अशा पुरुषासोबत राहणाऱ्या स्त्रीची प्रत्येक इच्छा अपूर्णच राहते… कारण आसा पुरुष कधीही तिची ती इच्छा…

लाईफ स्टाईल

प्र ण य हे पती-पत्नीच्या नात्यात असणे अ त्यंत आवश्यक आहे. पती-पत्नीच्या नात्यात प्रणय ज7र नसेल तर हे नाते फार काळ टिकू शकत नाही. पती-पत्नीमधील असलेला परस्पर समंजसपणा आणि प्रेम यावर त्यांचे पुढचे आयुष्य ठरते. दोन्ही गोष्टींचा आनंद, ज्यामध्ये शारी रिक संबं धांचा महत्त्वाचा वाटा असतो पण कितीवेळा तर लोक बेफिकीरपणे शारी रिक सं बंध ठेवतात. त्यामुळे कौटुं बिक तणाव पण भयं कर रूप धारण करतो.

अशी परिस्थिती अनेक वेळा येते जेव्हा जो डप्यांना एकमेकां सोबत राहणे पण आवडत नाही आणि घट स्फोट देखील घेतला जातो. आपण जर महिलांच्या शारी रिक समाधाना बद्दल बोललो तर काही महत्त्वाची कारणे पण आहेत ज्यांचा विचार केला पाहिजे आणि आपल्या जो डीदाराने या गोष्टींची काळजी घेतल्यास स्त्रीशी शारी रिक सं बंध ठेवता येते आणि कौटुंबिक तणाव कमी होऊ शकतो. अशा पाच कारणांबद्दल चला जाणून घेऊया–

प्रेम आवश्यक आहे – महिला हे शारी रिक संबं धां पेक्षा प्रेम आणि आपुलकीचे नाते अधिक पसंत करतात. अशा परिस्थितीत जोडी दार स्त्री शी प्रेमपूर्ण सं बंध प्रस्था पित करत नाही, तोपर्यंत स्त्री आपल्या जोडी दारा सोबतची ओढ आणि आपुलकी निर्माण होणार नाही. त्यामुळे तुमच्या शारी रिक संबं धां बद्दल मोकळेपणाने बोला.

महिला आजकाल घरा व्यतिरिक्त ऑफिसमध्येही काम करतात. अशा परिस्थितीत सतत कामाचा ता ण त्यांच्यावर असतो. स्वतःचा विचार करण्यासाठी काही स्त्रिया शारी रिक सं बंध पूर्ण करण्यासाठी वेळ काढू शकत नाहीत. कधी कधी मान सिक ताण जास्त असतो. अशा परिस्थितीत त्यांना जवळीक साधणे हे खूप कठीण होऊन बसते.

प्रेमाची गरज आहे – स्त्रिया सतत कंटाळवाण्या शारी रिक संबं धांना कंटाळतात. घाईघाईने आणि तत्सम स्थितीत स्थापित केलेले शारी रिक सं बंध महिलांना भाव निक आणि शारी रिक दृष्ट्या त्यांच्या भा गीदारां पासून दूर ठेवू शकतात. जोडी दाराशी अशा परिस्थितीत बोला आणि महिलेच्या आवडीनुसार शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करा.

काही लैं गि क समस्यांनी स्त्रिया ग्र स्त असतात, परंतु लाजेमुळे उघडपणे सांगू पण शकत नाहीत किंवा अज्ञानामुळे उ पचार मिळत नाहीत. परिस्थिती समजून त्यावर तोडगा काढणे ही जोडी दाराची जबाबदारी आहे. साधारणपणे, स्वतःला अधिकाधिक सुंदर दिसायला बहुतेक स्त्रियांना आवडते.

अशा परिस्थितीत जोडी दाराने स्तुती जर केली नाही तर महिलेचा आ त्मवि श्वास कमी होऊ शकतो. शरी राचे वजन वाढणे किंवा जोडीदाराचे आकर्षण न व्यक्त करणे यामुळे स्त्रियांमध्ये न्यून गंड भरून येतो. या परिस्थितीत, ती लैं गि क संबं धां मध्ये कमी स्वारस्य दर्शवू शकते.

अधिक प्रेम आवश्यक आहे – महिला लैं गि क संबं धां पेक्षा प्रेम आणि आपुलकीने भरलेल्या नात्याला अधिक प्राधान्य देतात. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत जोडी दार स्त्रीशी प्रेमपूर्ण सं बंध प्रस्थापित करत नाही, तोपर्यंत स्त्रीची आपल्या जोडी दारा सोबतची ओढ आणि आपुलकी निर्माण होत नाही. ती शारी रिक संबं धां बद्दल उघडपणे बोलणार नाही. त्यामुळे महिलांचे जर शारी रिक समा धान करायचे असेल तर सर्वप्रथम तुम्ही स्नेहपूर्ण नाते संबंधां ना अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे.

खूप कामाचा दबाव – आजकाल घरा व्यतिरिक्त ऑफिसमध्येही महिला काम करतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर सतत कामाचा ताण असतो. नोकरी करणाऱ्या महिलांना कधी कधी जास्त मानसि क ताण येतो. अशा परिस्थितीत त्यांना जवळीक साधणे खूप कठीण होऊन बसते.

समान कंटाळवाणे लैं गि क सं बंध – लैं गि क संबं धांबाबत महिला समाधान न होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सतत कंटाळवाणे लैं गि क सं बंध हे असू शकते. घाईघाईने आणि त्याच स्थितीत स्थापित केलेले शारी रिक सं बंध महिलांना त्यांच्या भा गी दारां पासून भा व निक आणि शारी रिक दृष्ट्या दूर पण ठेवू शकतात. अशा परिस्थितीत आपण पत्नीशी तिच्या आवडींबद्दल बोलणे आणि स्त्रीच्या आवडीनुसार शारी रिक सं बंध प्रस्थापित करणे ही जोडी दाराचीच जबाबदारी असते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *