बहिणीच्या सासरी गेला होता भाऊ, तिथे असं काही घडलं की च क्क बही ण-भावाचं ल ग्न लावून देण्यात आलं…कारण जाणून आपले सुद्धा हो श उ डतील

अजब गजब

आपल्याला माहित आहे कि बही ण भा-वाचं नात असतंच अस ज्यामध्ये भां डण प्रे म सर्व गोष्टींचा सामावेश असतो, त्यामध्ये जेवढे भां ड ण तेवढंच प्रे म सुद्धा समाविष्ट आहे. एकमेकांना जी व लावणे एकमेकांच्या चु का आणि सर्व गोष्टींना समजून घेणे, मदत करणे या प्रे मळ ना त्याला कोणतीच उपमा दिली जाऊ शकत नाही. पण आता या ना त्याबाबत ध क्का दायक बातमी समोर येत आहे.

होय, आपणास सांगू इच्छितो कि बि हार मध्ये एक बही ण भा-वाचे ल ग्न लावून देण्यात आले आहे, होय पण हे असे का घडले याचे कारण जाणून आपल्याला सुद्धा ध क्का बसेल, ही घटना बि हार मधील भा गलपू रमध्ये घडली आहे. इथे बहि णीला भेटायला तिच्या सासरी गेलेल्या भा-वाचं बहि णी सोबतच तिच्या सा सरच्या लोकांनी ल ग्न लावून दिलं. म्हणजे भा वाचं बहि णी सोबत ल ग्न लावून दिलं.

इथे भा-वा बहि णीच्या ना-त्याला का ळि मा फा स णारी घ टना घडली. नुकतेच एक त रुणीचे या गावातील तरुण सोबत ल ग्न झाले होते, आणि मग ल ग्न झाल्यावर चार पाच दिवसांनी री ती रिवाजा प्रमाणे तिचा भाऊ आपल्या बहि णीला नेण्यासाठी तिच्या सा सरी आला होता. यावेळी मग सर्व पाहुणचार झाला, ग-प्पा ट प्पा झाल्या, अगदी चहा नाश्ता सुद्धा झाला.

पण त्यानंतर अचानक त्या मुलीने आपल्या भा-वाला आपल्या रू-मध्ये आणले, आणि तिने रू-मचा दरवाजा बं द केला. १५- २० मिनिटे झाले हे दोघे सुद्धा त्या रू-म मध्ये होते, तेव्हा मात्र सा सरच्या माणसांना सं श य आला. आणि त्यांनी हळूच त्या रू मच्या खिडकी मधून डो का वू न पहिले. त्यावेळी ते दोघेही अ क्ष र श पूर्णपणे घा णेर ड्या अ व स्थे त आणि वे ग वेगळे चा ळे करताना दिसले ज्याचा आपण विचार सुद्धा करू शकणार नाही.

मग काय तेव्हा सा सरच्यांनी त्या दोघांचे सुद्धा फो टो का ढले. इतकेच काय तर त्याचा व्हि डी-ओ सुद्धा करण्यात आला. पण काही का ळा ने हे दोघे बाहेर आले, तेव्हा त्या सा सरच्या लोकांनी दोघांना सुद्धा फै ला वर घेतले, पण त्या दोघांकडे कोणत्याच गोष्टीचे उत्तर नव्हते. तेव्हा परिस्थिती बि घ डत असल्याची दिसताच मु लगी भा वा सोबत आपल्या माहेरी जाण्यासाठी तयार झाली.

तेव्हा सा सरचे लोक तिच्या वर चांगलेच भ डकले, पण एवढे सगळे होऊन सुद्धा त्या सा सरच्या लोकांनी त्या मु लीला हात सुद्धा लावला नाही, फक्त एकच आदे श दिला कि जोपर्यंत तुझा भा ऊ तुला कुंकू लावत नाही आणि तुला हार घालत नाही तोपर्यंत तुला अजिबात कोठे सो डणार नाही. त रूणालाही हे सांगण्यात आलं की, जोपर्यंत तुमचं ल ग्न होत नाही तोपर्यंत तुम्ही इथून जाऊ शकत नाही.

हे ऐकताच दोघेही है राण झाले. अखेर भा-वाने बहि णीला कुं कू लावलं आणि तिच्यासोबत ल ग्न केलं. पण जेव्हा ही गोष्ट असपासच्या लोकांना कळली तेव्हा सगळेच है राण झाले, तेव्हा सा सरच्यांनी त्या दोघांना इ शा रा दिला कि तुम्ही जर ल ग्न करून तुमच्या घरी नाही गेला तर तुमचे सर्व फोटो आणि व्हि डी-ओ व्हा यरल केले जातील.

त्यानंतर अखेर त्या भा वाने आपल्या बहि णी सोबत ल ग्न करून आपल्या घरी गेला, आणि सा सरच्यांनी तो व्हि डीओ त्या मु लीच्या माहेरच्या लोकांना पाठवला, तो व्हि डीओ बघून त्यांना सुद्धा ध क्का बसला, त्यावेळी या व्हि डीओ बाबत जेव्हा तरूणाला घरातील लोकांनी याबाबत विचारले तर त्याने काहीही बोलण्यास न कार दिला.

आणि सा सरच्या लोकांनी सुद्धा या गोष्टीवर अधिक बोलणे टा ळले, पण आपल्याला इथे एक गोष्ट लक्षात आली असेल कि या आ धुनिक मो बा ई लच्या यु गात आपली तरुण पि ढी कोणत्या दिशेला जात आहे, आणि खरं तर ही घ टना म्हणजे बही ण भा-वाच्या पवित्र ना त्याला का ळि मा फा स णा री आहे. कदाचित…

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते, तुम्ही याआधी हे वा चले होते का?  हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.