्मलेल्या पुरुषाने आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही स्त्रीशी लैं-गि क सं बं ध ठेवू नयेत. फा यद्यासाठी किंवा पैसे घेऊन भौ तिक सुख देणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीशी लैं गि क सं बं ध ठेवण्यास शास्त्रात निषिद्ध आहे. अशा स्त्रियांचा सन्मान आणि संरक्षण पुरुषाने केले पाहिजे.

कोणत्याही स्त्रीचा गैर फा यदा घेऊन तिच्याशी लैं गि क सं बं ध ठेवू नयेत. यासाठी हे अक्षम्य पाप आहे असे शास्त्रात सांगितले आहे. वर दिलेली माहिती सा माजिक आणि धा र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *